Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Környezeti információk – nyilvános hozzáférés (Aarhusi Egyezmény)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Környezeti információk – nyilvános hozzáférés (Aarhusi Egyezmény)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1367/2006/EK rendelet – az Aarhusi Egyezmény alkalmazása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

Előírja az EU intézményei és számos szerve számára, hogy hajtsák végre az Aarhusi Egyezményben foglalt kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségek garantálják a környezeti ügyekben a nyilvánosságnak* az információhoz való hozzáférését, a döntéshozatalban történő részvételét és az igazságszolgáltatáshoz való jogát.

FŐBB PONTOK

Az EU intézményei és szervei kötelesek:

garantálni a hozzájuk beérkezett vagy általuk előállított környezeti információkhoz* történő nyilvános hozzáférést;

biztosítani a környezeti információk fokozatos hozzáférhetővé tételét és terjesztését a nyilvánosság körében;

gondoskodni arról, hogy a nyilvánosság kellő időben lehetőséget kapjon a hatékony részvételre a környezetet érintő terveket és programokat illetően;

biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti ügyekben;

elkerülni bármely állampolgárság, nemzetiség vagy lakóhely szerinti megkülönböztetést a környezeti információk iránti kérelmek elbírálása során;

az információkat olyan adatbázisokba szervezni, amelyek a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetőek;

az információkat szükség szerint naprakésszé tenni, és biztosítani azok pontosságát, illetve összehasonlíthatóságát;

15 munkanapon belül tájékoztatni a kérelmezőt, amennyiben a kért információ nincs a birtokukban.

A környezeti adatbázisoknak vagy nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell:

a nemzetközi szerződések, egyezmények vagy megállapodások, szakpolitikák, tervek és programok szövegét;

a fent említettek végrehajtásában elért haladásról szóló jelentéseket;

az uniós jog megsértése miatti eljárásokkal kapcsolatban tett lépéseket;

a környezetre esetlegesen hatást gyakorló tevékenységek megfigyeléséből származó adatokat;

a környezetre esetlegesen hatást gyakorló engedélyeket;

a környezeti hatástanulmányokat és kockázatelemzéseket.

A bizonyos feltételeknek megfelelő nem kormányzati szervezetek jogosultak egy környezeti ügy belső felülvizsgálata iránti kérelmet benyújtani valamely uniós intézményhez.

Az információk iránti kérelmek nyilvánosnak tekintendők. Azokat csak bizonyos körülmények esetén lehet megtagadni, mint például folyamatban levő jogi eljárások esetén, vagy ha hátrányosan befolyásolná a környezetet, például ritka fajok költőhelyeinek felfedése révén.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

Az irányelv 2006. szeptember 28-án lépett hatályba, és 2007. június 28 -tól kell alkalmazni.

HÁTTÉR

Az Aarhusi Egyezmény

KULCSFOGALMAK

* A nyilvánosság: egy vagy több természetes vagy jogi személy, illetve e személyek egyesülései, szervezetei vagy csoportjai.

* Környezeti információk: minden olyan írásbeli, vizuális, szóbeli, elektronikus vagy más formában lévő információ, amely környezeti kérdésekre vonatkozik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13–19. o.)

utolsó frissítés 18.11.2015

Top