Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közigazgatási együttműködés a hozzáadottérték-adó területén (2011. december 31-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Közigazgatási együttműködés a hozzáadottérték-adó területén (2011. december 31-ig)

Az Európai Unió (EU) a hozzáadottérték-adó (héa) megfelelő alkalmazásának biztosítása és a csalás elleni küzdelem érdekében az EU tagállamai közötti közigazgatási együttműködést és információcserét keretbe foglaló közös rendszert hoz létre.

JOGI AKTUS

A Tanács 1798/2003/EK rendelete (2003. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet meghatározza a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti közigazgatási hatóságok közötti együttműködés feltételeit az alábbi területeken:

 • termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás;
 • Közösségen belüli termékbeszerzés;
 • termékimport.

A rendelet ezenkívül keretet ad e nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság közötti együttműködésnek.

Konkrétan fogalmazva, a rendelet meghatározza azon szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján a tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek és átadják egymásnak a hozzáadottérték-adó helyes megállapításához szükséges információkat.

Az érintett szereplők és az eljárások meghatározása

Minden uniós tagállam kijelöl egy egységes központi hivatalt, amely biztosítja a kapcsolattartást a közigazgatási együttműködés során. Minden tagállam illetékes hatósága a közvetlen információcserét lebonyolító összekötő szerveket és/vagy illetékes tisztviselőket jelölhet ki. A központi összekötő hivataloknak kell gondoskodniuk arról, hogy e szervek vagy tisztviselők jegyzéke naprakész és a többi érintett uniós ország számára hozzáférhető legyen.

Az összekötő szervek és az illetékes tisztviselők kötelesek értesíteni a központi összekötő hivatalt, ha segítségnyújtásra vonatkozó megkeresést vagy ilyen megkeresésre adott választ küldenek vagy vesznek át. Tájékoztatniuk kell továbbá a központi összekötő hivatalt és a nemzeti hatóságot minden olyan segítségnyújtásra vonatkozó megkeresésről, amely a területi vagy működési illetékességükön kívüli intézkedést igényel.

Az uniós országok közötti segítségnyújtási kötelezettség nem terjed ki olyan információk és dokumentumok átadására, amelyeket a közigazgatási hatóságok az igazságügyi hatóságok engedélyével vagy kérelmére kaptak meg, kivéve, ha a nemzeti jog azt engedélyezi.

Információcsere megkeresésre

Az uniós országok illetékes hatóságai (megkereső hatóság) információ és közigazgatási vizsgálat iránti megkereséssel fordulhatnak egy másik uniós ország illetékes hatóságához (megkeresett hatóság), hogy megszerezzék mindazon információkat, amelyek hozzásegíthetik a héa helyes megállapításához. A megkeresett hatóság köteles közölni ezen információkat. E célból közigazgatási vizsgálatot folytathat, és a megkereső hatóság érdekében ugyanúgy jár el, mintha a saját nevében intézkedne.

A megkereső hatóság közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést nyújthat be. A megkeresett hatóságnak indokolnia kell, hogy a közigazgatási vizsgálatra adott esetben miért nem kerül sor.

A megkereső hatóságok az információ és közigazgatási vizsgálat iránti megkereséseket formanyomtatvány felhasználásával küldik meg.

Az információszolgáltatás határideje tekintetében a megkeresett hatóságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított három hónapon belül át kell adnia a kért információkat. Ha azonban a kérdéses információ már a megkeresett hatóság rendelkezésére áll, e határidő egy hónapra rövidül. Bizonyos esetekben a megkereső és a megkeresett hatóságok ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Amennyiben a megkeresett hatóságnak a megszabott határidőn belül nem áll módjában választ adni a megkeresésre, haladéktalanul közölnie kell írásban ennek okát és a várható teljesítési időpontot a megkereső hatósággal.

A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján a megkereső hatóság felhatalmazott tisztviselői jelen lehetnek a megkeresett hatóság közigazgatási hivatalaiban. A megkereső hatóság tisztviselői információcsere céljából a közigazgatási vizsgálatokban is részt vehetnek, azonban nem gyakorolhatják a megkeresett hatóság tisztviselőinek ellenőrzési jogkörét. A tisztviselőknek minden esetben rendelkezniük kell a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket igazoló írásbeli felhatalmazással.

Az uniós országok megállapodhatnak abban, hogy saját területükön egyidejű ellenőrzéseknek vetik alá egyes adóalanyok adózási helyzetét, feltéve, hogy egy ilyen ellenőrzés hatékonyabbnak tűnik annál, mintha csak egyetlen tagállamban kerülne sor ellenőrzésre.

Információcsere előzetes megkeresés nélkül

A tagállamok illetékes hatóságai automatikus vagy strukturált automatikus csere útján továbbítják az információkat, amennyiben:

 • az adóztatásra a rendeltetési tagállamban kerül sor, és az ellenőrzési rendszer hatékonysága a származási tagállam által szolgáltatott információtól függ;
 • valamely tagállam feltételezi, hogy a másik tagállamban a hozzáadottértékadó-jogszabályokat megsértették vagy feltehetőleg megsértették;
 • a másik tagállamban fennáll az adóbevétel-kiesés veszélye.

