Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Előre csomagolt áruk címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Előre csomagolt áruk címkézése

Az előre csomagolt (kiszerelt) áruk csomagolásán és azok tartalmán a címkén harmonizált formában és bizonyos metrológiai feltételek figyelembevételével fel kell tüntetni azok tömegét vagy térfogatát.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előre csomagolt termékek* (a csomagolás és a benne lévő termék) címkéjén a fogyasztó tájékoztatására szolgáló információkat kell feltüntetni.

Ezeket a termékeket a gyártó által előre meghatározott tömeg- vagy térfogategységekben értékesítik. Az egységek lehetséges értéke:

  • legalább 5 gramm vagy 5 milliliter;
  • legfeljebb 10 kilogramm vagy 10 liter.

Az „e” megfelelőségi jelölés

Az előre csomagolt termékeket legalább 3 mm magas kisbetűs „e” jelöléssel lehet ellátni, amely a csomagoló, illetve az importőr felelőssége mellett tanúsítja, hogy az előre csomagolt termék eleget tesz az ezen irányelvben foglalt minőségi és a metrológiai ellenőrzésre vonatkozó előírásoknak (az I. melléklet 5. pontja és a II. melléklet).

A betűt a névleges tömeg vagy a névleges térfogat feltüntetéséhez használt mezőben kell elhelyezni.

A tömeg, illetve a térfogat feltüntetése

Folyékony termékeket tartalmazó csomagolásokon fel kell tüntetni a termékek térfogatát, egyéb termékeket tartalmazó csomagolásokon pedig a termékek tömegét.

Ha az előre csomagolt termék vonatkozásában a kereskedelmi gyakorlat vagy a nemzeti szabályozás eltérő az egyes uniós országokban, az ilyen előre csomagolt termékeken a tömegre és térfogatra vonatkozó információkat fel kell tüntetni a rendeltetési hely kereskedelmi gyakorlatának vagy nemzeti szabályozásának megfelelő módon.

Az uniós országok nem tilthatják meg vagy korlátozhatják a csomagolások forgalomba helyezését, ha azok a térfogat, illetve a tömeg feltüntetése és az alkalmazott metrológiai eszközök vonatkozásában megfelelnek az irányelv előírásainak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1976. január 23-tól hatályos. A legtöbb uniós ország 1977. július 22-ig átültette nemzeti jogába. Belgiumnak, Írországnak és az Egyesült Királyságnak 1979. december 31-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

KULCSFOGALMAK

* Előre csomagolt termék: egy termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja.

* Egy termék akkor tekinthető előre csomagoltnak, ha azt nem a vásárló jelenlétében helyezik el egy bármilyen jellegű csomagolásban, a csomagolásban található termék mennyiségének előre meghatározott értéke van, és az a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1–11. o.)

A 76/211/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/20122/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18–63. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24–28. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.12.2015

Top