Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euratom Ellátási Ügynökség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euratom Ellátási Ügynökség

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) az atomenergiához kapcsolódó területeken, így például a kutatás, a biztonsági szabványok kidolgozása és a nukleáris energia békés felhasználásának terén lép fel. Az ügynökség létrehozásával az Euratom az Európai Unió (EU) rendszeres és egyenletes ásványi érc, alapanyag és különleges hasadóanyag ellátását kívánja biztosítani.

JOGI AKTUS

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom)

A Tanács 2008/114/EK, Euratom határozata (2008. február 12.) az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról [Hivatalos Lap L 41., 2008.2.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Euratom Ellátási Ügynökséget az Euratom-Szerződés hozta létre. 1960. június 1-jén kezdte meg a működését.

Feladat

Az Ügynökség feladata biztosítani, hogy a közös ellátási politika révén illetve a Szerződés II. címe VI. fejezetében részletezett alapelveknek megfelelően az Európai Unión (EU) belül valamennyi felhasználó rendszeres és méltányos hozzáféréssel rendelkezzen az ásványi ércekhez és a nukleáris üzemanyagokhoz (az alapanyagokhoz és a különleges hasadóanyagokhoz).

E feladat sikeres teljesítésének érdekében az Ügynökség:

  • a nukleáris piacokkal kapcsolatosan szakértelmével, tájékoztatással és tanácsaival segíti a Közösséget;
  • ellenőrzi a nukleáris anyagok és szolgáltatások piacának azon fejleményeit, amelyek befolyásolhatják az ellátás biztonságát;
  • együttműködik a tanácsadó bizottsággal.

Az Ügynökség, mint az ércek, az alapanyagok (így például a természetes urán) és a különleges hasadóanyagok (például dúsított urán és plutónium) EU-n belüli keresletének és kínálatának kezeléséért felelős szerv az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:

  • elővételi joga van a tagállamok területén kitermelt ércekre, alapanyagokra és különleges hasadóanyagokra;
  • kizárólagos joga van a közösségi vagy a Közösség területén kívülről származó ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok szállítási szerződéseinek megkötésére.

Székhely és jogállás

Az Ügynökség székhelye Luxembourgban van. Az Európai Bizottság felügyelete alatt áll, amely vétójoggal rendelkezik az Ügynökség valamennyi döntése felett (az 53. cikk (1) bekezdése értelmében). Az Ügynökség jogi személy és pénzügyi autonómiát élvez.

Elővételi jog (57. cikk)

Az Ügynökség elővételi joggal rendelkezik a Közösség területén kitermelt anyagokra. Ez a teljes ásványi érc- és alapanyag-kincsre, valamint a különleges hasadóanyagok használatának és hasznosításának jogára vonatkozik. A Szerződés értelmében valamennyi, az EU területén működő gyártó a használat, átruházás vagy tárolás megkezdése előtt köteles felajánlani az Ügynökségnek az ásványokat, alapanyagokat és a különleges hasadóanyagokat. Ezt az elővételi jogot szállítási szerződések egyszerűsített formában való megkötésével gyakorolják.

Az Ügynökség engedélyével ugyanakkor a gyártók megtarthatják az anyagokat akár tárolás, akár felhasználás céljára, illetve annak érdekében, hogy az EU területén található cégek rendelkezésére bocsássák azokat. Ehhez azonban bizonyos feltételeknek meg kell felelni és erről a Bizottságot is értesíteni kell.

Amennyiben az Ügynökség nem gyakorolná elővételi jogát, ezt egyértelműen jelölni kell a megkötött szerződésben. Ennek eredményeképp a vevő fog birtokolni valamennyi, az ércekhez és alapanyagokhoz kapcsolódó tulajdonjogot. A különleges hasadóanyagok esetében a vevő csak a használati és hasznosítási jogot kapja meg és továbbra is a Közösségé marad a tulajdonjog.

Az ellátási szerződések megkötésének kizárólagos joga (52. cikk)

Minden, az érintett anyagok ellátásával összefüggő szerződést az Ügynökségnek kell engedélyeznie és azokat az Ügynökséggel kell megkötni. Ez az Ügynökség működésének kulcseszköze. A szerződések megkötésének kizárólagos joga valamennyi ellátási szerződésre vonatkozik, ideértve az anyagok (természetes, csökkentett urántartalmú és dúsított urán, tórium és plutónium) vásárlására és értékesítésére, a csereforgalomra és kölcsönbe adásra vonatkozó szerződéseket is.

