Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verseny: egyes versenyben álló cégek közötti megállapodásokra vonatkozó kivételek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verseny: egyes versenyben álló cégek közötti megállapodásokra vonatkozó kivételek

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2821/71/EGK rendelet a Szerződésnek a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az Európai Bizottság egyedi esetekben mentesíthet bizonyos olyan megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek eleget tesznek az Európai Közösséget létrehozó szerződés (az EK-Szerződés) 81. cikke (3) bekezdésében foglalt feltételeknek (ez jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikke (3) bekezdése).
 • Ezenkívül rendelet által csoportmentességet is adhat.
 • Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat csoportmentesség révén mentesítsen.

Alkalmazási kör

Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos, alábbi tárgyú megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra rendelet által alkalmazza az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdését:

 • termékek vagy eljárások kutatása és fejlesztése és e kutatás eredményeinek hasznosítása, beleértve az ipari tulajdonjogokra és a bizalmas jellegű műszaki ismeretekre vonatkozó rendelkezéseket is;
 • szakosítás, beleértve a megvalósításához szükséges megállapodásokat is.

A mentességi rendeletekre vonatkozó feltételek

A Bizottság által hozott mentességi rendeleteknek teljesíteniük kell bizonyos feltételeket:

 • tartalmazniuk kell azon megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjainak jellemzését, amelyre alkalmazandók, valamint meg kell határozniuk azokat a korlátozásokat, záradékokat és egyéb feltételeket, amelyek megjelenhetnek bennük;
 • korlátozott ideig alkalmazhatók, de módosíthatók és hatályukat veszthetik;
 • visszaható hatállyal alkalmazandók olyan megállapodásokra, amelyekre nézve hatályba lépésük napján előnyösen hatott volna egy, a 17. (EGK) rendelet 6. cikke értelmében visszaható hatállyal hozott határozat, melyet felváltott a Tanács 1/2003/EK rendelete.

A szóban forgó rendeleteknek az alábbi jóváhagyási eljárást kell követniük:

 • közzé kell tenni egy tervezetet, amelynek alapján minden érintett egyén vagy szervezet benyújthatja megjegyzéseit a Bizottságnak;
 • a Bizottságnak konzultálnia kell a versenykorlátozó magatartásokkal és gazdasági erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal a tervezetek közzététele, illetve a rendeletek elfogadása előtt;
 • ha a Bizottság hivatalból vagy az Európai Unió (EU) valamely tagállama, illetve természetes vagy jogi személyek kérelmére megállapítja, hogy adott esetben a mentességi rendelet hatálya alá tartozó megállapodásoknak, döntéseknek vagy összehangolt magatartásoknak mégis vannak olyan hatásai, amelyek összeegyeztethetetlenek a 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekkel, akkor a rendelet alkalmazásából származó kedvezményt határozattal visszavonhatja.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

1972. január 18 -án lépett hatályba. Az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban ez a rendelet az ország EU-csatlakozásának napján lép hatályba.

JOGI AKTUS

A Tanács 2821/71/EGK rendelete (1971. december 20.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 285., 1971.12.29., 46–48. o.)

A 2821/71/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1–25. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.01.2016

Top