Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tervek és programok környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tervek és programok környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/42/EK irányelv – stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv (SKV-irányelv)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Célja a magas szintű környezetvédelem, valamint annak biztosítása, hogy a tervek és programok előkészítése, elfogadása és végrehajtása során figyelembe vegyék a környezetvédelmi szempontokat.
 • Előmozdítja a fenntartható fejlődést annak biztosításával, hogy környezeti vizsgálatot végeznek bizonyos olyan tervek és programok esetében, amelyeknek vélhetően jelentős környezeti hatása lesz.

FŐBB PONTOK

 • A stratégiai környezeti vizsgálatról szóló (SKV-) irányelv hatálya alá tartozó közszektorbeli tervek és programok előkészítése során és elfogadása előtt környezeti vizsgálatot kell végezni.
 • Az irányelv meghatározza, hogy milyen eljárást és lépéseket kell követni a hatálya alá tartozó tervek és programok vizsgálata során. E lépések közé tartoznak az alábbiak:
  • hatókör meghatározása;
  • környezeti jelentés készítése;
  • nyilvános konzultáció és részvétel;
  • döntéshozatal; és
  • ellenőrzés.
 • Az irányelv ugyancsak megköveteli, hogy szűrési folyamaton essenek keresztül azok a tervek és programok, amelyek helyi szinten kis területek használatát határozzák meg, a tervek és programok apróbb módosításai, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében felsoroltaktól eltérő, de a projektek jövőbeli engedélyeire vonatkozó kereteket meghatározó tervek és programok. Bizonyos tervek és programok szűrése terén az uniós országok döntési jogkörét korlátozza a II. mellékletben meghatározott kritériumok jelentősége és az irányelv általános célja, ami a magas szintű környezetvédelem biztosítása.
 • Speciális szabályrendszer vonatkozik a döntéshozatal kezdeti szakaszára, amikor a tervek és programok kidolgozása zajlik, vagyis:
  • a környezetre gyakorolt valószínűsíthető jelentős hatásokról szóló jelentés elkészítése;
  • a közvélemény és a környezetvédelmi hatóságok tájékoztatása és a velük való konzultáció;
  • határokon átnyúló konzultáció folytatása a potenciálisan érintett uniós országokkal;
  • a jelentős környezeti hatások kezelésére és ellenőrzésére szolgáló intézkedések azonosítása.
 • Ez az irányelv abban az esetben vonatkozik a következő közszektorbeli tervekre és programokra (és azok módosításaira), ha azokat illetékes hatóság készítette elő és/vagy fogadta el, és azok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések hatálya alá tartoznak:
  • azok a tervek és programok, amelyek bizonyos ágazatok (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, energetika, ipar, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, távközlés, idegenforgalom, területrendezés, földhasználat) részére készülnek, és amelyek meghatározzák a környezeti hatásvizsgálatokról szóló (KHV-) irányelv szerinti projektek engedélyeinek kereteit.;
  • Azok a tervek és programok, amelyek vonatkozásában az „élőhelyvédelmi” irányelv 6. és 7. cikke értelmében van szükség vizsgálatra;
  • azok a tervek és programok, amelyek a KHV-irányelvben felsoroltaktól eltérő projektek jövőbeli engedélyeinek kereteit fektetik le (nem korlátozódva a fent felsorolt ágazatokra), és amelyekről az uniós országok megállapították, hogy valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Az uniós országok ezt eseti vizsgálattal vagy a tervek és programok típusának meghatározásával, illetve e kétféle megközelítés ötvözésével határozhatják meg.
 • A tervek és programok apróbb módosításai, valamint a kis területek helyi szintű tervei és programjai vonatkozásában akkor, ha azok valószínűleg jelentős környezeti hatással rendelkeznek („szűrés”).
 • Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a tervekre és programokra, amelyeknek kizárólagos célja a nemzetvédelem vagy a polgári védelem, valamint a pénzügyi és költségvetési tervekre és programokra.
