Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

A rendelet célja a tagállamok együttműködésének javítása, egyszerűsítése és felgyorsítása a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások keretében megvalósuló bizonyításfelvétel során.

JOGI AKTUS

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről [Hivatalos Lap L 174., 2001.6.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet megkönnyíti a valamely másik tagállamban történő bizonyításfelvételt. Polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben valamely tagállam bírósága kéri, hogy:

 • egy másik tagállam bírósága bizonyításfelvételt folytasson le;
 • engedélyezzék, hogy egy másik tagállamban közvetlenül folytathasson le bizonyítást.

A kérelemnek olyan bizonyításfelvételre kell irányulnia, amelynek során beszerzett bizonyítékokat már megkezdett vagy megindítani tervezett bírósági eljárásban kívánnak felhasználni.

Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, így a rendelet Dániára nézve nem kötelező.

Bíróságok közötti közvetlen továbbítás

Minden tagállam elkészíti a bizonyításfelvételre illetékes bíróságok listáját. A felsorolásban fel kell tüntetni az egyes bíróságok területi illetékességét, illetve esetleges különleges szakterület szerinti hatáskörét. A kérelmeket az a bíróság, amely előtt az eljárást megkezdték, illetve megindítani szándékozzák (a továbbiakban: a megkereső bíróság) közvetlenül küldi meg valamely más tagállam illetékes bíróságának (a továbbiakban: a megkeresett bíróság) bizonyításfelvétel céljából.

Minden tagállam kijelöl egy központi szervet, amelynek feladata:

 • a bíróságok tájékoztatása;
 • a továbbítással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémák megoldása;
 • kivételes esetekben a kérelem továbbítása az illetékes bíróságokhoz.

A kérelem formája és tartalma

A kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványokon kell előterjeszteni, és kötelezően a következő adatokat kell megadni: a felek neve és címe, az ügy jellege és tárgya, a foganatosítandó bizonyításfelvétel leírása stb.

A rendelet előírja, hogy a kérelmet a megkeresett bíróság hivatalos nyelvén, vagy más olyan nyelven kell elkészíteni, amelyet a megkeresett tagállam elfogadott nyelvnek jelölt meg.

A kérelem teljesítése

A kérelmet a megkeresett tagállam nemzeti jogának megfelelően kell teljesíteni. A kérelmet legkésőbb a kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

A kérelem teljesítését csak az alábbi esetekben lehet megtagadni:

 • a kérelem nem tartozik e rendelet hatálya alá (például mert büntetőeljárást és nem polgári vagy kereskedelmi eljárást érint);
 • a kérelem teljesítése nem tartozik a megkeresett bíróság hatáskörébe;
 • a kérelem hiányos;
 • amennyiben a meghallgatni kívánt személy a vallomástétel megtagadásának jogára vagy vallomástételi tilalomra hivatkozik;
 • a szakértő igénybevételével járó költségek fedezetére kért letétet vagy az előleget nem fizették meg.

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a megkeresett bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatja erről a megkereső bíróságot.

Amennyiben a megkereső tagállam nemzeti joga erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, úgy e tagállam képviselői jelen lehetnek a megkeresett bíróság által teljesített bizonyításfelvétel során. Ugyanez vonatkozik a felekre, illetve adott esetben a képviselőikre is.

A rendelet nem gátolja meg a tagállamokat a bírósági iratok iránti kérelmek teljesítésének gyorsítását vagy könnyítését szolgáló két- vagy többoldalú megállapodások fenntartásában vagy megkötésében.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1206/2001/EK tanácsi rendelet

2001.7.1.

HL L 174., 2001.6.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról (2007. december 5.) [ COM(2007) 769 -a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság véleménye szerint kielégítő módon elérték a rendelet két fő célkitűzését (a tagállamok közötti együttműködés egyszerűsítése és a bizonyításfelvétel meggyorsítása). Ugyanakkor bizonyos intézkedéseket kell még hozni a rendelet működésének javítása érdekében, többek között:

 • jobban megismertetni a rendeletet a jogalkalmazókkal;
 • megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kérelmek teljesítésére előírt 90 napos határidőt tiszteletben tartsák;
 • a modern technológiák, különösen a videokonferencia alkalmazásának gyakoribb használata.

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról [ COM(2013) 452 final -A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A javaslat célja, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jogérvényesülés területét érintő öt rendelet vonatkozásában, amelynek keretében az 1206/2001/EK rendelet felváltja az ellenőrző eljárásra vonatkozó jelenleg hatályos rendeletet.

Utolsó frissítés: 01.04.2014

Top