Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pénzforgalmi szolgáltatások az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pénzforgalmi szolgáltatások az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/64/EK irányelv az uniós belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv meghatározza a pénzforgalmi szolgáltatásokra* – például az átutalásokra, a beszedési megbízásokra és a kártyás fizetésekre – vonatkozó szabályokat.
 • E szabályok közé tartoznak a pénzforgalmi szolgáltatók számára előírt tájékoztatási követelmények, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások használatához kötődő jogok és kötelezettségek.

FŐBB PONTOK

Engedélyezés

A pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosító intézmények kötelesek engedélyt szerezni pénzforgalmi tevékenységeik Unióban való gyakorlásához. Valamennyi uniós ország kijelölt egy, az engedélyek kibocsátásáért felelős nemzeti szervet. A pénzforgalmi intézmények kizárólag akkor kapják meg az engedélyt, ha üzleti tevékenységük tekintetében szilárd vállalatirányítási rendszerrel rendelkeznek és elegendő tőke áll a rendelkezésükre.

Tájékoztatási követelmények

A pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek szolgáltatásaik igénybe vevőinek egy sor egyértelmű információt biztosítani.

A pénzforgalmi szolgáltatás biztosítása előtt egyszerű nyelvezettel megfogalmazott tájékoztatást kell nyújtaniuk

 • a díjakról,
 • a panasztételi eljárásokról, valamint
 • az összes fizetendő költségről.

A pénzforgalmi szolgáltatás végrehajtását követően tájékoztatást kell nyújtaniuk a fizető félnek. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a következőkre:

 • a fizetési művelet és a fizető fél azonosítását lehetővé tévő hivatkozás,
 • a fizetési művelet összege,
 • a fizetési művelethez kapcsolódó díjak és jutalékok.

A pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési művelet végrehajtását követően kötelesek tájékoztatást nyújtani a kedvezményezett számára.

Ezenfelül az irányelv konkrét szabályokat határoz meg a sorozatos fizetési műveletek jövőbeni teljesítését szabályozó szerződések esetén a pénzforgalmi szolgáltatók által rendelkezésre bocsátandó információkat illetően.

Jogok és kötelezettségek

Az euróban vagy egy euroövezeten kívüli uniós ország pénznemében történő fizetési műveleteket egy munkanap alatt kell teljesíteni.

A pénzforgalmi szolgáltatók teljes felelősséggel tartoznak a fizető felek felé a fizetési műveletek hibátlan teljesítéséért. Nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója köteles orvosolni a hibát vagy visszatéríteni a megfelelő összeget a fizető fél számára. Amennyiben egy, a fizető féltől eltérő személy visszaél valamely fizetőeszközzel (például hitelkártyával), a visszaélésből eredő veszteségek legfeljebb 150 EUR-ig a fizető felet terhelik.

A jogszabály a pénzforgalmi szolgáltatatók által tévesen engedélyezett fizetési műveletek esetén fizetendő visszatérítést is szabályozza.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2015/2366 irányelv 2018. január 13-tól hatályon kívül helyezi a 2007/64/EK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2007. december 25-től. Az uniós országoknak 2009. november 1-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A fogyasztók számára biztosítani kell azt, hogy az általuk az EU-n belül végrehajtott fizetési műveletek egyszerűek, hatékonyak és biztonságosak legyenek. E cél elérése érdekében az EU az uniós országok nemzeti szabályait a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó közös kerettel váltja fel.

KULCSFOGALOM

* Pénzforgalmi szolgáltatások: olyan üzleti tevékenységek, amelyek lehetővé teszik az alábbiakat:

 • fizetési számlára történő készpénzbefizetés, ill. fizetési számláról történő készpénzfelvétel, valamint fizetési számla vezetése;
 • fizetési műveletek (pl.: tartós átutalási megbízások, átutalások stb.) teljesítése fizetési számlákon vagy elektronikus úton;
 • fizetési eszközök kibocsátása és/vagy elfogadása;
 • készpénzátutalások végzése (pénz továbbítása külföldön dolgozóktól a származási országukban élő személyek részére).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319, 2007.12.5., 1–36. o.).

A 2007/64/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214–246. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35–127. o.).

utolsó frissítés 24.05.2016

Top