Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseinek jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseinek jogai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/36/EK irányelv – A tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseinek jogai

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Szabályokat állapít meg, amelyek segítik a részvényesi jogok gyakorlását olyan társaságok közgyűlésein, amelyek

székhelye egy uniós országban található, és

részvényeiket egy hivatalos tőzsdén jegyzik.

Célja továbbá, hogy figyelembe vegye a modern technológia által nyújtott lehetőségeket.

FŐBB PONTOK

A társaságok kötelesek bizonyos információkat megadni részvényeseik számára a közgyűlésekre vonatkozóan. A közgyűlésről legalább 21 nappal korábbi értesítést kell adni, és minden lényeges információt (időpont, helyszín, napirend, szavazás leírása és részvételi eljárások) közölni kell a társaság honlapján.

Tájékoztatást kell adni egyéb információkról is, így például:

a részvények és szavazati jogok teljes száma;

a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok;

a közgyűlés határozattervezete, valamint

a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok (amikor egy részvényes mást hatalmaz fel jogainak gyakorlására a közgyűlésen).

A közgyűlésen a részvényesek jogosultak:

új pont felvételét kérni a napirendre (amennyiben a társaság alaptőkéjének legalább 5%-ával rendelkezik a részvényes);

kérdéseket feltenni a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan, amelyekre a társaság köteles válaszolni; és

részt venni és szavazni bármiféle korlátozás nélkül, amennyiben a fordulónapon* részvényesek.

A szavazás vonatkozásában az uniós országoknak fel kell számolniuk bármely, a részvényeseknek a közgyűlésen elektronikus eszközzel való részvételét érintő akadályt, valamint lehetővé kell tenniük a részvényesek számára, hogy a képviselő – amely lehet egy személy vagy egy csoport – kijelölését (vagy a kijelölés visszavonását) elektronikus úton végezzék.

A társaságoknak minden egyes határozat esetében meg kell állapítaniuk a szavazatok pontos számát. Amennyiben azonban egyetlen részvényes sem kéri a teljes kimutatást, az uniós országok lehetővé tehetik a társaságok számára, hogy a szavazás eredményét csak a határozat elfogadásához szükséges többség mértékéig állapítsák meg. A társaságoknak a szavazások eredményét legkésőbb a közgyűlést követő 15 napon belül közzé kell tenniük.

2014-ben az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be az irányelv módosítására annak érdekében, hogy kezeljék a tőzsdén jegyzett társaságokkal és azok részvényeseivel kapcsolatos vállalatirányítási hiányosságokat. A javaslatot még tárgyalja az Európai Parlament és az EU Tanácsa.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. augusztus 3-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2009. augusztus 3 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Ezen irányelv eredete a Bizottság 2003-as „A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás javítása” című közleményére vezethető vissza, amely kezdeményezéseket javasolt a tőzsdén jegyzett társaságok részvényesi jogainak javítására a távszavazás kérdésének megoldására.

KULCSFOGALMAK

*Fordulónap: a társaság által meghatározott időpont, amikor egy részvényesnek hivatalosan részvények tulajdonosának kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen részt venni és szavazni a közgyűléseken.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban (HL L 184., 2007.7.14., 17–24. o.)

A 2007/36/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A társasági jog korszerűsítése és a vállalatirányítás javítása – Terv az előrelépéshez (COM(2003) 284 végleges, 2003.5.21.)

A 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2014) 213 final, 2014.4.9.)

utolsó frissítés 26.11.2015

Top