Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kábítószer-prekurzorok: belügyi vonatkozások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kábítószer-prekurzorok: belügyi vonatkozások

A rendelet kibocsátásával az Európai Unió összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált anyagok ellenőrzésére és felügyeletére, az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált vegyi anyagok hatékony ellenőrzése fontos eszköze a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemnek. Ezeknek a vegyi anyagoknak (ismertebb néven „prekurzoroknak”) törvényes és jogszerű ipari felhasználása is van. Ezért az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozásán kívül szükségszerű ezen anyagok törvényes kereskedelmének megismerése és védelme.

A cél az, hogy a tagállamok egyensúlyt teremtsenek a kábítószerek illegális előállításának megakadályozására, illetve a vegyi anyagok törvényes kereskedelmének zökkenőmentes működésére irányuló intézkedések között.

A prekurzorok ellenőrzésére vonatkozó intézkedések

Ez a rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek tiltott előállítása során gyakran felhasznált bizonyos vegyi anyagok Európai Unión belüli ellenőrzésére és felügyeletére. A rendelet az ENSZ-egyezmény 12. cikke értelmében (lásd az alábbiakban) meghatározza a „jegyzékben szereplő anyagokat” *, emellett rendelkezéseket tartalmaz a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos engedélyekre, vevői nyilatkozatokra és címkékre vonatkozóan is. A felügyeleti eljárás létrehozásának célja ezen anyagok tagállamok közötti szabad kereskedelmének zökkenőmentes biztosítása.

Ugyanakkor a rendelet a „jegyzékben nem szereplő anyagokat” * is meghatározza az ENSZ-egyezmény 12. cikkének megfelelően. A Bizottság ezen anyagokra vonatkozóan útmutatásokat dolgoz ki, amelyek a jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozónál rugalmasabb ellenőrzési rendszer létrehozását teszik lehetővé.

A rendelet értelmében a gazdasági szereplők * kötelesek haladéktalanul értesíteni az illetékes hatóságokat minden olyan körülményről, így például olyan, a forgalomba hozandó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyletekről *, amelyek arra utalnak, hogy az ilyen anyagokat eltéríthetik kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából.

A gazdasági szereplők kötelezettségei

Azoknak a gazdasági szereplőknek, akik jegyzékbe vett anyagokat kívánnak prekurzorként (az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó anyagok) forgalomba hozni, a következő kötelezettségeknek kell megfelelniük:

 • ki kell jelölniük egy, a kereskedelemért felelős tisztviselőt, akinek nevét és kapcsolatfelvételi adatait közölniük kell az illetékes hatóságokkal;
 • kötelesek bejelenteni azon telephelyek címét, ahol ilyen anyagokat állítanak elő, illetve forgalmaznak (a 2. kategóriába tartozó anyagokra vonatkozóan);
 • engedélyt kell beszerezniük az illetékes hatóságoktól az 1. kategóriában felsorolt anyagok birtoklásához (a hatóságok különleges engedélyt bocsáthatnak ki gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek és fegyveres erők részére);
 • kötelesek a vevőktől olyan nyilatkozatot beszerezni, amely pontosan feltünteti a vevő részére szállított anyag felhasználásának célját vagy céljait;
 • csak olyan természetes vagy jogi személy részére szállíthatnak jegyzékben szereplő anyagokat, aki vagy amely az ilyen, 1. kategóriába tartozó anyagok birtoklására vonatkozó engedéllyel rendelkezik;
 • kötelesek gondoskodni arról, hogy szállítás előtt címkével lássák el a jegyzékben szereplő anyagokat, feltüntetve az anyag nevét, mennyiségét, tömegét, valamint a szállító és a címzett nevét és címét.

Annak érdekében, hogy ne akadályozzák szükségtelenül a kereskedelmet, a 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozó követelmények kevésbé korlátozóak, mint az 1. kategóriára vonatkozó követelmények, különösen akkor, ha az érintett mennyiségek nem haladják meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

A Bizottság a munkájának segítésére létrehozott bizottság támogatásával összeállítja és folyamatosan frissíti a felügyelendő anyagok listáját. A tagállamoknak el kell juttatniuk ezeket a listákat a gazdasági szereplőkhöz.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a Tanács 92/109/EGK rendeletét, a Bizottság 93/46/EGK rendeletét, a 2001/8/EK és 2003/101/EK irányelvét, valamint a Bizottság 1485/96/EK és 1533/2000/EK rendeletét.

