Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai uniós védjegy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai uniós védjegy

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

207/2009/EK rendelet az európai uniós védjegyről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet az uniós védjegyek lajstromozásának az uniós szintű szabályait és feltételeit határozza meg.

FŐBB PONTOK

Uniós védjegy

 • Lajstromozással uniós védjegy jogosultja lehet bárki vagy bármely vállalkozás, a közjogi szervezeteket is ideértve.
 • A védjegy állhat megjelölésekből, különösen szavakból (többek között személynevekből), ábrákból, betűkből, számokból, továbbá az áru vagy a csomagolás formájából, feltéve, hogy e megjelölések alkalmasak a következőkre:
  • megkülönböztetni valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól; valamint
  • oly módon szerepel a védjegyek lajstromában, hogy a lakosság és a hatóságok pontosan tudják, hogy mi áll oltalom alatt.

A jogosult jogai

A védjegyoltalom kizárólagos jogokat biztosít a jogosult számára, amelyek megakadályozzák, hogy harmadik felek az alábbiak bármelyikét kereskedelmi célra használják fel:

 • az uniós védjeggyel azonos megjelölés olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak az uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
 • olyan megjelölés, amely összetéveszthető valamely másik védjeggyel;
 • az uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés az uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a megjelölés használata kihasználná a közösségi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

Az uniós védjegy jogosultja azonban nem tilthatja meg harmadik felek számára a következők kereskedelmi célra történő felhasználását:

 • saját neve vagy címe;
 • az áru vagy szolgáltatás jellemzőire, például fajtájára, minőségére vagy mennyiségére vonatkozó jelzés;
 • a védjegy, ha az – például tartozékok vagy alkatrészek tekintetében – szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére.

Védjegyek bejelentése

A bejelentőknek uniós védjegybejelentést kell benyújtaniuk az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatalához (EUSZTH).

A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat:

 • a lajstromozás iránti kérelem;
 • a bejelentő azonosítására alkalmas adatok;
 • az áruk és szolgáltatások jegyzéke, amelyekre a lajstromozást kérik;
 • a megjelölést.

A bejelentőknek bejelentési díjat is kell fizetniük. A bejelentési díjat a dokumentumoknak a Hivatalhoz történő benyújtásától számított egy hónapon belül kell befizetni.

Lajstromozás

 • A bejelentés benyújtását követően az EUSZTH megvizsgálja, hogy az megfelel-e az uniós védjegy lajstromozásához szükséges valamennyi feltételnek.
 • A bejelentés közzététele révén a védjegy lajstromozását ellenző harmadik felek – korábbi jogaik alapján – fellebbezési eljárás keretében fellebbezhetnek.
 • Amennyiben a bejelentés valamennyi szükséges kritériumnak megfelel, és nem kerül sor fellebbezés benyújtására vagy elfogadására, a védjegy lajstromozását közzéteszik.

A védjegyoltalom időtartama és megújítása

 • Az uniós védjegyek oltalma a bejelentés benyújtásától számított tíz évig tart.
 • Az oltalom további tízéves időszakra megújítható. A megújításra irányuló kérelmet az oltalom érvényességi idejének a lejárta előtt hat hónappal kell benyújtani.

Lemondás a védjegyoltalomról, a védjegyoltalom megszűnése és a védjegy törlése

A jogosult az uniós védjegyoltalomról lemondhat az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében. Az oltalmi jog a következő esetekben is megszűnhet:

 • a védjegynek az EU-ban történő tényleges használatára öt éve nem került sor;
 • a védjegy valamely termék vagy szolgáltatás szokásos nevévé vált;
 • a védjegy megtévesztő lehet az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően.

A rendelet a védjegyek törlésének az okait is meghatározza. A törlés okai közé tartoznak – többek között – az olyan esetek, amikor a bejelentő rosszhiszeműen jelentette be a védjegyet lajstromozásra.

Együttes uniós védjegy

Védjegy lajstromozásra való bejelentésekor lehetőség van az uniós védjegy együttes védjegyként való megjelölésére. Együttes uniós védjegy lajstromozására irányuló bejelentést nyújthatnak be a következők szervezetei:

 • gyártók;
 • előállítók;
 • szolgáltatást nyújtók;
 • forgalmazók;
 • jogi személyiséggel rendelkező közjogi szervezetek.

Tanúsító uniós védjegy

Lehetőség van az uniós védjegyek tanúsító védjegyként való megjelölésére is. Az ilyen védjegy jogosultja tanúsítja az áruk anyagát, gyártási módját, a szolgáltatások végrehajtását, illetve a tanúsított áruk és szolgáltatások minőségét, pontosságát és egyéb jellemzőiket (a földrajzi származás kivételével).

Jogi eljárás

A 1215/2012/EU rendelet alkalmazandó az uniós védjegyekkel és a védjegyek lajstromozására irányuló bejelentések benyújtásával kapcsolatos eljárások tekintetében, ahogy az egyidejű és egymást követő perek esetében is az uniós és nemzeti védjegyek alapján.

Az uniós országoknak „uniós védjegybíróságokat” kell kijelölniük. Ezek a bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az uniós védjegy bitorlásával és érvényességével összefüggő valamennyi jogvita terén.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. április 13 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az EUSZTH 2016. március 23-tól a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal helyébe lép a 207/2009/EK rendeletet módosító (EU) 2015/2424 rendelettel összhangban.

További információkért lásd az EUSZTH – védjegyek című weboldalt.

JOGI AKTUS

A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (HL L 78., 2009.3.24., 1–42. o.)

A 207/2009/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 04.04.2016

Top