Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európa a polgárokért (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Európa a polgárokért (2007–2013)

Ez a határozat létrehozza a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” programot. A program célja, hogy bizonyos javasolt újításokkal folytassa a 2004 és 2006 közötti időszakra vonatkozó program keretében megkezdett tevékenységeket. Annak érdekében, hogy biztosítsa a polgároknak az európai integrációs folyamatban való aktív részvételét, a program javasolja azon feltételek megteremtését, amelyek segítségével Európa népei közelebb hozhatók egymáshoz, valamint javasolja az európai identitástudat erősítését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata (2006. december 12.) a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E program célja, hogy a nyilvánosságnak az európai integrációs folyamatba történő aktív bevonása érdekében ösztönözze a különböző országok polgárai és polgári szervezetei közötti együttműködést. Ezáltal olyan európai környezetben találkozhatnak egymással és tevékenykedhetnek, amely tiszteletben tartja sokszínűségüket.

A határozat közzétételét megelőzően a Bizottság 2004 decembere és 2005 februárja között széles körű nyilvános konzultációt folytatott, majd 2005. február 3-án és 4-én konzultációs fórumot szervezett. Az internetes konzultáció során több mint ezer válasz gyűlt össze, amelyből 700-at szervezetek, körülbelül 300-at pedig magánszemélyek küldtek be. Ez a 2007–13 közötti időszakra vonatkozó program az aktív európai polgárságot támogató közösségi cselekvési programot (2004–2006) folytatja.

Célkitűzések

A program általános célkitűzései a következők:

 • annak lehetővé tétele, hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással és részt vegyenek egy mind szorosabban összefonódó, a világ felé nyitott, kulturális sokszínűségében egyesült és általa gazdagított Európa felépítésében;
 • az elismert közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása az európai polgárok körében;
 • azon tudat kialakítása, hogy az Európai Uniót (EU-t) annak valamennyi polgára egyformán magáénak vallhatja;
 • az európai polgárok közötti tolerancia és kölcsönös megértés elősegítése, a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartása és támogatása, valamint hozzájárulás a kultúrák közötti párbeszédhez.

A program egyedi céljai a következők:

 • találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, tanulhassanak a történelemből és építhessék a jövőt;
 • a civil társadalmi szervezetek európai szintű együttműködése révén támogatni az európai polgársággal és a demokráciával kapcsolatos megmozdulásokat, eszmecseréket és gondolatokat;
 • kézzelfoghatóbbá tenni Európa fogalmát a polgárok számára az európai értékek és vívmányok népszerűsítése által, miközben a múlt emlékei sem merülnek feledésbe;
 • ösztönözni valamennyi részt vevő ország polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek kiegyensúlyozott együttműködését – hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez és rávilágítva mind Európa sokféleségére, mind egységére –, különös tekintettel az EU-hoz a közelmúltban csatlakozott tagállamokkal folytatott tevékenységekre.

A program célkitűzéseinek a fellépések négy típusában kell tükröződniük:

1. fellépés: „Aktív polgárokat Európának”

Ez a fellépés testvérváros-programok és a polgárok projektjein keresztül közvetlenül bevonja a polgárokat az európai ügyek megvitatásába és a kölcsönös megértés közvetlen részvételen keresztül megvalósuló fejlesztésébe. A testvérváros-projektek és a polgárok projektjeinek javítására kísérő intézkedéseket is ki kell dolgozni, amelyek révén a polgárok kicserélhetik a náluk bevált gyakorlatokat, összegyűjthetik a helyi és a regionális szinten érintettek tapasztalatait, valamint új készségeket fejleszthetnek ki például képzések révén. Indikatív értékként ez a fellépés a programra juttatott teljes költségvetés legalább 45%-át kapja.

2. fellépés: „Aktív civil társadalmat Európában”

A programra juttatott teljes költségvetés körülbelül 31%-át kapja ez a fellépés, amely magában foglalja:

 • az európai politikai kutatóintézeteknek („szellemi műhelyeknek”) nyújtott strukturális támogatást;
 • európai szintű civil társadalmi szervezeteknek nyújtott strukturális támogatást;
 • A helyi, regionális és nemzeti szintű civil szervezetek által kezdeményezett projektek támogatását.

3. fellépés: „Együtt Európáért”

A programra juttatott teljes költségvetés körülbelül 10%-át kapja ez a fellépés, amely támogatja:

 • a széles tömegeket vonzó eseményeket, így például a történelmi eseményekről való megemlékezéseket, művészeti eseményeket, a jelentősebb teljesítményekre figyelmet felhívó díjak átadását és az összeurópai konferenciákat;
 • a kutatásokat, felméréseket és közvélemény-kutatásokat;
 • a tájékoztatás és a terjesztés eszközeit.

4. fellépés: „Aktív európai emlékezés”

A programra juttatott teljes költségvetés körülbelül 4%-át kapja ez a fellépés, amely az aktív európai emlékezés megőrzésére irányuló projektekből áll. Ezeknek a projekteknek a fő célja a tömeges deportálásokhoz és volt koncentrációs táborokhoz kapcsolódó főbb helyszínek és irattáraknak a megóvása, valamint a náci és sztálinista rezsimek alatti tömeges emberirtások és deportálások áldozatairól való megemlékezés.

Részvétel

A közösségi programokban való részvétel általános feltételeinek értelmében a programban a következő országok vehetnek részt:

 • a tagállamok;
 • az EGT-megállapodásban részes EFTA-államok;
 • az előcsatlakozási támogatásban részesülő tagjelölt országok;
 • a nyugat-balkáni országok.

A program az alábbiakra vonatkozik:

 • helyi hatóságok és szervezetek;
 • az európai politikai kutatóintézetek („szellemi műhelyek”);
 • polgárok csoportjai és egyéb civil szervezetek, például nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok, egyesületek, szövetségek, szakszervezetek, valamint az önkéntes munka és az amatőr sport terén tevékenykedő oktatási intézmények és szervezetek.

Lebonyolítás, költségvetés és értékelés

A Bizottság – amelynek munkáját egy bizottság segíti – a legtöbb végrehajtási intézkedést a lebonyolítási eljárással összhangban köteles meghozni. Ez magában foglalja a működési támogatásokkal, a többéves testvérváros-megállapodásokkal és széles tömegeket vonzó eseményekkel kapcsolatos kiválasztási határozatokat. Az egyéb kiválasztási határozatokat illetően a Bizottság köteles értesíteni a bizottságot és az Európai Parlamentet az elfogadott határozatokról. A program megvalósítására előirányzott költségvetés 215 millió EUR. A programra juttatott teljes költségvetés körülbelül 10%-a az adminisztratív kiadásokat fedezi.

A program végrehajtásáról a Bizottságnak legkésőbb 2010. december 31-ig időközi értékelő jelentést kell benyújtania. A program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2011. december 31-ig közzé kell tenni. Az utólagos értékelésről készült jelentést legkésőbb 2015. december 31-ig kell benyújtani.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata

2007.1.1–2013.12.31.

HL L 378., 2006.12.27.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1358/2008/EK határozata

2008.12.31–2013.12.31.

HL L 350., 2008.12.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (A Bizottság közleménye (2004. március 9.) – Cselekvő polgárság: az európai kultúra és sokszínűség támogatása az ifjúsági, kulturális, audiovizuális és a társadalmi részvételt elősegítő programokon keresztül).

See also

 • További információkért látogasson el az Európai Bizottság weboldalára: Polgárság (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 27.01.2009

Top