Ez a jog a Közösségen belülről és a Közösségen kívülről érkező ellátásra egyaránt vonatkozik. Ami az Unión kívülről ékező anyagokat illeti, amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az Ügynökség nem tudja elfogadható határidőn belül leszállítani az anyagokat, a felhasználók a Bizottság engedélyével közvetlenül szerződést köthetnek más felekkel.

Kis mennyiségű, kutatásra szánt anyag szállítása, importja vagy exportja esetén elegendő erről csupán tájékoztatni az Ügynökséget.

A gyakorlatban és az Ügynökség szabályainak megfelelően a felhasználók önállóan is jogosultak tárgyalni az általuk kiválasztott gyártóval. A tárgyalások lefolytatása után az ércekkel és alapanyagokkal kapcsolatos ellátási szerződéseket, valamint ugyanígy a különleges hasadóanyagokkal kapcsolatos ellátási szerződéseket is (ideértve a dúsítási szerződéseket) be kell nyújtani az Ügynökségnek, és azokat az Ügynökség fogja megkötni.

Finanszírozás

A Szerződés ügyviteli díj kivetését is lehetővé teszi a tranzakciókra annak érdekében, hogy ezzel fedezze az Ügynökség működési költségeit. Az Ügynökséget szinte teljes mértékben a közösségi költségvetésből, saját tőkejövedelmeiből és banki befektetéseiből finanszírozzák.

Az Ügynökség főigazgatója minden évben köteles előzetes költségvetési készíteni a következő évre és azt a Bizottsághoz benyújtani.

Főigazgató és a személyzet

A főigazgatót a Bizottság nevezi ki. Ő felelős az Ügynökség működtetéséért és ő képviseli az Ügynökséget bizonyos helyzetekben. Az Ügynökség alkalmazottai a Bizottság állandó tisztviselőiből állnak, akiket a Bizottság nevez ki az Ügynökséghez.

Tanácsadó Bizottság

Az Euratom Ellátási Ügynökség munkáját egy tanácsadó bizottság segíti, amely kapcsolatot teremt a gyártók, a felhasználók és az Ügynökség között. Tanácsot, véleményt és információkat nyújt a nukleáris energiaellátás és a nukleáris energiához kapcsolódó kereskedelem témájában. Egyfajta vitafórumként is működik.

A bizottságnak 56 tagja van, akiket 3 éves meghosszabbítható mandátummal neveznek ki a tagállamok a nukleáris energia terén tevékenykedő gyártók, felhasználók és a szakemberek közül, tapasztalatuk és szakmai felkészültségük alapján. A főigazgató köteles konzultálni a bizottsággal az Ügynökség tőkéjével, a kínálat és a kereslet egyensúlyba hozatalára vonatkozó szabályok meghatározásával, az Ügynökség éves beszámolójának és mérlegének elkészítésével, valamint az Ügynökség fióktelepeinek felállításával és az Ügynökség felszámolásával kapcsolatos kérdésekről.

A bizottság általában évente kétszer ülésezik. A bizottságot szükség szerint a főigazgató kérése, valamint a tagjai egyharmadának írásos kérése esetén is össze lehet hívni.

Ellenőrzés

A főigazgató három fő dokumentumot hoz létre a tanácsadó bizottsággal egyeztetve:

  • az eredménykimutatással kiegészített éves mérleg. Ezt a dokumentumot a Számvevőszékhez kell benyújtani, aki jelentést készít az Ügynökség könyvviteléről;
  • éves beszámoló az Ügynökség tevékenységeiről. Ez a dokumentum az európai uniós nukleáris üzemanyag-ellátásra és -igényekre vonatkozó információkat összegzi;
  • a következő évre vonatkozó költségvetés.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/114/EK, Euratom tanácsi határozat

2008.6.3.

HL L 41., 2008.2.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 66/2006/Euratom rendelete (2006. január 16.) a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről [Hivatalos Lap L 11., 2006.1.17.].

See also

  • Euratom Ellátási Ügynökség (EN)
  • Energiaügyi Főigazgatóság – EURATOM (EN)

Utolsó frissítés: 27.09.2011

Top