A kicserélendő információ pontos kategóriáit, az információcsere gyakoriságát és az információcserével kapcsolatos intézkedéseket az Európai Bizottság határozza meg a Közigazgatási Együttműködési Állandó Bizottság támogatásával. Ezenfelül minden uniós tagállam meghatározza, hogy részt kíván-e venni egy adott információfajta cseréjében, és hogy ez automatikus vagy strukturált automatikus csere útján történik-e.

Az uniós országok illetékes hatóságai spontán csere útján továbbíthatják egymásnak a tudomásukra jutott információkat.

A Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó információ tárolása és cseréje

Minden tagállam fenntart egy elektronikus adatbázist, amelyben tárolja és feldolgozza a hozzáadottérték-adóra vonatkozó információkat. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy adatbázisaik naprakészek, teljesek és pontosak legyenek.

Az uniós országok illetékes hatóságai a többi tagállamtól automatikusan megkaphatják az alábbi tárolt adatokat, illetve azokhoz közvetlenül is hozzáférhetnek:

 • az információt kapó tagállam által kiadott hozzáadottértékadó-azonosító számok;
 • mindazon Közösségen belüli termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összértéke, amelyet az információt adó tagállamban hozzáadottérték-adó szempontjából azonosított piaci szereplők teljesítettek a fenti hozzáadottértékadó-azonosító számmal rendelkező személyeknek.

Amennyiben a hozzáadottértékadó-előírások megsértésének megelőzése érdekében szükségessé válik a Közösségen belüli termékbeszerzés és szolgáltatásnyújtás ellenőrzése, a tagállamok illetékes hatóságai közvetlenül megkaphatják a következő információkat, illetve azokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek:

 • azon személyek hozzáadottértékadó-azonosító száma, akik a Közösségen belül termékeket értékesítettek, illetve szolgáltatásokat nyújtottak;
 • azon személyeknek teljesített értékesítések összértéke, akik hozzáadottértékadó-azonosító számmal rendelkeznek.

A tagállamoknak az információhoz való hozzáférést haladéktalanul, de legkésőbb annak az időszaknak a végétől számított egy hónapon belül biztosítaniuk kell, amelyre az információ vonatkozik.

Az információcserét szabályozó feltételek

A megkeresett hatóság elutasíthatja a segítségnyújtás iránti megkeresést. Minden ilyen esetben tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot az elutasítás okairól. A segítségnyújtásra vonatkozó megkeresés akkor utasítható el, ha az információk átadása:

 • aránytalan adminisztratív teherrel jár;
 • ellentétes a megkeresett uniós ország jogszabályaival és közigazgatási gyakorlatával;
 • üzleti, ipari vagy szakmai titkok felfedéséhez vezet;
 • közrendbe ütközik.

A rendelet alkalmazásában közölt információkra hivatali titoktartási kötelezettség vonatkozik, és ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet a tagállam nemzeti joga az ilyen jellegű információknak biztosít. Az információkat így kizárólag olyan konkrét intézkedésekhez lehet felhasználni, mint:

 • az adóalap megállapítása;
 • az adó beszedése vagy annak közigazgatási ellenőrzése (az adóalap megállapítása céljából);
 • a 76/308/EGK irányelv 2. cikke alá tartozó egyéb lefölözések, vámok és adók megállapítása;
 • az adójogszabályok megsértése miatt indított bírósági eljárások, amelyek során szankciót szabhatnak ki (a dokumentumok bizonyítékként felhasználhatók).

Háttér

E rendelet a belső piac teljes megvalósítása érdekében hozott adóharmonizációs intézkedések körébe tartozik.

A helyi és/vagy nemzeti adóhatóságok közötti kapcsolattartás elősegítése, és ezzel a csalás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében e rendelet egységes jogi eszközben foglalja össze és megerősíti a közvetlen és közvetett adóztatás területén az illetékes hatóságok közötti kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelv, valamint a közvetett adóztatás területén folytatott közigazgatási együttműködésről szóló rendelet rendelkezéseit.

2010. október 7-én a Tanács elfogadta a 904/2010/EU rendeletet, amely 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezi e rendeletet. Azonban az V. fejezet (a 27. cikk (4) bekezdése kivételével) 2012. december 31-ig hatályban marad. Az új rendelet bizonyos rendelkezései 2010. november 1-jén hatályba léptek, míg más rendelkezések 2013. január 1-jétől, illetve 2015. január 1-jétől alkalmazandók.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1798/2003/EK rendelet

2004.1.1.

HL L 264., 2003.10.15.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 885/2004/EK rendelet

2004.5.1.

HL L 168., 2004.5.1.

Az 1791/2006/EK rendelet

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

A 143/2008/EK rendelet

2008.2.20.

HL L 44., 2008.2.20.

A 37/2009/EK rendelet

2010.1.1.

HL L 14., 2009.1.20.

A 904/2010/EU rendelet

2010.11.1.

HL L 268., 2010.10.12.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1174/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héa-visszatérítéssel kapcsolatos végrehajtási szabályai megállapításáról [Hivatalos Lap L 314., 2009.12.1.].

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról [COM(2009) 428 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 1925/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a hozzáadottérték-adó területén való közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról [Hivatalos Lap L 331., 2004.11.5.]. Az Európai Bizottság e rendeletben meghatározza az előzetes megkeresés nélkül kicserélendő információk kategóriáit, ezen információcserék gyakoriságát és az 1798/2003/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges egyéb gyakorlati eljárásokat.

See also

 • Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságának internetes oldala: Value Added Tax (Hozzáadottérték-adó) (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 08.09.2011

Top