Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU versenyjogi szabályainak végrehajtása: az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU versenyjogi szabályainak végrehajtása: az EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása

A fogyasztók és a vállalkozások érdekében az Európai Unió (EU) jogszabályaiban jogellenesnek minősíti a kartelleket, amelyek rögzítik az árakat, vagy felosztják a versenytársak között a piacokat. Az EU igyekszik azt is megelőzni, hogy a vállalkozások tisztességtelen árakkal vagy a termelés korlátozásával visszaéljenek egy adott piacon meglévő erőfölényükkel.

JOGI AKTUS

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztók és a vállalkozások érdekében az Európai Unió (EU) jogszabályaiban jogellenesnek minősíti a kartelleket, amelyek rögzítik az árakat, vagy felosztják a versenytársak között a piacokat. Az EU igyekszik azt is megelőzni, hogy a vállalkozások tisztességtelen árakkal vagy a termelés korlátozásával visszaéljenek egy adott piacon meglévő erőfölényükkel.

MI A RENDELET CÉLJA?

Végrehajtja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) (a versenyt korlátozó, összehangolt magatartásokra vonatkozó) 101. és (az erőfölénnyel történő visszaélésről szóló) 102. cikkét (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 81. és 82. cikke). Olyan szabályokat vezetett be, amelyek mindenekelőtt megváltoztatták az EU-versenypolitika végrehajtási szempontjait.

Lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság által korábban alkalmazott versenyjogi szabályokat az uniós országok versenyhatóságai decentralizált alapon érvényesíthessék. Ily módon megnövelte a nemzeti trösztellenes hatóságok és bíróságok uniós versenyjogi szabályozás végrehajtásában betöltött szerepét. Lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a forrásait a legsúlyosabb, határokon átnyúló versenyjogi szabályszegésekre összpontosítsa.

FŐBB PONTOK

101. cikk (EUMSZ) - trösztellenes eljárások

A versenykorlátozó megállapodásokra (például kartellekre) irányuló vizsgálati ügyeket az alábbiak indíthatják el:

panasztétel (például egy versenytárs által);

versenyhatósági kezdeményezés (nemzeti versenyhatóság vagy Európai Bizottság);

engedékenységi program keretén belül történő kérelem (ahol a kartellben részt vevő tag mentesülhet a bírság alól, vagy csökkentett bírságot fizet, ha a kartellel kapcsolatban információt szolgáltat).

Ahol az Európai Bizottság vizsgálatot indít, ott rendszerint széles jogkörrel rendelkezik. Ez magában foglalja a vállalatoktól történő információbekérés jogát, de arra is jogosult, hogy belépjen a vállalatok telephelyeire, lefoglalja az irataikat és kikérdezze azok képviselőit.

Amennyiben a kezdeti vizsgálódás alapján a Bizottság egy részletekre kiterjedő vizsgálat lefolytatása mellett dönt, összeállít egy kifogásközlést (SO), amelyet elküld a szóban forgó vállalatoknak.

A vizsgálat alá eső vállalatok hozzáférhetnek a Bizottság fájljához, és választ adhatnak az SO-ra. Meghallgatást is kérhetnek. Ha a Bizottság ezután is meg van győződve arról, hogy jogsértés történt, jogsértést megállapító határozatot bocsáthat ki, amely a felekre kiszabott bírságokat is tartalmazhat.

A Bizottság határozhat úgy is, hogy a kötelezettségvállalási határozat lehetőségével él, amelyben nem szab ki bírságokat. Ebben az esetben a felek vállalják, hogy rendszerint egy meghatározott időtartamon belül felelnek a Bizottság versenyjogi aggályaira. Amennyiben megszegik az adott kötelezettségvállalást, bírság szabható ki rájuk.

A felek a Törvényszéken fellebbezhetnek a Bizottság határozata ellen.

A 2014/104/EU irányelv alapján a kartellek vagy a versenyjogi szabályszegések sértettjei kártérítésben részesülhetnek.

102. cikk (EUMSZ) - erőfölénnyel való visszaélés

Egy nemzeti versenyhatóság vagy a Bizottság saját kezdeményezésre, vagy egy panaszbeadványra reagálva vizsgálatot indíthat.

Az ilyen esetekben a legfontosabb első lépés annak megállapítása, hogy a szóban forgó vállalkozás rendelkezik-e „erőfölénnyel”. Ez magában foglalja a piaca meghatározását, a beszállított termék(ek) és az alapján, hogy melyik földrajzi területen történik azok értékesítése. Főszabályként, ha a piaci részesedés 40% alatti, kevésbé valószínű az erőfölény.

Egyéb tényezőket is tekintetbe vesznek, mint például azt, hogy korlátozza-e bármi a piacra újonnan belépőket, illetve hogy milyen mértékben van jelen a vizsgált vállalkozás a beszállítói lánc különböző szintjein („vertikális integráció”).

A következő lépés annak kiderítése, hogy történik-e visszaélés ezzel az erőfölénnyel olyan módszerekkel, mint amilyen a ragadozó árképzési gyakorlat is (a versenytársak árai alá kínált árképzés), vagy az ahhoz történő ragaszkodás, hogy a vállalkozás a kizárólagos beszállító, stb.

A versenyhatóságok ugyanolyan vizsgálati jogkörrel rendelkeznek, mint amelyek a 101. cikkben kerültek meghatározásra. Az olyan szempontok, mint a védelemhez való jog, az SO-k rendszere, a kötelezettségvállalási határozatok, bírságok és kártérítés szintén azonosak.

Végezetül a nemzeti versenyhatóságokból és a Bizottságból álló európai versenyjogi hálózat lehetőséget biztosít az információcserére, a bizalmas információkat is beleértve, hogy ezáltal is segítse a versenyjogi szabályok megszegéséért járó büntetés végrehajtását.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2003. január 24-től.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának trösztellenességgel foglalkozó oldalait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1/2003/EK rendelet

2003.01.24.

-

HL L 1., 2003.1.4., 1-25. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

411/2004/EK rendelet

2004.3.9.

-

HL L 68., 2004.3.6., 1-2. o.

1419/2006/EK rendelet

2006.10.18.

-

HL L 269., 2006.9.28., 13. o.

169/2009/EK rendelet

2009.3.25.

-

HL L 61., 2009.3.5., 1-5. o.

246/2009/EK rendelet

2009.4.14.

-

HL L 79., 2009.3.25., 1-4. o.

487/2009/EK rendelet

2009.7.1.

-

HL L 148., 2009.6.11., 1-4. o.

Az 1/2003/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 773/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (Hivatalos Lap L 123., 2004.4.27., 18-24. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU irányelve (2014. november 26.) a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról (EGT-vonatkozású szöveg) (Hivatalos Lap L 349., 2014.12.5., 1-19. o.).

Utolsó frissítés: 31.07.2015

Top