Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós befektetési alapok globális versenyképességének megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós befektetési alapok globális versenyképességének megerősítése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/65/EK irányelv – az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó szabályok

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv megállapítja a befektetési alapokra vonatkozó egységes szabályokat, lehetővé téve az uniós szinten szabályozott befektetési alapok határokon átnyúló ajánlatait.
 • Meghatározza az ÁÉKBV-kra* irányadó főbb uniós szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az irányelv fő céljai a következők:

 • a befektetők számára a termékek szélesebb választékát kínálni alacsonyabb áron a következők révén:
  • egy hatékonyabb uniós ÁÉKBV-piac,
  • a befektetők jobb tájékoztatása,
  • az alapok hatékonyabb felügyelete; valamint
 • az EU befektetési ágazata versenyképességének fenntartása a szabályoknak a piaci fejleményekhez való igazításával.

Ezen irányelv különösen a következő szabályokról rendelkezik:

 • a befektetők tájékoztatása egy szabványosított, összefoglaló jellegű információs dokumentum révén annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben megértsék a terméket;
 • egy valódi európai útlevél az ÁÉKBV-kezelő társaságok számára, amely lehetővé teszi valamely uniós országban levő alapkezelő számára, hogy más uniós országokban levő alapokat is kezeljen;
 • az ÁÉKBV-k marketingje más országokban, például az egyszerűsített adminisztratív eljárások által;
 • az ÁÉKBV-k egyesülése más országokban;
 • az ÁÉKBV-k és az azokat kezelő társaságok erőteljesebb felügyelete a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok közötti jobb együttműködés révén.

A 2009/65/EK irányelv az ÁÉKBV-kre vonatkozó jogszabály negyedik verziója, amely a 85/611/EGK irányelvet felváltja.

A 2009/65/EK irányelvet a 2014/91/EU irányelv módosította (ÁÉKBV V. javaslat), amely új szabályokat vezetett be az ÁÉKBV letétkezelőire (az eszközök letéti őrzéséért felelős jogalanyokra) vonatkozóan, azaz például olyan jogalanyok tekintetében, amelyek jogosultak ezt a szerepkört betölteni, az ezzel járó feladatokat ellátni, az átruházási intézkedéseket és a letétkezelők felelősségét felvállalni.

Az irányelvet továbbá kiegészítette a 2016/438/EU rendelet, amely a letétkezelők tevékenységeihez kapcsolódó piacon kívüli kockázatokat kezeli. Többek között a letétkezelők következő kötelezettségeiről rendelkezik:

 • az ÁÉKBV eszközeinek letéti őrzése;
 • felügyeleti feladatok (pl. annak ellenőrzése, hogy az ÁÉKBV befektetései összhangban állnak az ÁÉKBV alapszabályában és ajánlattételi dokumentumaiban foglalt befektetési stratégiákkal, vagy annak biztosítása, hogy az ÁÉKBV ne sértse meg a befektetéseire vonatkozó korlátozásokat); valamint
 • felelősség az eszközökért.

A 2016/438/EU rendelet továbbá egyedi átvilágítási követelményeket határoz meg az ÁÉKBV-eszközök fizetésképtelenséggel szembeni védelmére vonatkozóan, illetve megállapítja a függetlenségre vonatkozó részletes követelményeket az ügyvezetőkre és az őrzőkre vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. december 7-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. június 30 -tól kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALOM

Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV): olyan befektetési eszközök, amelyek összevonják a befektetők tőkéit, és ezt a tőkét kollektíven befektetik különböző pénzügyi eszközök – többek között részvények, kötvények és egyéb értékpapírok – alkotta portfolión keresztül.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32–96. o.)

A 2009/65/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Helyesbítés

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 583/2010/EU rendelete (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 1–15. o.)

A Bizottság 584/2010/EU rendelete (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 16–27 o.)

A Bizottság 2010/43/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 42–61. o.)

A Bizottság 2010/42/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 28–41. o.)

Helyesbítés

A Bizottság (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letétkezelők kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről C/2015/9160 (HL L 78., 2016.3.24., 11–30. o.)

utolsó frissítés 02.08.2016

Top