Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTR)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

166/2006/EK rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az Európai Unió (EU) létrehozza az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartást (PRTR).
 • E nyilvánosság számára hozzáférhető európai uniós (EU-s) elektronikus adatbázis feladata a szennyezés csökkentésének elősegítése.

FŐBB PONTOK

 • E rendelet létrehozza az európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartást (PRTR), amely a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus adatbázis. Ez az adatbázis az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló, az EU által 2003-ban aláírt jegyzőkönyvében foglalt követelményeknek tesz eleget.
 • A nyilvántartás az interneten ingyenesen hozzáférhető a nyilvánosság számára. A benne foglalt adatok különböző kritériumok alapján kereshetők vissza (a szennyező anyag fajtája, földrajzi elhelyezkedés, érintett környezeti elem, kibocsátó üzem stb.).

A PRTR tartalma

 • A nyilvántartás a levegőbe, a vízbe és a földtani közegbe kibocsátott szennyező anyagokkal, valamint a szennyvízben és a hulladékban lévő szennyező anyagok telephelyről történő elszállításával kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyilvántartásban megtalálható a II. mellékletben felsorolt 91 szennyező anyag, többek között az üvegházhatású gázok, egyéb gázok, nehézfémek, növényvédő szerek, klórtartalmú szerves anyagok, egyéb szerves anyagok és szervetlen anyagok.
 • Azokat a szennyezőanyag-kibocsátásokat veszik nyilvántartásba, amelyek esetében a kibocsátási szint meghalad bizonyos küszöbértékeket, és amelyek az I. mellékletben foglalt 65 tevékenység közé tartoznak. E tevékenységek többségéről az ipari kibocsátásokról szóló irányelv is rendelkezik; ezek magukban foglalják többek között az energiatermelés, az ásványipar, a vegyipar, a hulladék- és szennyvízgazdálkodás, valamint a papírgyártás és a fafeldolgozás ágazatában működő üzemek tevékenységét.
 • A nyilvántartás a diffúz forrásokból eredő szennyezéssel kapcsolatos információkra is kiterjed, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

A PRTR működése

 • Az adatbázisba rendszeresen felviszik az uniós országok által nemzeti szinten összegyűjtött és az Európai Bizottságnak továbbított információkat. Ezekről az információkról először az érintett üzemek üzemeltetői tesznek jelentést évente az illetékes nemzeti hatóságoknak.
 • Az uniós országoknak nemzetközileg jóváhagyott módszerek alkalmazásával szintén információkat kell gyűjteniük a diffúz forrásokból eredő kibocsátásokról.
 • Az információgyűjtést követően az uniós országoknak bizonyos határidőn belül meg kell küldeniük az adatokat az Európai Bizottság számára (minden jelentési év végétől számított 15 hónapon belül). Az uniós országoknak lehetőségük van arra, hogy egyes bizalmas információkat megőrizzenek; ez esetben tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy milyen típusú információkat és milyen okból tartanak vissza.
 • A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – az adatbázisban foglalt információkat az interneten való terjesztés útján bizonyos határidőn belül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi (az adott jelentési év végétől számított 16 hónapon belül).

A nyilvánosság részvétele

A rendelet az Aarhusi Egyezmény követelményeinek teljesítése tekintetében kulcsfontosságú eszköz, mivel lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára a nyilvántartás bővítésében és módosításában való részvételre.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2006. február 24 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1–17. o.)

A 166/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (Európai PRTR) létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendelet végrehajtásának előrehaladásáról (COM(2013) 111 final, 2013.3.5.)

A szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyv (EN)

A Tanács 2006/61/EK határozata (2005. december 2.) a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 32., 2006.2.4., 54–55. o.)

utolsó frissítés 01.03.2017

Top