Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Helsinki Egyezmény: a nemzetközi vízfolyások és tavak szennyezésének megelőzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Helsinki Egyezmény: a nemzetközi vízfolyások és tavak szennyezésének megelőzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 95/308/EK határozata a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezménynek a megkötéséről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Ezzel a határozattal az Unió csatlakozik a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezményhez*. Ezen egyezményt a Helsinki egyezményként tartjuk számon, amelyet ott írtak alá 1992-ben.

FŐBB PONTOK

 • Az egyezmény jogi keretet biztosít, amelynek keretében 2 vagy több részes fél együttműködhet annak érdekében, hogy:
  • megelőzzék és ellenőrzés alatt tartsák a határt átlépő vízfolyások szennyezését;
  • biztosítsák a határokat átlépő vizek ésszerű és pártatlan használatát.
 • A feleknek meg kell tenniük a határokat átlépő vizekre vonatkozó megfelelő intézkedéseket, hogy:
  • megelőzzék, ellenőrzés alatt tartsák és csökkentsék a jelenlegi vagy potenciális szennyezést;
  • biztosítsák az ökológiailag megbízható vízgazdálkodást, az erőforrások megőrzését és a környezet védelmét, ideértve, adott esetben, az ökoszisztémák visszaállítását;
  • biztosítsák az erőforrások ésszerű és pártatlan használatát.
 • A felek kötelessége:
  • alkalmazni az elővigyázatosság elvét, azaz nem mulaszthatják el a cselekvést, csak mert a tudomány még nem támasztotta alá az ok-okozati összefüggést bizonyos anyagok és a szennyezés között;
  • alkalmazni a „szennyező fizet” elvet, azaz a szennyezés megelőzésének, ellenőrzésének és csökkentésének költségei a szennyezőt terhelik;
  • úgy gazdálkodni a vízkészletekkel, hogy azzal ne ártsanak a jövő generációi szükségleteinek;
  • kialakítani a határokat átlépő vizek megfigyelésére irányuló programokat;
  • együttműködni egymással, különösen a határokat átlépő szennyezés megelőzésére, ellenőrzésére és csökkentésére irányuló hatékony technikák kidolgozását szolgáló információcsere és kutatás szempontjából;
  • támogatni azokat a nemzetközi törekvéseket, amelyek bármilyen szennyezés okozásáért való felelősség megállapítását szolgáló előírások, szempontok és eljárások kidolgozására irányulnak.
 • Az intézkedések(et):
  • lehetőség szerint a szennyezés forrásánál kell meghozni;
  • közvetlenül vagy közvetetten ne vigyék át a szennyezést a környezet egyéb részeire.
 • A 2 vagy több részes fél közötti megállapodások a következő szempontokra terjedhetnek ki:
  • adatok gyűjtése és rendszerezése;
  • közös monitoringprogramok kidolgozása;
  • szennyvíz-kibocsátási határértékek elfogadása és közös vízminőségi célállapotok meghatározása;
  • jelző és riasztó eljárások kidolgozása;
  • környezeti hatásvizsgálatok használata.
 • A megállapodás részes feleinek kötelessége:
  • segítségnyújtás biztosítása erre vonatkozó igény estén;
  • biztosítani, hogy a határokat átlépő vízfolyások állapotára, valamint a megtett intézkedésekre vonatkozó információk elérhetők legyenek a nyilvánosság számára.
 • 2003-ban az egyezményt módosították, hogy lehetővé tegyék az Európán kívüli országok csatlakozását. A módosítás 2013. február 6-án lépett hatályba.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 1995. július 24 -től hatályos.

HÁTTÉR

A legtöbb környezetvédelmi probléma túllépi a nemzeti határokat, és természetétől fogva akár globális is lehet. Ezért van az, hogy a Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikke) azzal bízza meg az Uniót, hogy nemzetközi szinten ösztönözze a regionális vagy világméretű környezeti problémák kezelésére irányuló intézkedéseket.

Az Unió illetékes tárgyalásokat folytatni a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekről, valamint aláírni azokat. Számos területen megtette már ezt, például az Egyesült Nemzetek Szervezetének égisze alatt, illetve regionális vagy körzeti szinten egyaránt. Hat vízzel kapcsolatos egyezményt ratifikált már.

További információkért lásd az alábbi forrásokat:

* KULCSFOGALOM

Határokat átlépő vízfolyások: Felszíni vagy felszín alatti víz, amely két vagy több állam között jelöli vagy keresztezi a határokat.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 95/308/EK határozata (1995. július 24.) a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezménynek a Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 186., 1995.8.5., 42–58. o.).

Egyezmény a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról – A Közösségnek az Egyezmény 25. cikke (4) bekezdése szerinti nyilatkozata (HL L 186., 1995.8.5., 44–58. o.).

utolsó frissítés 12.07.2016

Top