Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Számítógépi programok - jogi védelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Számítógépi programok - jogi védelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/24/EK irányelv - a számítógépi programok jogi védelme

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy tisztázza és megszüntesse a számítógépi programok jogi védelmére vonatkozóan az Európai Unió (EU) egyes országai között fennálló különbségeket annak érdekében, hogy ez hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez.

FŐBB PONTOK

Hatály

A jelen irányelv alapján biztosított védelem az alábbiakra vonatkozik:

 • a számítógépi programok bármely formában történő kifejezése, nem beleértve azonban a számítógépi program vagy annak bármely eleme alapjául szolgáló ötleteket és elveket;
 • eredeti számítógépi program, abban az értelemben, hogy a szerző saját szellemi alkotása;
 • az 1993. január 1 -je előtt megalkotott programok, az ezen időpontot megelőzően kötött megállapodások és szerzett jogok sérelme nélkül.

Szerzőség

 • Egy számítógépi program szerzője lehet a programot létrehozó személy vagy személyek csoportja, valamint – amennyiben azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik – jogi személy, azaz egy gazdasági társaság vagy más jogi entitás.
 • Amennyiben egy programot több személy hozott létre, e személyeket a kizárólagos jogok együttesen illetik.
 • Ha egy munkavállaló munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként vagy a munkáltató utasítása alapján készít el egy programot, az így elkészített program valamennyi vagyoni jogának gyakorlására a munkáltató kizárólagosan jogosult.

A jogtulajdonosok kizárólagos jogai

Egy számítógépi program jogainak tulajdonosa jogosult vagy másokat feljogosíthat az alábbiakra:

 • a program vagy annak egy részének tartós vagy időleges többszörözése;
 • a program lefordítása, átdolgozása, feldolgozása és bármely más módon történő módosítása;
 • a program terjesztése.

A fenti kizárólagos jogok korlátozásai (nincs szükség a jogtulajdonosok általi előzetes engedélyre)

 • Engedélyezett egy programnak az azt jogszerűen megszerző személy általi többszörözése, lefordítása, átdolgozása, feldolgozása vagy módosítása, ha ez szükséges a program rendeltetési célnak megfelelő használatához.
 • A program jogszerű felhasználója jogosult biztonsági másolatot készíteni arról, amennyiben a használathoz szükséges.
 • Ugyanezen személy ugyancsak jogosult megfigyelni, tanulmányozni és tesztelni a program működését a program elemeinek alapját képező ötletek és elvek meghatározása céljából.

Visszafejtés *

Nincs szükség a jogtulajdonos engedélyére, amennyiben a kód többszörözése, illetve formájának lefordítása elengedhetetlen egy új számítógépi programnak más programokkal való együttes működtetéséhez*.

Az alábbi feltételek alkalmazandók:

 • e cselekményeket az engedéllyel rendelkező személy vagy a program példányának felhasználására jogosult másik személy végzi;
 • az együttes működtetéshez szükséges információ korábban nem volt könnyen hozzáférhető;
 • ezek a cselekmények az eredeti programnak csak az együttes működtetéshez szükséges részeire korlátozódnak.

A védelemre vonatkozó különös intézkedések

Az uniós országoknak intézkedéseket kell hozniuk az alábbi cselekmények bármelyikét elkövető személyekkel szemben:

 • egy számítógépi program jogsértő példányának forgalomba hozatala;
 • egy program jogsértő példányának kereskedelmi célú birtoklása;
 • bármely olyan eszköz forgalomba hozatala vagy kereskedelmi célú birtoklása, amelynek kizárólagos célja bármely műszaki védelmi intézkedés eltávolítása vagy megkerülése.

Egy számítógépi program bármely jogsértő példánya az érintett uniós ország jogszabályai alapján lefoglalható.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. május 25-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba; e dátumot a 91/250/EGK irányelv határozta meg, amelyet kodifikált a 2009/24/EC irányelv.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Visszafejtés: egy programkódnak ember által olvasható, magasabb szintű programozási nyelvre való átalakítása.

Együttes működtetés (interoperabilitás): egy rendszer vagy termék arra való képessége, hogy más rendszerekkel vagy termékekkel együtt működjenek a fogyasztó részéről tett bármely további lépés megtételének szükségessége nélkül.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről (kodifikált változat) (HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.)

utolsó frissítés 23.01.2017

Top