Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közigazgatási együttműködés a hozzáadottérték-adó területén (2012. január 1-jétől)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Közigazgatási együttműködés a hozzáadottérték-adó területén (2012. január 1-jétől)

A rendelet meghatározza a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködésre és információcserére vonatkozó közös szabályokat és eljárásokat, amelyek célja a hozzáadottérték-adó (héa) helyes alkalmazásának és a héacsalás elleni küzdelemnek a biztosítása.

JOGI AKTUS

A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről [Hivatalos Lap L 268., 2010.10.12.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet meghatározza az uniós tagállamoknak a hozzáadottérték-adó (héa) helyes alkalmazásáért felelős illetékes hatóságai közötti együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályokat és eljárásokat, amelyekkel célja:

 • a héa helyes értékelése;
 • a héa helyes alkalmazásának ellenőrzése;
 • a héacsalás elleni küzdelem;
 • a héabevételek védelme.

Minden tagállam kijelöl egy központi kapcsolattartó irodát, amely a többi tagállammal és a Bizottsággal folytatott együttműködés terén felel a kapcsolattartásért. A tagállamok továbbá kapcsolattartó szerveket vagy más illetékes tisztviselőket is kijelölhetnek, akik közvetlenül cserélhetnek információt. A kapcsolattartó szervek és az illetékes tisztviselők értesítik a központi kapcsolattartó irodát, ha segítségnyújtásra vonatkozó megkeresést vagy ilyen megkeresésre adott választ küldenek vagy vesznek át. A területi vagy működési illetékességükön túlmenő cselekvést igénylő megkeresés átvétele után a megkeresést továbbítják a központi kapcsolattartó irodához.

Információcsere

A megkereső hatóság szabványos formanyomtatványon továbbítja az információkra és a közigazgatási vizsgálatokra vonatkozó kérést a megkeresett hatóság részére. Utóbbi haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított három hónapon belül átadja az információkat. Amennyiben a kért információ már a megkeresett hatóság rendelkezésére áll, ezeket a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül továbbítja.

Az illetékes hatóságok bizonyos információkat előzetes megkeresés nélkül szabványos formanyomtatványon automatikusan továbbítanak egymásnak, a következő esetekben:

 • az adóztatás helye szerinti rendeltetési tagállam ellenőrzési rendszere számára nélkülözhetetlen a származási tagállam által szolgáltatott információ;
 • okkal feltételezhető, hogy a rendeltetési tagállamban a hozzáadottértékadó-jogszabályokat megsértették vagy feltehetőleg megsértették;
 • a rendeltetési tagállamban fennáll az adóbevétel-kiesés veszélye.

Az illetékes hatóságok önkéntes csere útján kötelesek kicserélni egymás között minden más szükséges, automatikusan nem továbbított információt. A megkeresett hatóságtól visszajelzést kérhetnek a részére átadott információkról.

Amennyiben a kapott információkról feltételezhető, hogy hasznosak lehetnek egy harmadik ország illetékes hatósága számára, a megkereső hatóság azokat átadhatja, feltéve, hogy erről előzetesen értesíti a megkeresett hatóságot, illetve adott esetben erre a megkeresett hatóságtól engedélyt kap.

Az információcserét lehetőség szerint elektronikus úton kell bonyolítani. Az információ szolgáltatása megtagadható, ha:

 • a megkereső hatóság megkereséseinek száma és jellege egy adott időszakon belül aránytalanul nagy adminisztratív terhet jelent;
 • a megkereső hatóság még nem merítette ki a szokásos információforrásokat;
 • a megkeresett tagállam jogszabályai és eljárásai tiltják a vizsgálat végrehajtását vagy az információk gyűjtését, illetve felhasználását;
 • a megkeresett tagállam jogi okokból nem tud hasonló jellegű adatokat szolgáltatni;
 • az üzleti, ipari vagy szakmai titok felfedéséhez vezet, illetve ha sérti a közrendet.