 • A környezeti jelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat:
  • a terv vagy program tartalma és főbb célkitűzései, valamint az egyéb kapcsolódó tervekkel és programokkal fennálló kapcsolatok;
  • az aktuális környezeti helyzet és annak valószínűsíthető alakulása, ha a tervet vagy programot nem hajtják végre;
  • bármely olyan terület környezeti jellemzői, amelyre valószínűleg jelentős hatással lesz a terv vagy program;
  • a tervhez vagy programhoz kapcsolódó bármely aktuális környezeti probléma, különösen a Natura 2000 hálózat területeivel összefüggésben;
  • a szóban forgó terv vagy program szempontjából lényeges nemzeti, uniós vagy nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések;
  • a terv vagy program végrehajtásának valószínűsíthető jelentős környezeti hatásai;
  • a jelentős káros környezeti hatások megelőzésére, mérséklésére és ellensúlyozására tervezett intézkedések;
  • a más alternatívák választásához vezető okok felvázolása;
  • a vizsgálat lefolytatási módjának ismertetése;
  • tervezett ellenőrzési intézkedések;
  • a fenti információk nem technikai jellegű összefoglalása.
 • A terv vagy program tervezetét és a környezeti jelentést a környezetvédelmi ügyekért felelős hatóságok és a közvélemény rendelkezésére kell bocsátani. A hatóságoknak és a közvéleménynek már a korai szakaszban, az elfogadás vagy a törvényalkotási eljárásra való átadás előtt kellő időben lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére a terv vagy a program tervezetével kapcsolatban.
 • A terv vagy program elkészítéséért felelős uniós országnak el kell küldenie más uniós országok részére a terv vagy program tervezetének és a környezeti jelentésnek a másolatát:
  • ha úgy ítéli meg, hogy a terv vagy program környezeti hatást fejthet ki az érintett egyéb uniós országok területén;
  • az érintett egyéb uniós országok kérésére.
 • Az egyéb uniós országok konzultációkat kezdeményezhetnek a felelős uniós országgal a terv vagy program határokon átnyúló hatásairól és az ilyen hatások mérséklésére vagy megakadályozására tervezett intézkedésekről.
 • Az illetékes hatóságnak a terv vagy program előkészítése során és elfogadása előtt figyelembe kell vennie a környezeti jelentést, az érintett hatóságok és a közvélemény által kifejtett véleményeket és a határokon átnyúló konzultációk eredményeit.
 • Amikor egy tervet vagy programot elfogadnak, a felelős uniós országnak tájékoztatnia kell a konzultációba bevont valamennyi érintett felet, és a rendelkezésükre kell bocsátania az alábbiakat:
  • elfogadott terv vagy program;
  • nyilatkozat arról, hogy miképpen vették figyelembe a környezetvédelmi szempontokat és a környezeti hatásokról szóló jelentést;
  • vélemények és konzultációk eredményei;
  • az elfogadott terv vagy program kiválasztásának okai;
  • végrehajtott ellenőrzési intézkedések.
 • Az uniós országok összehangolt vagy együttes eljárásokat biztosíthatnak annak érdekében, hogy ne kerüljön sor párhuzamos környezeti vizsgálatokra olyan tervek és programok vonatkozásában, amelyeknél a vizsgálatok lefolytatásának kötelezettségét ez az irányelv és más uniós jogszabályok egyidejűleg határozzák meg.
 • Az SKV-irányelv szerint lefolytatott környezeti vizsgálat ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megszűnne a KHV-irányelv által megkövetelt vizsgálatnak vagy más uniós törvényi előírások betartásának a kötelezettsége.
 • 2006. július 21-ig, majd azt követően 7 évente, az Európai Bizottság jelentéseket nyújt be az irányelv alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A rendelet 2001. július 21-től hatályos. Az uniós országoknak 2004. július 21-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.)

A 92/43/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1-21. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv (2001/42/EK irányelv) alkalmazásáról és hatékonyságáról (COM(2009) 469 végleges, 2009.9.14.)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján (COM(2017) 234 final, 2017.5.15.)

utolsó frissítés 15.09.2017

Top