Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktív anyagok szállítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktív anyagok szállítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1493/93/Euratom rendelet a radioaktív hulladékok szállításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) országai közötti belső határellenőrzések 1993. január 1 -jei eltörlése óta a nemzeti hatóságoknak ugyanolyan szintű információkra volt szüksége a radioaktív anyagok szállításáról, mint korábban, hogy továbbra is folytatni tudják a sugárvédelmi ellenőrzés végrehajtását.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet uniós szintű rendszert vezet be a radioaktív anyagok uniós országok közötti szállításának a bejelentésére.

FŐBB PONTOK

A radioaktív anyagok birtokosára vonatkozó kötelezettségek

Radioaktív anyagok szállítása során a radioaktív anyag „birtokosának”* előzetes nyilatkozatot kell beszereznie a „címzettől”*. Ez a nyilatkozat azt igazolja, hogy a címzett eleget tesz a természetes és mesterséges radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységekről való jelentéstételi kötelezettségről szóló uniós jogszabálynak. A nyilatkozatot az uniós célország illetékes nemzeti hatóságához kell benyújtani.

A radioaktív anyagok birtokosainak is meg kell felelniük a radioaktív tevékenységekkel kapcsolatos nemzeti szabályozásoknak a biztonságos tárolás, felhasználás és ártalmatlanítás tekintetében.

Többek között a következő lépéseket kell megtenniük:

A címzett benyújtja a nyilatkozatot a hatósághoz.

A hatóság – hivatalos pecséttel – tudomásul veszi a nyilatkozatot és visszaküldi a címzettnek.

A címzett ezután megküldi a nyilatkozatot a radioaktív anyag birtokosának.

A nyilatkozatok érvényességi ideje három év.

Több szállítás

A kiadott nyilatkozat több szállításra is vonatkozhat, amennyiben:

a radioaktív anyagok ugyanolyan fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek;

a zárt sugárforrások*, amelyekre vonatkozik a nyilatkozat, nem haladják meg a nyilatkozatban meghatározott aktivitási szintet;

ugyanattól a birtokostól ugyanahhoz a címzetthez történnek a szállítások, és az érintett hatóságok sem változnak.

Információk

A radioaktív anyagok tulajdonosainak valamennyi szállítást követően 21 napon belül a következőket kell a hatóságoknak megadniuk:

a címzettek neve és címe;

minden egyes szállítmány összes radioaktivitása;

az egyes címzettekhez történő szállítások száma és a szállított mennyiség; az anyag fajtája (zárt sugárforrás vagy más vonatkozó sugárforrás).

Az uniós országoknak minden ionizáló sugárzás veszélyével járó tevékenységet be kell jelenteniük.

Radioaktív hulladékok

A radioaktív hulladékok uniós országok közötti szállítása, illetve az EU területére be- és az EU területéről való kiszállítása a 2006/117/Euratom irányelvben megállapított különleges intézkedések tárgyát képezi.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

1993. július 9.

KULCSFOGALMAK

* Birtokos: radioaktív hulladék vagy kiégett fűtőelemek szállításának a megtervezéséért felelős és a szállítást megelőzően azért jogi felelősséggel tartozó bármely személy vagy szervezet.

* Címzett: a szállítmányt fogadó fél.

* Zárt sugárforrás: ionizáló sugárforrás, amely szilárd és ténylegesen inaktív anyagokba tartósan beépült vagy ahhoz megfelelő erősségű tokba zárt radioaktív anyagokból áll, hogy rendes felhasználási körülmények között ne kerüljön sor a radioaktív anyagok szétszóródására.

JOGI AKTUS

A Tanács 1493/93/Euratom rendelete (1993. június 8.) a radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1493/93/Euratom rendelet

1993.7.9.

HL L 148., 1993.6.19., 1–7. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/117/Euratom irányelve (2006. november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről (HL L 337., 2006.12.5., 21–32. o.)

A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 13., 2014.1.17., 1–73. o.)

utolsó frissítés 22.10.2015

Top