Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN)

A Bizottságot és az Európai Unió (EU) tagállamainak versenyhatóságait az Európai Versenyhatóságok Hálózatán (ECN) belüli tevékenységeik során arra ösztönzik, hogy szorosan és egymást kiegészítve működjenek együtt annak érdekében, hogy biztosítsák az Európai Unió versenyszabályainak hatékony alkalmazását.

JOGI AKTUS

Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities [Official Journal C 101 of 27.4.2004] (A Bizottság közleménye a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1/2003/EK rendelet (2002. december 16.) a szerződés 81. és 82. cikkében lefektetett versenyszabályok végrehajtásához olyan párhuzamos illetékességeken alapuló rendszert alakít ki, amelynek keretében a Bizottság és az Európai Unió (EU) tagállamainak versenyhatóságai alkalmazhatják ezeket a cikkeket. A nemzeti versenyhatóságok és a Bizottság együttesen olyan közhatóságokat összefogó hálózatot alkotnak, amelyek a közérdek szolgálatában járnak el és szorosan együttműködnek a verseny védelmének érdekében. A hálózat neve „Európai Versenyhatóságok Hálózata” (ECN).

A nemzeti versenyhatóságok szerkezete EU-tagállamonként változik. Egyes tagállamokban egyetlen testület vizsgálja ki az ügyeket és hozza meg a különféle határozatokat. Más tagállamokban két testület között oszlanak meg a funkciók: az egyik az ügy kivizsgálásáért, a másik pedig – amely kollegiális testület – a határozathozatalért felelős. Végül bizonyos EU-tagállamokban kizárólag bíróság hozhat tiltó határozatokat és/vagy olyan döntéseket, amelyek pénzbírság kiszabásával járnak. A hatékonyság általános alapelvét figyelembe véve a rendelet 35. cikke lehetővé teszi az EU-tagállamok számára, hogy kiválasszák azt a testületet vagy azokat a testületeket, amelyeket nemzeti versenyhatóságnak jelölnek ki, és ezek között kiosszák a funkciókat.

Az illetékességek kiosztása: egy vagy több nemzeti versenyhatóság vagy a Bizottság

Adott ügyekben eljárhat egyetlen nemzeti versenyhatóság vagy több, egymással párhuzamosan, illetve a Bizottság is.

Az ügyben az esetek többségében mindvégig a panaszt fogadó vagy az eljárást hivatalból kezdeményező hatóság marad illetékes. Úgy tekinthető, hogy egy hatóság abban az esetben van megfelelő helyzetben az intézkedéshez, ha lényeges kapcsolat áll fenn a jogsértés és azon EU-tagállam területe között, amelytől a hatóság függ, ezáltal ugyanis hatékonyan és teljes mértékben véget vethet a jogsértésnek. Az ügy átadásának lehetőségét csak az eljárás kezdetén veszik tekintetbe, ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy nincs megfelelő helyzetben az intézkedéshez, vagy ha más hatóságok is úgy ítélik meg, hogy megfelelő helyzetben vannak az intézkedéshez. Ezenkívül még ha több hatóság is úgy tekinthető, hogy megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy egy adott ügyben eljárjon, néha egyetlen hatóság intézkedése is helyénvaló lehet, ugyanis elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben véget vessen a jogsértésnek.

Két vagy három nemzeti versenyhatóság párhuzamos intézkedése akkor lehet helyénvaló, ha a megállapodás vagy magatartás elsősorban a területükön folyó verseny hatékonyságát érinti jelentősen, és egyetlen hatóság intézkedése nem volna elegendő a teljes jogsértés megszüntetéséhez és/vagy megfelelő szankciók kiszabásához. A valamely panasszal kapcsolatban párhuzamosan intézkedő hatóságok törekednek arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben összehangolják tevékenységüket.

