Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (az OLAF) az Európai Unió (EU) intézményein belüli korrupciót és súlyos kötelességszegést, valamint az uniós költségvetés terhére elkövetett csalást vizsgálja. A Hivatal ezenfelül segítséget nyújt az EU csalás elleni politikájának kidolgozásához.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozata (1999. április 28.) az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MIRŐL SZÓL A HATÁROZAT?

Az OLAF-ot 1999-ben hozta létre az eredeti határozat (1999/352/EK, ESZAK, Euratom), meghatározva feladatait, felelősségi köreit, felépítését és működési módját. A határozat egy későbbi, 2013-as felülvizsgálata lehetővé tette, hogy az OLAF hatékonyabban és eredményesebben végezze - különösen a külső szervezetekkel folyó - tevékenységét.

FŐBB PONTOK

Csalásnak a személyes haszonszerzés vagy másoknak való károkozás céljából elkövetett szándékos megtévesztést nevezzük. Uniós szinten a károkozás eredhet az EU költségvetéséből történő jogosulatlan kifizetésből vagy az uniós költségvetési bevételek - például vámok, mezőgazdasági vámok és cukorilletékek - befizetésének elmulasztásából.

Az OLAF vizsgálatot indíthat:

  • az Európai Unió intézményeinél és szerveinél csalás, korrupció, illetve bármely más, az uniós pénzügyi érdekeket érintő jogsértő tevékenység, valamint - az uniós pénzügyi érdekeket nem érintő - a hivatali kötelezettségekkel kapcsolatos súlyos mulasztások felderítése céljából;
  • az Európai Unió intézményein és szervein kívül személyek vagy szervezetek által elkövetett csalás vagy más szabálysértő magatartás felderítésére. A vizsgálatokba az OLAF bevonhatja az uniós országok (illetve olykor valamely harmadik ország) hatóságait.

Az OLAF főigazgatójának megbízatása 7 évre szól, és nem újítható meg.

Az OLAF felügyeleti bizottsága nyomon követi a Hivatal tevékenységét, igyekszik megerősíteni annak függetlenségét, valamint felügyeli az eljárási garanciák alkalmazását.

Az OLAF-ra a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében a magánszemélyek adatvédelméről szóló uniós jogszabály vonatkozik.

Az OLAF igazgatási és nyomozati szerv. Kizárólag ajánlást tehet arra vonatkozóan, hogy a vizsgálatait követően az uniós vagy nemzeti hatóságok milyen intézkedéseket hozzanak.

A Hercule III program hozzájárul az uniós országok számos projektjének finanszírozásához, ezáltal nyújtva támogatást az uniós költségvetés terhére elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. A program finanszírozza például szkennerek és egyéb műszaki felszerelések repülőterek és kikötők számára történő beszerzését, valamint a képzési tevékenységeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

1999. április 28-tól.

HÁTTÉR

Az OLAF az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat (és annak későbbi módosításai) alapján jött létre. Ezt a határozatot az OLAF feladatát és hatáskörét meghatározó 883/2013/EU, Euratom rendelet, valamint az uniós intézményekben folytatandó vizsgálatokról rendelkező intézményközi megállapodás egészíti ki.

További információkért lásd az OLAF honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat

1999.4.28.

-

HL L 136., 1999.5.31., 20-22. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/478/EU határozat

2013.10.1.

-

HL L 257., 2013.9.28., 19-20. o.

2015/512/EU határozat

2015.3.27.

-

HL L 81., 2015.3.26., 4-4. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1-22. o.).

Intézményközi megállapodás (1999. május 25.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól (HL L 136., 1999.5.31., 15-19. o.).

utolsó frissítés 23.04.2015

Top