Az információcsere érdekében és a megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői jelen lehetnek a megkeresett hatóság hivatalaiban, és hozzáférhetnek a kért információkat tartalmazó dokumentumok másolataihoz. Ezek a tisztviselők egyúttal a megkeresett tagállam területén elvégzett közigazgatási vizsgálatokban is részt vehetnek, azonban nem gyakorolhatják a megkeresett hatóság tisztviselőinek ellenőrzési jogkörét.

Több tagállam egyidejű ellenőrzéseket is végezhet, ha ez a módszer hatékonyabbnak bizonyul annál, mintha csak egyetlen tagállamban kerülne sor ellenőrzésre.

A rendelet különleges rendelkezéseket irányoz elő az azon nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében, akik nem adóköteles személyeknek nyújtanak elektronikus szolgáltatásokat.

Az információk tárolása

A tagállamok elektronikus rendszerben tárolják a következő naprakész információkat, legalább az annak az első naptári évnek a végétől számított öt évig, amelyben az információt automatikus eszközökkel a többi tagállam rendelkezésére bocsátották:

 • a héaazonosító számmal rendelkező adóalanyok által benyújtott összesítő nyilatkozatokban szolgáltatott információk;
 • a tagállam által héaazonosító számmal ellátott személyekre vonatkozó adatok;
 • az érvénytelenné vált héaazonosító számokra vonatkozó adatok;
 • a nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó információk.

A héacsalás elleni küzdelem

A héacsalás elleni küzdelem terén folytatott többoldalú együttműködés javítása érdekében ez a rendelet hálózatot hoz létre (Eurofisc), amely a célzott információk tagállamok közötti gyors cseréjére szolgál. Ebben az összefüggésben a tagállamok többoldalú korai riasztórendszert hoznak létre, és koordinálják a tagállamok kapott figyelmeztetésekre reagáló Eurofisc-tisztviselőinek munkáját.

A héa-visszatérítéssel kapcsolatos együttműködés

Néhány kivételes esettől eltekintve a tagállam illetékes hatósága a hozzá másik tagállamban letelepedett adóalanytól beérkező héa-visszatérítési kérelmeket továbbítja a visszatérítésben érintett tagállam illetékes hatóságának. Az adattovábbítás elektronikus úton, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A visszatérítés szerinti tagállam hatóságai elektronikus úton tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait arról, ha a kérelmezőről vagy az általa nyújtott szolgáltatásokról további kódolt elektronikus információkra van szükségük, illetve ha a kérelmezőtől tevékenységének harmonizált kódokkal való leírását kérik.

Együttműködés harmadik országokkal

Amennyiben a harmadik országokkal kötött segítségnyújtási megállapodások ezt megengedik, valamely tagállam illetékes hatósága továbbíthatja a harmadik országoktól kapott információkat az ezeket kérő tagállamok és minden olyan tagállam felé, amelyek feltehetően érdekeltek. A tagállamok illetékes hatóságai információkat adhatnak át harmadik országoknak, amennyiben:

 • az információk származása szerinti tagállam ebbe beleegyezik;
 • az érintett harmadik országok vállalták, hogy együttműködnek a hozzáadottértékadó-előírásokkal feltehetően ütköző ügyletek szabálytalan jellegének bizonyítása érdekében.

A rendelet alkalmazása

Ez a rendelet 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az 1798/2003/EK rendeletet. Az V. fejezet (a 27. cikk (4) bekezdésének kivételével) 2012. december 31-ig alkalmazandó.

A rendelet 33–37. cikkét 2010. november 1-jétől kell alkalmazni. A 38–42. cikk 2012. január 1-jétől alkalmazandó. Az V. fejezetet a 22. és 23. cikk kivételével 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. A 43–47. cikk 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

904/2010/EU tanácsi rendelet

2010.11.1.

HL L 268., 2010.10.12.

See also

 • Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága honlapjának oldala a héa (DE) (EN) (FR) témájában.

Utolsó frissítés: 13.01.2011

Top