A Bizottság ugyanakkor különösen alkalmas helyzetben van, ha egy vagy több megállapodás vagy magatartás több mint három EU-tagállamban érinti a versenyt. A Bizottság ezenkívül különösen alkalmas helyzetben van ahhoz, hogy eljárjon egy ügyben akkor, ha az szorosan kapcsolódik a kizárólag vagy a nagyobb hatékonyság érdekében a Bizottság által alkalmazható egyéb közösségi rendelkezésekhez, vagy ha a Közösség érdeke valamely új versenyügy felmerülése esetén közösségi versenypolitikai intézkedés kidolgozására vagy a hatékony végrehajtás biztosítására irányuló bizottsági határozat elfogadását teszi szükségessé.

Az átadásnak mindenképpen gyors és hatékony folyamatnak kell lennie, és nem hátráltathatja a folyamatban lévő vizsgálatokat. Ezzel kapcsolatban a rendelet egy sor együttműködési mechanizmust javasol az ügyek kiosztására:

  • Tájékoztatás az eljárás kezdetén: A rendelet 11. cikkének (3) bekezdése kiköti, hogy amennyiben az EU-tagállamok versenyhatóságai a Szerződés 81. vagy 82. cikke alapján járnak el, az első hivatalos vizsgálati intézkedést megelőzően vagy annak megkezdése után haladéktalanul, írásban tájékoztatniuk kell arról a Bizottságot. Megállapítja továbbá, hogy ezek az információk a többi versenyhatóság számára is hozzáférhetővé tehetők. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy amint egy hatóság belekezd egy ügy vizsgálatába, a hálózat észlelhesse a többszörös eljárásokat és foglalkozhasson az ügyek esetleges átadásával.
  • Az eljárás felfüggesztése vagy megszüntetése: Amennyiben egyazon megállapodással vagy magatartással több versenyhatóság is foglalkozik, a rendelet 13. cikke jogalapot biztosít arra, hogy az eljárást felfüggesszék, vagy a panaszt elutasítsák azzal az indokkal, hogy az üggyel valamely más hatóság foglalkozik vagy foglalkozott korábban. A 13. cikk a panasz egy részére vagy a valamely ügyben folyó eljárás egy részére is alkalmazható, miközben a panasz többi részével megfelelő módon foglalkoznak. A Bizottság a közösségi érdek hiányára vagy a panasz jellegével összefüggő egyéb okokra hivatkozva ugyanúgy el is utasíthatja a panaszt.

A hálózat működésének egyik alapvető eleme, hogy minden versenyhatóság kicserélheti egymással és felhasználhatja a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása céljából összegyűjtött információkat. A rendelet 12. cikke megállapítja, hogy információcsere nemcsak valamely nemzeti versenyhatóság és a Bizottság, hanem a nemzeti versenyhatóságok között is történhet.

Eljárások megindítása

Amennyiben az EU-tagállamok versenyhatóságai eljárásokat indítanak, a Szerződés 81. vagy 82. cikkét alkalmazó és a jogsértés befejezésére felszólító határozat elfogadása előtt legalább harminc nappal tájékoztatniuk kell a Bizottságot (11. cikk (4) bekezdés); ezeket az információkat a hálózat többi tagja számára is hozzáférhetővé tehetik. Ezzel szemben amennyiben a Bizottság kezdeményez eljárást a 11. cikk (6) bekezdése értelmében, megszűnik az EU-tagállamok versenyhatóságainak arra vonatkozó jogköre, hogy a Szerződés 81. és 82. cikkét alkalmazzák. Az eljárás kezdeményezése hivatalos aktus, amely a Bizottság által folytatott vizsgálat bármely szakaszában megtörténhet.

Két helyzet állhat elő: egyrészt ha egy ügyben a Bizottság az első versenyhatóság, amely eljárást kezdeményez a rendelet értelmében határozat meghozatala céljából, a nemzeti versenyhatóságok nem foglalkozhatnak tovább az üggyel; másrészt amikor egy vagy több nemzeti versenyhatóság a rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint tájékoztatta a hálózatot arról, hogy egy bizonyos ügyben eljárnak. Az eredeti kiosztási időszak során (az irányadó határidő két hónap) a Bizottság eljárást kezdeményezhet a rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerint, ha tájékoztatta az érintett hatóságokat.

