Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A géntechnológiával módosított növényekre vonatkozó szabályozás: Az uniós országok jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A géntechnológiával módosított növényekre vonatkozó szabályozás: Az uniós országok jogai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/18/EK irányelv a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)* környezetbe történő szándékos kibocsátására és forgalomba hozatalára vonatkozó hozzájárulási eljárást hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye.

Az irányelv szerint a fentiek szerinti hozzájárulás legfeljebb 10 évre adható meg (megújítható), továbbá kötelező felügyelet is bevezetésre kerül a GMO-k forgalomba hozatalát követően.

FŐBB PONTOK

Az irányelv az alábbiakról rendelkezik:

a GMO-k kibocsátásával kapcsolatos környezeti kockázatok eseti értékelésének rendszere;

a GMO-k felügyeletének egységes célkitűzései, azok szándékos kibocsátását vagy forgalomba hozatalát követően; valamint

egy olyan mechanizmus, amely módosítja, felfüggeszti vagy beszünteti a szándékosan kibocsátott GMO-kat azt követően, hogy a kibocsátásuk kockázatára vonatkozó információk elérhetővé válnak.

Kötelezővé teszi a GMO címkézést és nyilvános konzultációt. Az Európai Bizottság köteles konzultálni a kompetens tudományos bizottságokkal bármely, az emberi egészséget vagy a környezetet befolyásoló kérdésről.

Nyilvántartásokat kell létrehozni a GMO-kban tett géntechnológiai módosításokra vonatkozó információk rögzítésére azok helye mellett. A szóban forgó nyilvántartások működésére vonatkozó szabályokat a 2004/204/EK határozat tartalmazza.

A Bizottságnak háromévente közzé kell tennie egy jelentést a GMO-k forgalomba hozatalával kapcsolatos tapasztalatokról, valamint egy összefoglalót az uniós országok által az ezen irányelv végrehajtására tett intézkedésekről.

Míg ez az irányelv lehetővé teszi az uniós országoknak, hogy korlátozza vagy megtiltsa az emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentő GMO-k kibocsátását, a 2015/412/EU irányelv akként módosítja ezt, hogy lehetővé teszi az uniós országoknak, hogy tágabb – például városi és vidéki területrendezéshez, a földhasználathoz, a társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az együtt-termesztéshez és a közrendhez kapcsolódó – indokok alapján is megtiltsák vagy korlátozzák a GMO-kat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2001. április 17-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. október 17 -ig kell átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az irányelv a GMO-kra vonatkozó uniós jogi keret számos építőelemének csak egyike. A további építőelemek irányelvek és rendeletek (amelyek olyan kérdésekre fókuszálnak, mint a géntechnológiával módosított élelmiszer vagy a GMO-k országhatárokat átlépő szállítása), amelyek célja az emberi és az állati egészség, valamint a környezet védelme, összehangolt eljárások bevezetése, valamint a forgalomba hozott GMO-k nyomonkövethetőségének biztosítása.

KULCSFOGALMAK

* GMO-k szándékos kibocsátása: a jelen jogszabály kontextusában GMO-k célzatos környezetbe juttatása bármely specifikus elszigetelési intézkedés nélkül.

* Géntechnológiával módosított szervezetek: a géntechnológiának nevezett modern biotechnológia alkalmazásával az élő sejtek és szervezetek genetikai felépítése megváltoztatható. Ez lehetővé teszi olyan növények és állatok nemesítését, amelyek magasabb hozamot biztosítanak vagy ellenállóbbak a betegségekkel szemben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1–39. o.)

A 2001/18/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1–23. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24–28. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15,) a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről (HL L 287., 2003.11.5., 1–10. o.)

A Bizottság 2004/204/EK határozata (2004. február 23.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben a GMO-kon végzett géntechnológiai módosításokra vonatkozó információk nyilvántartásba vételére előírt nyilvántartások működtetésére vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról (HL L 65., 2004.3.3., 20–22. o.)

utolsó frissítés 02.12.2015

Top