Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások

MI AZ IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

Meghatároznak egy keretet az Európai Unió (EU) számára annak biztosítására, hogy a gyermek* jogait az EU külpolitikájában és külpolitikai intézkedéseiben figyelembe vegyék.

Megerősítik az EU fellépését a gyermek jogainak az EU külkapcsolataiban való érvényesítése és védelme érdekében, továbbá ösztönzik ezen kérdések átfogó stratégiai megközelítését. Emellett kiegészítik a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló EU-iránymutatást és az EU gyermekjogi ütemtervét.

FŐBB PONTOK

A gyermek jogainak a védelme érdekében az EU operatív eszközöket alkalmaz, mint például:

 • politikai párbeszéd – azáltal, hogy a gyermekek jogait is napirendre tűzik a szervezetekkel, illetve az EU-n kívüli országokkal folytatott tárgyalásokon és megbeszéléseken;
 • demarsok (például egy adott kérdés kormányközi diplomáciai képviselete), hogy emlékeztessék a nem EU-s országokat annak szükségére, hogy a gyermekek védelmében megfelelő lépéseket kell tenni;
 • kétoldalú és többoldalú együttműködés humanitárius segítségnyújtás és fejlesztéstámogatási programok kialakítása érdekében, hangsúlyt fektetve a gyermekek jogaira;
 • partnerség és egyeztetés olyan nemzetközi érdekelt felekkel, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a regionális szervezetek, az Európai Gyermekjogi Fórum, kutatóintézmények, valamint a civil társadalom és a nemzetközi pénzügyi intézmények.

Általános intézkedések az iránymutatások gyakorlatba ültetéséhez:

 • ösztönözni kell a nem EU-s országokat, hogy csatlakozzanak a nemzetközi jogi okmányokhoz és előírásokhoz, és működjenek együtt az olyan szervezetekkel, mint az ENSZ és az Európa Tanács;
 • sürgetni kell a nem EU-s országokban a gyermekek jogai védelme fokozását stratégiák kialakítása, valamint a már meglévő mechanizmusok megerősítése által;
 • tökéletesíteni kell a nyomonkövetési folyamatokat és struktúrákat (pl. adatbázisok);
 • több forrást kell biztosítani a gyermekjogok előmozdítására és védelmére;
 • küzdeni kell a gyermekjogok megsértése ellen, és meg kell szüntetni e jogsértés jelenlegi büntetlenségét;
 • ösztönözni kell a gyermekek részvételét az őket érintő politikákra vonatkozó döntéshozatalban és végrehajtásban;
 • növelni kell a családok és egyéb gondviselők képességeit arra, hogy teljes mértékben el tudják látni a gyermekjogok védelmével kapcsolatos feladataikat;
 • kampányok támogatása, illetve a gyermekjogoknak az iskolai tantervbe történő beillesztése révén elő kell segíteni a gyermekjogokról szóló figyelemfelhívó programokat.

Konkrét intézkedéseket hajtanak végre a prioritást élvező területeken külön végrehajtási stratégiák mentén. A prioritási területeket kétéves időtartamra határozzák meg. Az első prioritási terület a gyermekekkel szembeni erőszak formáival foglalkozik. A célkitűzést, az operatív részt és az országspecifikus végrehajtási stratégiát, az intézkedéseket, a végrehajtás ellenőrzését és értékelését az iránymutatásokhoz csatolt 1. melléklet részletezi.

HÁTTÉR

A gyermekek számos fenyegetéssel néznek szembe, nem érhető el számukra oktatás, valamint egészségügyi és szociális ellátás. Vannak, akik a gyermekmunkának, az erőszaknak, a szexuális kizsákmányolásnak, a betegségeknek, a fegyveres konfliktusoknak az áldozatai, illetve hátrányos megkülönböztetésnek, a társadalom peremére szorulásnak és kirekesztésnek vannak kitéve. A leánygyermekek sajátos kockázatokkal szembesülnek, ezért különleges figyelmet kell nekik szentelni.

Az EU világszerte kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberi jogok (és különösen a gyermekek jogai) védelmében. Elfogadja az ENSZ gyermekjogi egyezményét és annak fakultatív jegyzőkönyveit. Ezenkívül támogat a gyermekek helyzetének javítását szorgalmazó kezdeményezéseket is, így a korábbi millenniumi fejlesztési célokat is, melyeket 2016 kezdete óta felváltott a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

* KULCSFOGALMAK

Gyermek: a jelen összefoglaló kontextusában gyermeknek számít minden 18 év alatti személy.

FŐ DOKUMENTUM

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások, melyet a Tanács 2007. december 10 -én fogadott el (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

utolsó frissítés 16.08.2016

Top