Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó uniós bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó uniós bizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

94/140/EK határozat a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottságot (a továbbiakban: bizottság), amelynek célja, hogy a csalások* megelőzése és üldözése érdekében együttműködést alakítson ki az uniós országok és az Európai Bizottság között.

FŐBB PONTOK

 • A bizottság elnöke a Bizottság egyik képviselője, a bizottságot továbbá az egyes uniós országok két-két képviselője alkotja, akiket az illetékes nemzeti hatóságok két képviselője segítheti.
 • A Bizottság az uniós országok illetékes hatóságai közötti szoros és rendszeres, csalás elleni együttműködés hatékonyabb szervezése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkével összhangban a következőkkel összefüggő bármely kérdéssel kapcsolatban fordulhat a bizottsághoz konzultáció céljából:
  • az EU pénzügyi érdekeit esetlegesen hátrányosan érintő csalások és bármely egyéb jogellenes tevékenység megakadályozása és üldözése;
  • az uniós országok közötti, illetve az uniós országok és a Bizottság közötti, az EU pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló együttműködés.
 • A bizottság támogatja az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tevékenységeit, amely az EU intézményein belüli korrupciót és kötelességszegést, valamint az uniós költségvetés terhére elkövetett csalást vizsgálja. A bizottság kiegészíti továbbá a többek között olyan projekteket finanszírozó Hercule III programot, amely projektek az uniós országok, a Bizottság és az OLAF közötti csalás elleni együttműködést fokozzák.
 • A bizottság az Európai Bizottsággal együttműködésben munkacsoportokat hozhat létre, amelyek egyedi kérdésekkel foglalkoznak. A következő négy alcsoportot hozták létre e tekintetben:
  • Csalás megelőzésével foglalkozó csoport: az uniós országok érintett nemzeti hatóságai és a Bizottság közötti együttműködést ösztönzi a csalásmegelőzés terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje révén (pl.
   • csalással kapcsolatos kockázatértékelésre vonatkozó tapasztalat;
   • a felfedett csalárd gyakorlatok cseréje;
   • nemzeti vagy ágazati csalás elleni stratégiák, politikák vagy intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalat stb.).
  • Csalárd és egyéb szabálytalanságok jelentésével és elemzésével foglalkozó csoport: a bejelentett esetekkel kapcsolatos statisztikai elemzés bevezetésére és megvitatására összpontosít, valamint mérlegeli a 325. cikk szerinti jelentés előkészítése szempontjából releváns egyéb kérdéseket.
  • Csalásellenes koordinációs szolgálati csoport: az OLAF és a nemzeti hatóságok közötti vizsgálati együttműködés terén szerzett tapasztalat és bevált gyakorlatok megosztásával foglalkozik, az OLAF által végzett vizsgálatokra irányadó rendelettel összhangban (883/2013/EU, Euratom rendelet).
  • Az OLAF csalás elleni kommunikációs szakembereinek hálózata: az érintett nemzeti hatóságokat és az OLAF-ot képviselő szóvivőket és kommunikációért felelős tisztviselőket hozza össze a csalás megelőzésére és megakadályozására irányuló médiastratégiák megosztása és kommunikáció előmozdítása céljából.
 • A Bizottság találkozókat szervez és biztosítja a titkársági szolgáltatásokat a bizottság részére.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke arra kötelezi az uniós országokat, hogy az uniós szintű csalás ellen olyan módon folytassanak küzdelmet, mint ahogyan a saját pénzügyi érdekeiket érintő csalás ellen folytatnának. A Bizottság felel emellett az uniós költségvetés megfelelő végrehajtásáért. Ezen okok miatt döntöttek az uniós költségvetés terhére elkövetett csalások teljes területét lefedő bizottság létrehozása mellett.

* KULCSFOGALOM

Csalás: pénzügyi vagy bűnügyi haszonszerzés céljából történő jogellenes megtévesztés.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 94/140/EK határozata (1994. február 23.) a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL L 61., 1994.3.4., 27–28. o.)

A 94/140/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 25.07.2016

Top