Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós támogatásban részesülő kedvezményezettek helyszíni ellenőrzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós támogatásban részesülő kedvezményezettek helyszíni ellenőrzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Unió pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza az Európai Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó szabályokat és eljárásokat a csalások és egyéb szabálytalanságok elleni fellépés érdekében, különösen olyan esetekben, amelyekben feltételezhető, hogy ezeket a szabálytalanságokat* az uniós költségvetésből pénzügyi támogatásban részesülő gazdasági szereplők* követték el.

A rendelet az Európai Unió összes tevékenységi körére vonatkozik. Nem érinti az uniós országok hatáskörét a nemzeti jogszabályok alapján elindított büntetőeljárások tekintetében.

FŐBB PONTOK

Helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok végzése

A Bizottság helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet a gazdasági szereplők székhelyén:

 • súlyos vagy határokon átnyúló szabálytalanságok, vagy számos uniós országban működő gazdasági szereplőkre kiterjedő szabálytalanságok felderítése végett;
 • a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok megerősítése érdekében egy adott uniós országban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek hatékonyabb védelme, valamint az EU-n belüli egyenértékű védelmi szint biztosítása érdekében;
 • egy uniós ország kérésére.

Feltételek

 • A helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok előtt a Bizottságnak kötelessége kellő időben értesíteni az érintett uniós országo(ka)t annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget megkapjon.
 • Ezen helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság szoros együttműködésben készíti elő és folytatja le az érintett uniós ország illetékes hatóságaival.
 • Az ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság felhatalmazásával és felelősségére annak kellő hatáskörrel felruházott köztisztviselői, illetve más hivatalnokai, a bizottsági felügyelők folytatják le, akiknek be kell tartaniuk az érintett uniós ország eljárási szabályzatát.
 • A gazdasági szereplők kötelesek engedélyezni a felügyelők számára a helyiségekbe, telkekre, közlekedési eszközökre vagy egyéb üzleti céllal használt területekre való bejutást.
 • Amennyiben egy gazdasági szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak, az érintett uniós ország olyan segítséget köteles nyújtani a felügyelőknek, amilyenre azoknak a kötelességük teljesítése érdekében szükségük van.
 • A Bizottság figyelembe veszi az érintett uniós ország által a nemzeti jogszabályok értelmében folyamatban lévő vagy már lefolytatott vizsgálatokat.

Az információkhoz és a dokumentációhoz való hozzáférés a nemzeti jogszabályok alapján

 • A bizottsági felügyelőknek a nemzeti közigazgatási tisztviselőkével azonos feltételek mellett és a nemzeti jogalkotásnak megfelelően kötelező hozzáférést biztosítani minden olyan információhoz és dokumentumhoz, amely a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok megfelelő lefolytatásához szükséges.
 • A felügyelők ugyanazon vizsgálati lehetőségeket vehetik igénybe, mint a nemzeti közigazgatási felügyelők, azaz másolatot is készíthetnek a fontos okiratokról.

A rendelet hatálya

A helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok a következőkre terjedhetnek ki:

 • üzleti könyvek és dokumentumok, például számlák, szerződési feltételek listái, fizetési bizonylatok, felhasznált anyagok és elvégzett munkák kimutatásai, bankszámlajelentések;
 • számítógépes adatok;
 • termelési, csomagolási és elküldési rendszerek és módszerek;
 • az áruk jellegére és mennyiségére, illetve befejezett műveletekre vonatkozó fizikai ellenőrzések;
 • minták vétele és ellenőrzése;
 • pénzügyi támogatásban részesített munkák és beruházások előmenetele, valamint a befejezett beruházások felhasználása;
 • költségvetési és számviteli dokumentumok;
 • támogatott projektek pénzügyi és műszaki megvalósítása.

Bizonyítékok

 • A Bizottság kérésére az uniós országoknak meg kell tenniük a megfelelő óvintézkedéseket a nemzeti jog alapján, különösen a bizonyíték megóvása érdekében.
 • A helyszíni ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal kapcsolatban szerzett információkra vonatkozik a szakmai titoktartás kötelezettsége, valamint az EU adatvédelmi jogszabályai.
 • A bizottsági felügyelők által készített jelentések elfogadható bizonyítékot képeznek azon uniós ország közigazgatási, illetve bírósági eljárásaiban, amelyben felhasználásuk szükségesnek bizonyul.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1997. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Szabálytalanságok: Az uniós jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként az EU általános költségvetése kárt szenved vagy szenvedne.

Gazdasági szereplők k: Olyan természetes személy, vállalkozás vagy egyéb szerv, amely gazdasági tevékenységet folytat, és amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében ilyen jogállással rendelkezik.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2–5. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1–4. o.).

utolsó frissítés 04.07.2016

Top