Háttér: a kábítószer elleni küzdelem belügyi és külügyi vonatkozásai

1990-ben a Közösség a 90/611/EGK tanácsi határozattal elfogadta a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni ENSZ-egyezményt. Az ENSZ-egyezmény 12. cikke rendelkezett a prekurzorok gyártásának és kereskedelmi elosztásának ellenőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Ezen követelmény külügyi vonatkozását, vagyis a prekurzorok uniós tagállamok és nem uniós országok közötti kereskedelmének felügyeletét illetően a 12. cikk követelményeit a Tanács 111/2005/EGK rendelete teljesítette.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Jegyzékben szereplő anyag: az I. mellékletben felsorolt anyagok, amelyek alkalmasak kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is. Nem tartoznak ide a gyógyszerkészítmények, valamint az olyan gyógyszerészeti készítmények, keverékek, természetes termékek és egyéb készítmények, amelyek jegyzékben szereplő anyagokat tartalmaznak, és amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható eszközökkel történő kinyerését.
 • Jegyzékben nem szereplő anyag: olyan anyag, amely bár nem szerepel az I. mellékletben, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált anyagnak minősül.
 • Forgalomba hozatal: valamely jegyzékben szereplő anyag Közösségen belüli szállítása, akár térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag Közösségen belüli szállítás céljából végzett tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kereskedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetítése.
 • Gazdasági szereplő: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz jegyzékben szereplő anyag forgalmazásában.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

273/2004/EK rendelet

2005.8.18.

HL L 47., 2004.2.18.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2010. január 7.) a 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke, valamint a 111/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke alapján, a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének nyomon követéséről és ellenőrzéséről szóló közösségi jogszabályok végrehajtásáról és működéséről [COM(2009) 709 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés értékeli a 273/2004/EK (fenti) és a 111/2005/EK rendelet rendelkezéseinek végrehajtását és gyakorlatban való működését.

A tagállamoktól begyűjtött adatok alapján a bizottsági értékelés megállapította, hogy a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének ellenőrzését szolgáló jogi keret általában arányos intézkedéseket biztosít a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megelőzésére azok törvényes kereskedelmének akadályozása nélkül. Ehhez nagymértékben hozzájárul a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti megfelelő együttműködés. A vegyiparra vonatkozó uniós iránymutatások, valamint a gazdasági szereplők számára létrehozott új e-tanfolyam is sikeresen kiegészíti ezt a jogi keretet.

A tagállamok megfelelően alkalmazták az 1. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozóan bevezetett közös engedélyezési rendszert, amely az illetékes hatóságok és az ágazat esetében is hatékonyan működik. Úgy tűnik azonban, hogy a 2. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelmény bizonyos szempontból nem elégséges ezen anyagok kereskedelmének megfelelő ellenőrzéséhez, valamint az eltérítésük megelőzéséhez. Ezenkívül a tagállamok bizonyos rendelkezéseket nem egyformán értelmeznek (például a vevői nyilatkozatokra, illetve a keverékek meghatározásának kritériumaira vonatkozóan). Problémákat okoz az is, hogy a gazdasági szereplők nem kellő gyakorisággal tesznek jelentést az illetékes hatóságoknak, emellett a külkereskedelmi jogszabályok bizonyos vonatkozásai, például a kivitel előtti értesítésre adott válaszra vonatkozó rugalmatlan határidők, valamint az egyszerűsített engedélyezési eljárások hiánya is gondot okoz.

Következésképpen a jelentés az alábbi javaslatokat teszi:

 • a jogi keret tagállamok általi harmonizált végrehajtásának tökéletesítése különösen a bevált gyakorlatok megosztása révén;
 • a jelentéstétel tökéletesítése például azáltal, hogy a gazdasági szereplők gyakrabban jelentsenek az illetékes hatóságoknak;
 • a meglévő jogszabályok esetleges módosítása a 2. kategóriába tartozó prekurzorok ellenőrzésének szigorítása érdekében;
 • a tagállamokon keresztül szállított, efedrint és pszeudo-efedrint tartalmazó gyógyszerészeti készítmények/gyógyszerkészítmények ellenőrzésének szigorítása;
 • az eljárási követelmények módosítása az eltérítés kockázatával arányos ellenőrzési szint eléréséhez.

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 202., 2005.8.3.]. Ez a rendelet meghatározza az előbbiekben említett rendeletek végrehajtására, valamint a felelős tisztviselő kijelölésére, a gazdasági szereplők engedélyezésére és nyilvántartására, tájékoztatás nyújtására, a kivitel előtti értesítésekre, valamint a kivitelre és behozatalra vonatkozó szabályokat a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 24.02.2011

Top