A kiosztási időszakot követően a Bizottság elvileg csak a következő helyzetek valamelyike esetén alkalmazza a 11. cikk (6) bekezdését:

  • a hálózat tagjai ellentétes értelmű határozatokat terveznek egyazon ügyben;
  • a hálózat tagjai olyan határozatot terveznek, amely nyilvánvalóan ellentétes az egységes szerkezetbe foglalt esetjoggal;
  • egy vagy több tag indokolatlanul elnyújtja az üggyel kapcsolatos eljárást;
  • a közösségi versenypolitika kidolgozását célzó bizottsági határozat elfogadására van szükség, különösen akkor, ha több EU-tagállamban is felmerülnek hasonló versenykérdések, vagy ha biztosítani kell a hatékony végrehajtást;
  • az érintett nemzeti versenyhatóság vagy -hatóságok nem tesz vagy tesznek ellenvetést.

Amennyiben egy nemzeti versenyhatóság már eljár egy üggyel kapcsolatban, a Bizottság írásban fejti ki a 11. cikk (6) bekezdése alkalmazásának okait az érintett nemzeti versenyhatóságnak és a hálózat többi tagjának. A Bizottság időben bejelenti a hálózatnak a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazására irányuló szándékát azért, hogy a hálózat tagjai kérhessék a tanácsadó bizottság összehívását az ügyben. A tanácsadó bizottság az a fórum, ahol a különböző versenyhatóságok szakértői megvitatják az egyes ügyeket és a közösségi versenyjog általános kérdéseit. Véleménye a Bizottság vagy egy EU-tagállam kezdeményezése alapján kérhető ki.

A hálózat tagjai a legszorosabb együttműködés biztosítása érdekében tájékoztatják egymást, és ha szükséges, megvitatják a panasz elutasításáról szóló határozatokat, a hivatalból folytatott eljárást lezáró határozatokat, illetve az ideiglenes intézkedést elrendelő határozatokat. Az ilyen kölcsönös együttműködés a vizsgálati jogkört is érintheti. A Bizottság a rendelet 22. cikkének (2) bekezdése alapján felkérheti az egyik nemzeti versenyhatóságot, hogy nevében és saját céljai érdekében vizsgálatot folytasson.

Az engedékenységi programhoz folyamodó kérelmezők helyzete

A Bizottság megítélése szerint közösségi érdek, hogy kedvező elbánásban részesítse azokat a vállalkozásokat, amelyek együttműködnek vele a kartelljogsértések vizsgálatában. Az EU egészére érvényes, teljes mértékben összehangolt engedékenységi programok hiányában a kérelmező érdeke, hogy minden olyan versenyhatóságnál kérelmezze az engedékenységet, amely megfelelő helyzetben levőnek minősül a kérdéses jogsértés ügyében eljárni. Amennyiben egy nemzeti versenyhatóság olyan ügyben jár el, amelyet engedékenységi kérvény eredményeként kezdeményeztek, tájékoztatnia kell a Bizottságot; továbbá a rendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében a hálózat többi tagja számára is hozzáférhetővé teheti ezeket az információkat. Bizonyos eseteket kivéve az önként átadott információk a rendelet 12. cikkének értelmében kizárólag a kérelmező belegyezésével adhatók tovább a hálózat más tagjának.

Háttér

Ez a közlemény a Szerződés 81. és 82. cikkének hatálya alá tartozó ügyek kezelésében a nemzeti versenyhatóságok és a Bizottság közötti együttműködésről szóló 1997. október 15-i bizottsági közlemény helyébe lép.

See also

  • A fentiekkel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, látogasson el az ECN honlapjára (EN)

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top