Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A honvédelem és biztonság területén létrejövő közbeszerzési szerződések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A honvédelem és biztonság területén létrejövő közbeszerzési szerződések

 

ÖSSZEFOGLALÓ

A honvédelem és biztonság területeire vonatkozó specifikus közbeszerzési szabályok szükségesek ahhoz, hogy a védelmi felszerelések európai uniós piacát a tagállamok legitim biztonsági érdekeinek kockáztatása nélkül lehessen megnyitni. Az irányelv segíti a verseny és az átláthatóság javítását ezen ágazatban, ezáltal lehetővé téve az európai vállalkozások részére, hogy több védelmi és biztonsági területhez kapcsolódó közbeszerzésen indulhassanak.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a védelmi és biztonsági ágazatok sajátosságaihoz igazított uniós közbeszerzési szabályokat állapít meg.

FŐBB PONTOK

Hatály: az irányelv elvben minden olyan szerződésre alkalmazandó, amelynek tárgya katonai felszerelések, azokhoz kapcsolódó építési beruházások és szolgáltatások beszerzése, valamint minden biztonsági célú és minősített információkat érintő, érzékeny jellegű beszerzés.

Az uniós országok fenntartják a jogot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke alapján – alapvető biztonsági érdekeikre való hivatkozással – felmentést kérjenek bizonyos szerződésekre vonatkozóan ezen irányelv alól.

Bizonyos konkrét típusba tartozó szerződések kizártak az irányelv hatálya alól. Ezek a következők:

hírszerzési tevékenységek céljából vagy csapatok állomásoztatásával kapcsolatosan kötött szerződések, amelyek valamely nemzetközi szervezet szabályainak hatálya alá tartozó, a fentiek szerinti célok érdekében történő beszerzésre vonatkoznak;

valamely kormányzat által egy másik kormányzatnak odaítélt, katonai vagy érzékeny felszerelések szállítására vonatkozó szerződések.

Az irányelv lehetővé tesz jogorvoslati eljárásokat (azaz annak lehetőségét, hogy egy ajánlattevő* megtámadja egy közbeszerzési szerződésnek egy másik ajánlattevő részére való odaítélését), melynek célja az érintett ajánlattevők jogi védelmének biztosítása. Az eljárások olyan módon ösztönöznek az átláthatóságra és a megkülönböztetésektől mentes bánásmódra, hogy közben ne sérüljenek az uniós országok által támasztott titoktartási követelmények sem.

Az irányelv kapcsolódik a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK irányelvhez. A védelmi vonatkozású termékeknek a 2009/42/EK irányelv által biztosított uniós országok közötti egyszerűsített transzfere szükséges a határokon átnyúló ajánlattételek megfelelő működéséhez.

2014 júniusában az Európai Bizottság ütemtervet mutatott be az EU egységes piacának megerősítésére és a verseny előmozdítására a védelmi ágazatban. Az ütemterv célja, hogy végrehajtsa a Bizottságnak a védelemről és biztonságról szóló 2013. júliusiközleményét. A tervezett intézkedések közé tartozik az irányelv módosítása olyan módon, hogy az jobban kezelje a még fennmaradt piaci versenytorzulásokat, valamint javítsa a katonai és érzékeny felszerelések szállításának biztonságát.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Ez az irányelv 2009. augusztus 21-én lépett hatályba és 2011. augusztus 21 -ig kellett átültetni a nemzeti jogba.

HÁTTÉR

Európai védelmi ipari politika

KULCSFOGALMAK

* Ajánlattevő: olyan szervezet vagy konzorcium, amely ajánlatot nyújt be egy ajánlati felhívásra.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatályba lépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/81/EK irányelv

2009.8.21.

2011.8.21.

HL L 216., 2009.8.20., 76–136. o.

A 2009/81/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről (HL L 146., 2009.6.10., 1–36. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.10.2015

Top