Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hibás termékek: felelősség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hibás termékek: felelősség

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

85/374/EGK irányelv – termékekért való felelősség

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza az európai gyártókra alkalmazandó objektív felelősség elvét. Amennyiben egy hibás termék* kárt okoz a fogyasztónak, a gyártó még abban az esetben is felelősségre vonható, ha nem követett el gondatlanságot vagy mulasztást.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya alá eső károk

Az irányelv az alábbi káreseményekre vonatkozik:

halál vagy testi sérülés által okozott kár;

magántulajdonban okozott kár.

Az uniós országok az azonos, ugyanolyan hibával rendelkező tárgyak által haláleset és testi sérülés folytán okozott károk esetében korlátozhatják a gyártó teljes felelősségét.

Felelősség

Gyártónak tekintendő:

az alapanyag, a végtermék vagy a résztermék előállítója;

a termék importőre;

bármely személy, aki a terméken feltünteti nevét, védjegyét vagy egyéb megkülönböztető jelzését;

a termék bármely szállítója, ha a gyártó vagy az importőr nem azonosítható.

Amennyiben több személy felelős ugyanazért a kárért, úgy felelősségük egyetemleges.

A kár bizonyítása

A termék hibás, ha nem nyújtja az általában elvárható biztonságot, tekintettel az összes körülményre, és különösen:

a termék kiszerelésére;

a termék ésszerű használatára;

a termék forgalomba hozatalának időpontjára.

A bizonyítás terhea károsultra hárul . A károsultnak bizonyítania kell:

a kár meglétét;

a termék hibáját;

a hiba és a kár közötti okozati összefüggést.

Nem kell azonban bizonyítania, hogy a gyártó vagy az importőr gondatlanságot vagy mulasztást követett el.

Mentesítés a felelősség alól

A gyártót számos tényező mentesítheti a felelősség alól, többek között az alábbiak:

a terméket nem ő hozta forgalomba;

a hiba a termék forgalomba hozatalát követően keletkezett;

a terméket nem eladás vagy üzleti célú forgalmazás céljából gyártotta;

a terméket nem a szokásos üzleti tevékenységek és gyakorlatok által meghatározott célra gyártotta vagy forgalmazta;

a hiba a hatóságok által hozott, kötelező érvényű szabályoknak való megfelelésből ered;

résztermék hibája esetében a hiba a végtermék előállítása során keletkezett.

A gyártó felelőssége csökken, amennyiben a kárt a károsult hibája okozza.

A felelősség elévülése

A károsult személy három éven belül folyamodhat kártérítésért. A három évet attól a naptól kell számítani, amikor a károsult tudomást szerzett a kárról, a hibáról és a gyártó személyéről.

A gyártó felelőssége a termék forgalomba hozatalától számított tíz év elteltével elévül.

A gyártó felelőssége a károsult vonatkozásában nem korlátozható szerződésbeli kitételekkel.

Az irányelv nem befolyásolja a polgári jogi felelősséget érintő nemzeti jogszabályok érvényességét.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1985. július 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1988. július 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Hibás termékekért való felelősség

KULCSFOGALMAK

* Termék: minden ingó dolog, akkor is, ha az más ingó vagy ingatlan dolog részét alkotja. Terméknek minősül a villamos energia, az elsődleges mezőgazdasági termékek (a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, kivéve azokat a termékeket, amelyek kezdeti feldolgozáson – például a gyümölcsök és zöldségek darabolása, hámozása, fagyasztása – mentek keresztül) és a vadászati termékek.

JOGI AKTUS

A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29–33. o.)

utolsó frissítés 19.01.2016

Top