Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nem vitatott követelések – európai végrehajtható okirat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nem vitatott követelések – európai végrehajtható okirat

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

805/2004/EK rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet létrehozza az adós által nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratot.
 • Az európai végrehajtható okirat alapján a nem vitatott követelésekre vonatkozó határozatokat, bírósági egyezségeket és közokiratokat közbenső eljárás nélkül is elismerik, és automatikusan végrehajtják a többi uniós országban.

FŐBB PONTOK

Hatály

A rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó. A rendelet nem vonatkozik különösen az adó-, vám- vagy közigazgatási jogi ügyekre. A rendelet Dánia kivételével valamennyi uniós országra alkalmazandó.

A követelés akkor tekinthető nem vitatottnak, ha:

 • annak fennállását az adós a bírósági eljárás során kifejezett elismeréssel, illetve bíróság által jóváhagyott vagy az eljárás során a bíróság előtt kötött egyezséggel elfogadta; vagy
 • a bírósági eljárás során az adós a követeléssel szemben nem emelt kifogást; vagy
 • miután a bírósági eljárás során korábban a követeléssel szemben kifogást emelt, az adós nem jelent meg, illetve nem képviseltette magát az említett követelésre vonatkozó bírósági tárgyaláson; vagy
 • az adós azt közokiratban kifejezetten elismerte.

Európai végrehajtható okirat

A nem vitatott követelésre vonatkozó határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíti a határozat meghozatalának helye szerinti uniós ország (származási tagállam). A hitelesítés szabványos formanyomtatvány útján történik. Előfordulhat, hogy a tanúsítvány csak a határozat egy részére vonatkozik; ebben az esetben „részleges végrehajtható okiratról” beszélünk.

Minimumszabályok

Annak érdekében, hogy a nem vitatott követelésre vonatkozó határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesítsék, a származási uniós ország szerinti bírósági eljárásnak meg kell felelnie bizonyos eljárási feltételeknek.

Így kizárólag a rendeletben felsorolt kézbesítési módok esetén hitelesíthető az ítélet európai végrehajtható okiratként.

Az eljárást megindító iratban emellett pontosan meg kell jelölni a következőket:

 • a követelést (a felek személyes adatai, a követelés összege, a kamatláb és az az időszak, amelyre kamatot igényelnek stb.);
 • a követelés vitatásának eljárásjogi követelményeit (a követelés vitatásának határideje, a kifogás elmaradásának következményei stb.).

A származási uniós ország kivételes esetekben végül köteles felülvizsgálati jogot biztosítani a határozat tekintetében.

Végrehajtás

A végrehajtási eljárásra annak az uniós országnak a joga alkalmazandó, ahol a határozat végrehajtását kérik (végrehajtó ország). A hitelező köteles átadni a végrehajtásért felelős hatóságoknak a következőket:

 • a határozat egy példányát;
 • az európai végrehajtható okirat egy példányát;
 • ha szükséges, az európai végrehajtható okirat átiratát vagy fordítását a végrehajtás szerinti uniós ország hivatalos nyelvére vagy ezen uniós ország által elfogadott nyelvre.

Semmilyen biztosíték, óvadék vagy letét nem követelhető meg a hitelezőtől pusztán azért, mert harmadik országbeli állampolgár vagy a végrehajtás szerinti uniós országban nem rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel.

A végrehajtás szerinti uniós ország illetékes bírósága bizonyos feltételek mellett visszautasíthatja a végrehajtást, ha a határozat összeegyeztethetetlen egy uniós országban vagy EU-n kívüli országban hozott korábbi határozattal. Bizonyos esetekben az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy korlátozhatja is az eljárást.

Általános és záró rendelkezések

A végrehajtási eljárásokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében az uniós országok kötelezettséget vállalnak arra, hogy – különösen a polgári és kereskedelmi ügyek területén működő Európai Igazságügyi Hálózat útján – a nyilvánosság és az érintett szakmai körök rendelkezésére bocsátják a szükséges információkat.

A hitelezőnek továbbra is lehetősége van kérni a határozat 1215/2012/EU rendelet alapján való elismerését és végrehajtását. A rendelet emellett nem gátolja bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendelet alkalmazását.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2005. október 21 -dike óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról (HL L 143., 2004.4.30., 15–39. o.)

A 805/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 28.06.2016

Top