Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzeti műszaki szabályozások és az áruk szabad mozgása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nemzeti műszaki szabályozások és az áruk szabad mozgása

Ennek a rendeletnek a célja a termékek kölcsönös elismerésének javítása. Olyan eljárásokat teremt, amelyek keretbe foglalják a tagállamok hatóságainak arra irányuló ellenőrzését, hogy a harmonizált közösségi jogszabályok hatálya alá nem tartozó termékek megfelelnek-e a nemzeti műszaki szabályoknak. Azok a tagállamok, amelyek meg akarják tagadni, hogy ezek a termékek a piacukra kerüljenek, kapcsolatba kell, hogy lépjenek a termék gyártójával és az esetleges elutasítást részletesen és objektív módon meg kell indokolniuk. A rendelet célja a belső piac megerősítése az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának az elősegítésével.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának az elősegítése. Olyan szabályokat és eljárásokat teremt, amelyeket a tagállamok hatóságainak követniük kell, amikor olyan döntést hoznak vagy kívánnak hozni, amely megakadályozhatja egy másik tagállamban jogszerűen forgalmazott – a közösségi szintű harmonizált jogszabályok hatályán kívül eső – termék szabad mozgását. A rendelet 2009. május 13-tól alkalmazandó.

Hatály

Ez a rendelet olyan, műszaki szabályon alapuló közigazgatási határozatokra alkalmazandó, amelyek az alábbi közvetlen vagy közvetett hatásokat váltják ki:

 • egy termék forgalomba hozatalának megtiltása;
 • a termék átalakítása vagy további vizsgálata, mielőtt azt forgalomba lehetne hozni;
 • a termék forgalomból való kivonásának előírása.

E rendelet nem alkalmazandó:

 • a bírósági határozatokra;
 • a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelvek hatálya alá tartozó rendszerekre;
 • a 2004/49/EK irányelvben előírt, a használatban levő járművek üzembe helyezésének engedélyezési eljárására;
 • a 2001/95/EK irányelv hatálya alá tartozó, súlyos veszélyt jelentő termékekre vonatkozó bizonyos intézkedésekre;
 • a 178/2002/EK és a 882/2004/EK rendeletek hatálya alá tartozó, veszélyt jelentő élelmiszerekre vonatkozó bizonyos intézkedésekre.

Eljárások

A rendelet szabályozza a termékek nemzeti műszaki szabályoknak való megfelelőségére irányuló vizsgálatai kereteit. A tagállamok illetékes hatóságainak kötelessége az alábbiakra vonatkozó szabályok és eljárások betartása:

 • az érintett termékről való információgyűjtés;
 • a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően akkreditált megfelelőségértékelő testületek által kiadott tanúsítványok vagy vizsgálati jegyzőkönyvek elismerése: a tagállamok nem utasíthatják el ezeket a tanúsítványokat vagy vizsgálati jegyzőkönyveket az akkreditált testületeknek a hatáskörével kapcsolatos indokokkal;
 • valamely műszaki szabály alkalmazásának szükségességére irányuló vizsgálat: a döntést a hozott intézkedés arányosságát bizonyító műszaki vagy tudományos elemekre alapozva kell meghozni, amelyről az érintett vállalatot értesíteni kell, és döntés ellen jogorvoslattal lehet élni;
 • valamely termék forgalmazásának ideiglenes felfüggesztése: a vizsgálati eljárás során tilos, kivéve a súlyos veszély esetét, illetve ha a terméket valamely tagállamban erkölcsi vagy közbiztonsági okokból már betiltották;

Termékinformációs kapcsolattartó pont

Valamennyi tagállamnak egy vagy több termékinformációs kapcsolattartó pontot kell kijelölnie a területén és közölni azok elérhetőségi adatait a Bizottsággal, valamint a többi tagállammal. A termékinformációs kapcsolattartó pontok feladata az információk nyújtása, többek között a kapcsolattartó pont tagállamában alkalmazandó műszaki szabályokkal, az illetékes hatóságok elérhetőségeivel és a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel kapcsolatban.

Jelentések

A tagállamok évenként jelentést küldenek a Bizottság részére e rendelet alkalmazásáról. A Bizottság ötévente felülvizsgálja a rendelet alkalmazását és közzéteszi azoknak a termékeknek a listáját, amelyek nem tartoznak a közösségi harmonizációs jogalkotás hatálya alá.

Háttér

A rendelet 2009. május 13-tól hatályon kívül helyezi az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárásról szóló 3052/95/EK határozatot és annak a helyébe lép. Ez a jogi aktus az Egységes piac a 21. századi Európa számára stratégia részét képezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.9.2.

HL L 218., 2008.8.13.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2013) 75 végleges]: A Bizottság javasolja az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvből, a termékek piaci felügyeletéről szóló 765/2008/EK rendeletből, valamint az ágazatspecifikus harmonizációs jogszabályokból fakadó szabályozás felülvizsgálatát. Az ezek közötti átfedés valójában zavart okoz a gazdasági szereplőknek és a nemzeti hatóságoknak. A jelenlegi javaslat célja, hogy olyan módon egyszerűsítse a nem élelmiszer jellegű termékek piaci felügyeletét a belső piacon, hogy az összes termékre vonatkozó szabályokat a lehető legnagyobb mértékben összevonják. A legfontosabb célkitűzések az alábbiak:

 • a termékek piaci felügyeletére vonatkozó szabályok összevonása egy minden ágazatra vonatkozó, egyetlen jogi eszköz alá;
 • az átfedések kiküszöbölése a jövobeli rendelkezésekben;
 • egy egységes piaci felügyeleti eljárás bevezetése: a javaslat a veszélyes termékekre vonatkozóan az Unió gyors információs rendszerén (RAPEX) keresztül muködo egységes riasztási rendszer létrehozását támogatja;
 • a piaci felügyeleti eljárás egyértelmu meghatározása az eljárás egyes szakaszainak idorendi megkülönböztetése révén (természetes igazság, információk közzététele, értesítés, stb.).

utolsó frissítés 12.11.2013

Top