Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A saját források rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A saját források rendszere

A saját források rendszeréről szóló határozat alapvető rendelkezéseket rögzít az Európai Unió (EU) költségvetésének finanszírozására vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom határozata az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) működésének alapja a kiegyensúlyozott költségvetés, amelyet teljes egészében saját forrásokból finanszíroznak. A saját források felső határa az uniós tagállamok teljes bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,23%-a.

A saját források három kategóriába sorolhatók: a hagyományos saját források, a hozzáadottérték-adóból (héa) származó források, valamint a bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alapú források. További bevételi forrást jelentenek többek között a tisztviselők által befizetett adók, az EU által a vállalkozásokra kivetett bírságok és a késedelmi kamatok.

A hagyományos saját források

A hagyományos saját források közé tartoznak az Európai Unión belüli cukortermelésre kivetett vámok és illetékek. A tagállamok beszedési költség címén megtarthatják a teljes összeg 25%-át.

A héából származó forrás

Az egyes tagállamok harmonizált héaalapjából egységesen 0,30% kerül lehívásra. A héaalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 50%-át. E szabály célja annak megakadályozása, hogy a szegényebb tagállamoknak aránytalanul nagy összeget kelljen fizetni.

A GNI-alapú forrás

Ez a forrás az egyes tagállamok bruttó nemzeti jövedelme (GNI) alapján egységes kulcs alkalmazásával kerül lehívásra, és az EU költségvetése azon részének finanszírozására használják, amelyet nem fedeznek a saját források és más bevételi források. Célja a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

Korrekciók egyes tagállamok javára

A korrekciók azon az elven alapulnak, hogy bármely tagállam, amelynek a költségvetési terhe kimagaslóan magas a tagállam relatív jólétéhez képest, valószínűsíthetően előnyt élvez egy korrekcióból, amikor annak ideje elérkezik.

Ilyen típusú intézkedések jelenleg az alábbi tagállamok javára vannak érvényben: Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, Hollandia és Svédország.

A saját források beszedése

A saját források beszedésének módszereit a nemzeti rendelkezések határozzák meg, amelyeket a Bizottság rendszeresen megvizsgál. A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a beszedésekkel kapcsolatban felmerülő és pénzügyi következményekkel járó nehézségekről.

Az EU saját források rendszerének módosítása

2011 júniusában a Bizottság tanácsi határozattervezetet nyújtott be az Európai Unió saját forrás 2014-2020 közötti rendszerére vonatkozóan. A határozat, amelyet a Tanács 2014 májusában fogadott el, csak azt követően lép hatályba, hogy azt az összes tagállam ratifikálta. Hatálybalépését követően azonban visszamenőlegesen, 2014. január 1-jétől lesz hatályos.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés - Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Tanács 2007/436/EU, Euratom határozata

2007.1.1.

-

HL L 163., 2007.6.23.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom rendelete a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet) (HL L 181., 2003.7.19.)

A Bizottság 1997. március 20-i 97/245/EK, Euratom határozata a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 97., 1997.4.12.)

A Tanács 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom rendelete a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről (HL L 155., 1989.6.7.)

Javaslat tanácsi rendeletre a hozzáadottérték-adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról (COM(2011) 737 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Ez a javaslat - amely a Tanács 1553/89/EGK, Euratom rendeletét helyezné hatályon kívül és lépne annak helyébe - rögzíti az új héaalapú saját forrásnak a tagállamok általi kiszámítására alkalmazandó módszert, valamint annak az EU költségvetésében való rendelkezésre állására vonatkozó módszereket.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 12. cikke szerinti hetedik jelentés a héa beszedésére és ellenőrzésére alkalmazott eljárásokról (COM(2014) 69 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A Tanács 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (HL L 168., 2014.6.7.).

A Tanács 2014. május 26-i 608/2014/EU, Euratom rendelete az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (HL L 168., 2014.6.7.).

A Tanács 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom rendelete a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről (átdolgozás) (HL L 168., 2014.6.7.).

Utolsó frissítés: 11.06.2014

Top