Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/55/EK irányelv – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem szabályai, valamint az uniós országok erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedések

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Létrehoz egy rendszert, amelynek célja az EU-ba nagy tömegekben érkező azon külföldi állampolgárok kezelése, akik nem tudnak saját országaikba visszatérni, elsősorban háborúk, erőszakos cselekmények vagy emberi jogaik sérelmei miatt.
 • Azonnali, átmeneti védelmet nyújt e lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek részére.
 • Előmozdítja az uniós országok fenti személyek befogadására tett erőfeszítései közötti egyensúlyt. Ugyanakkor nem állapít meg kötelező kvótát a menedékkérőknek az uniós országok közötti felosztására.
 • Dánianem vesz részt ezen irányelv elfogadásában.

FŐBB PONTOK

Az átmeneti védelem megvalósítása

 • Az átmeneti védelmet az összes uniós országban a Tanács egy határozata alapján valósítják meg, amely megerősítette a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlását az EU-ba és megállapította, hogy az emberek e csoportjai védelemre szorulnak.
 • Az átmeneti védelem időtartama 1 év, amely legfeljebb 2 további évvel meghosszabbítható.
 • A védelem véget érhet, amennyiben a Tanács megítélése szerint az érintett személyek biztonságosan hazatérhetnek saját országukba.
 • Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek hajlandók legyenek az országukba jönni.

Bizonyos személyek kizárhatók az átmeneti védelemből.

Ide tartoznak:

 • az alábbiakkal gyanúsított személyek:
  • béke elleni bűncselekmények*;
  • háborús bűncselekmények, emberiség elleni bűncselekmények;
  • súlyos, nem politikai bűncselekmények;
 • az olyan személyek, akik az ENSZ céljaiba és elveibe ütköző cselekményt követtek el;
 • a befogadó uniós ország biztonságára veszélyt jelentő személyek.

Az átmeneti védelem hatásai

Az uniós országok kötelesek az átmeneti védelmet kapott személyek számára tartózkodási engedélyt adni.

Ezen engedély az átmeneti védelem teljes időtartamára érvényes.

Az átmeneti védelmet kapott emberek jogosultak:

 • munkavállalói jogviszonyba lépni vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytatni;
 • részt venni felnőttoktatásban, szakképzésben és gyakorlati munkahelyi képzésben;
 • megfelelő szálláshelyre;
 • szociális jóléti és pénzügyi támogatásra, valamint egészségügyi ellátásra.

A 18 év alatti gyermekek jogosultak továbbá oktatásban részesülni a fogadó uniós ország állampolgáraival azonos feltételek mellett.

Amennyiben egyazon család tagjai különböző uniós országokbanegyesítsék részesültek átmeneti védelemben, vagy ha egyes családtagok még nincsenek az EU-ban, akkor joguk van arra, hogy ugyanazon uniós országbanegyesítsék a védelemre szoruló családtagokat.

Ezek a szabályok összhangban vannak a 2013/33/EU irányelvben foglalt uniós szabályokkal a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadásáról.

Menedékjog iránti kérelmek

Az átmeneti védelemben részesülő személyek számára lehetővé kell tenni, hogy menedékjog iránti kérelmet nyújtsanak be. A kérelem megvizsgálásáért az adott személyt befogadó uniós ország a felelős.

Az országok azonban rendelkezhetnek úgy is, hogy a kérelmek elbírálásának ideje alatt az átmeneti védelem nem élvezhető a menedékkérő státusszal egyidejűleg.

Ennek révén enyhíthető az országok menekültügyi rendszerének terhei azáltal, hogy átmeneti védelmet kínálnak, miközben elhalasztják a menedékjog iránti kérelem megvizsgálását.

A 2013/32/EU irányelv közös uniós szabályokat állapít meg a nemzetközi védelem biztosítására és visszavonására vonatkozóan.

Az átmeneti védelem megszűnése

 • A védelem időtartama alatt, valamint az átmeneti védelem megszűnésekor az uniós országoknak lépéseket kell tennie a védelem alatt álló személyek önkéntes visszatérésének lehetővé tételére.
 • Amennyiben kitoloncolás szükséges, az országoknak biztosítaniuk kell az emberi méltóság tiszteletben tartását, és meg kell győződniük arról, hogy nincs olyan kényszerítő humanitárius ok, amely a visszatérést lehetetlenné tehetné.
  • Olyan személyek, akik egészségi okokból nem utazhatnak, nem toloncolhatók ki mindaddig, amíg állapotuk ezt lehetővé nem teszi.
  • Az iskolába járó kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére lehetővé tehetik, hogy az iskolaév végéig maradjanak.

Hatósági támogatás

Az irányelvben megállapított intézkedésekhez a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap biztosít forrásokat. Amennyiben a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek száma meghaladja az uniós országok által jelzett befogadási kapacitást, a Tanács megteszi a szükséges intézkedéseket, különösen az érintett uniós országok számára biztosított további támogatás révén.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2001. augusztus 7-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. december 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

Az irányelvben rögzített rendszer alkalmazására még nem került sor.

HÁTTÉR

További információkhoz, köztük egy, az irányelvről 2016-ban készített részletes tanulmányhoz lásd:

* KULCSFOGALMAK

Béke elleni bűncselekmény: a nemzetközi jog alapján a nemzetközi szerződéseket, egyezményeket vagy garanciákat sértő agresszív háború tervezése, előkészítése, kezdeményezése vagy folytatása, illetve az olyan közös tervben vagy összeesküvésben való részvétel, amely a fentiek megvalósítására jött létre.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről (HL L 212., 2001.8.7., 12–23. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60–95. o.)

A 2013/32/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96–116. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112–142. o.)

utolsó frissítés 28.03.2017

Top