Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szabad mozgás és tartózkodás az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szabad mozgás és tartózkodás az EU-ban

Az Európai Unió polgárai jogosultak arra, hogy - az EU szerződéseiben meghatározott feltételek mellett - bármely uniós ország területén szabadon mozogjanak és letelepedjenek. A személyek szabad mozgáshoz való joga az EU egyik alapelve.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

 • egyetlen jogi aktusba tömörít számos létező jogszabályt;
 • meghatározza a szabad mozgáshoz, valamint az (ideiglenes és huzamos) tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételeket az uniós polgárok* és családtagjaik* számára;
 • megállapítja az előbb említett jogok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból meghatározott korlátait;
 • tisztázza a munkavállalók, az önálló vállalkozók, a diákok és a fizetésben nem részesülők jogállását.

FŐBB PONTOK

Az érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában lévő uniós polgárok:

 • családtagjaikkal együtt - akkor is, ha azok nem uniós ország állampolgárai - bármely uniós országba beléphetnek anélkül, hogy kiutazási vagy beutazási vízumra lenne szükségük;
 • három hónapig tartózkodhatnak valamely más uniós országban anélkül, hogy bármely egyéb feltételnek vagy formai követelménynek meg kelljen felelniük;
 • három hónapot meghaladóan tartózkodhatnak más uniós országban, amely tartózkodás a fogadó országban betöltött jogállásuktól függően bizonyos feltételekhez kötött. A munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak egyéb feltételeknek nem kell eleget tenniük. A diákoknak és a fizetésben nem részesülőknek (például a nyugdíjasoknak) rendelkezniük kell egyrészt elegendő forrásokkal önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy ne jelentsenek indokolatlan terhet a fogadó ország szociális segítségnyújtási rendszerére, másrészt pedig teljes körű egészségbiztosítással;
 • három hónapnál hosszabb tartózkodási idő esetén be kell jelentkezzenek a fogadó ország megfelelő hatóságainál. Amennyiben családtagjaik nem valamely uniós ország állampolgárai, akkor 5 évig érvényes tartózkodási kártyát kell igényelniük;
 • huzamos tartózkodási jogot nyernek, ha öt éven át folyamatosan, jogszerűen tartózkodtak a fogadó országban. Ez a rendelkezés a családtagjaikra is vonatkozik;
 • egyenlő bánásmódban kell részesüljenek a fogadó ország állampolgáraival. A fogadó ország hatóságai azonban nem kötelesek a tartózkodás első három hónapjában szociális segítségnyújtást biztosítani a fizetésben nem részesülő uniós állampolgárok számára.

Ezenkívül:

 • bizonyos feltételek teljesülése esetén a családtagok az uniós polgár elhunytát vagy az országból való távozását követően is megtarthatják az adott országban való letelepedési jogukat;
 • az uniós polgárokat, illetve családtagjaikat kiutasíthatják, ha viselkedésükkel komolyan veszélyeztetik a társadalom alapvető érdekeit;
 • kizárólag azok a betegségek indokolhatják a szabad mozgás korlátozását, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet esetlegesen járványt okozó betegségként tart számon.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

2004. április 30.

KULCSFOGALMAK

* Uniós polgár: egy uniós ország állampolgárságával rendelkező bármely személy.

* Családtag: idetartozik például a házastárs, az uniós polgár élettársa, akivel regisztrált élettársi kapcsolatban él, valamint egyenesági leszármazottai, akik 21. életévüket nem töltötték be.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/38/EK irányelv

2004.4.30.

2006.4.30.

HL L 158., 2004.4.30., 77-123. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 128., 2014.4.30., 8-14. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról (COM(2009) 313 végleges, 2009. július 2.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgása: Öt intézkedés a változás érdekében (COM(2013) 837 final, 2013. november 25.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A nemzeti hatóságok támogatása a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben: Kézikönyv az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti érdekházasságok kérdésének az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog összefüggésében való kezeléséről (COM(2014) 604 final, 2014.9.26.)

utolsó frissítés 24.09.2015

Top