Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló rendszer

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1338/2001/EK rendelet – az euró védelme a pénzhamisítással szemben

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet olyan rendszert hoz létre, amelynek révén az Európai Unió (EU) országai a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos információkat összegyűjthetik és megoszthatják egymással, az Európai Központi Bankkal (EKB), az Európai Bizottsággal, az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol) és – adott esetben – az EU-n kívüli országokkal.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

Az 1339/2001/EK tanácsi rendelet kiterjeszti a rendelet hatályát az EU-n kívüli országokra is.

Az euró védelmét szolgáló rendszer főbb jellemzői

 • Az uniós országok hatóságai (főképp a nemzeti központi bankok) rendszeresen továbbítják a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos műszaki információkat az EKB felé. Ezeknek az adatoknak a tárolása és feldolgozása az EKB feladata.
 • Az uniós országoknak lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti bankjegyszakértői központok a hamisgyanús bankjegyeket, a nemzeti érmeszakértői központok pedig a hamisgyanús érméket megvizsgálják. E szervek valamennyi új típusú gyanús bankjegyet megküldenek az EKB-nak, illetve valamennyi új típusú gyanús érmét az Európai Műszaki és Tudományos Központnak (CTSE).
 • A hitelintézeteknek, egyéb pénzforgalmi szolgáltatóknak, valamint bankjegyek és érmék feldolgozásával és közforgalomba bocsátásával foglalkozó intézeteknek eleget kell tenniük bizonyos kötelezettségeknek. Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell kidolgozniuk a kötelezettségeiknek eleget nem tevő intézetekre vonatkozóan.
 • Az uniós országok illetékes hatóságai (különösen a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezmény szerint létrehozott nemzeti központi hivatalok), az EKB, a Bizottság és az Europol együttműködnek egymással (többek közt a 331/2014/EU rendelet által létrehozott Periklész program keretein belül).
 • Az euróval kapcsolatos pénzhamisítási esetekre vonatkozó információkat nemzeti szinten központosítják és továbbítják az Europol felé.
 • Együttműködnek az EU-n kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel (többek között az Interpollal).

Az uniós országoknak hozzáférhetővé kell tenniük azon hatóságok listáját, amelyek hatáskörrel rendelkeznek a hamisgyanús bankjegyeknek és érméknek a Bizottság és az EKB irányába történő meghatározása terén.

Az Európai Bizottság Euróhamisítási Szakértői Csoportot hozott létre azért, hogy

 • segítséget nyújtson a Bizottságnak az euróbankjegyek és -érmék hamisítás elleni védelmével kapcsolatos jogalkotási javaslatok és szakpolitikai kezdeményezések előkészítése során;
 • szorosan együttműködjön a Bizottsággal, az uniós országokkal, a CTSE-vel, az EKB-val és a Europollal;
 • információcserét végezzen és bevált gyakorlatokat alakítson ki az euróhamisítás megelőzése és a hamisított bankjegyek és érmék elleni küzdelem területén, valamint elemezze azok hatásait;
 • tanácsadást biztosítson a Bizottság számára a 1338/2001/EK rendelet és a Periklész program végrehajtásával kapcsolatban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. január 1-től van érvényben. A még nem kibocsátott, de kibocsátani szándékozott euróbankjegyek és -érmék vonatkozásában azonban már 2001. július 4 -től hatályos volt.

HÁTTÉR

Az euró 2002-es bevezetése előtt kiadott 1338/2001/EK rendelet célja az euróbankjegyek és -érmék hamisítással szembeni védelme.

A rendelet egy sor korábban – a következők tekintetében – hozott határozatot egészít ki:

 • nemzeti szakértői központok létrehozása;
 • az Európai Bankjegyszakértői Központ létrehozása;
 • az EKB és az euróérmékkel kapcsolatos elemzésekért felelős CTSE által az euróhamisítással kapcsolatos műszaki információk gyűjtéséről szóló határozat;
 • az euróhamisítás elleni büntetőszankciók bevezetéséről szóló határozat.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6–10. o.)

Az 1338/2001/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1339/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről (HL L 181., 2001.7.4., 11. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euró pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1–2. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Központi Bank 2001/912/EK határozata (2001. november 8.) a hamispénz-figyelő rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeiről (EKB/2001/11) (HL L 337., 2001.12.20., 49–51. o.)

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003.december 8.) a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

Az Európai Központi Bank 2010/597/EU határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (EKB/2010/14) (HL L 267., 2010.10.9., 1–20. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1–5. o.)

Az Európai Központi Bank 2013/211/EU határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10) (HL L 118., 2013.4.30., 37–42. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 331/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020 program”) létrehozásáról, valamint a 2001/923/EK, a 2001/924/EK, a 2006/75/EK, a 2006/76/EK, a 2006/849/EK és a 2006/850/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 103., 2014.4.5., 1–9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1–8. o.)

Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Európai Központi Bank (EKB) között (HL C 123., 2015.4.17., 1–5. o.)

A Bizottság határozata (2016. február 12.) az Euróhamisítási Szakértői Csoport létrehozásáról (HL C 58., 2016.2.13., 5–7. o.)

utolsó frissítés 19.09.2016

Top