Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/29/EK irányelv az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy a szerzői és szomszédos jogokról szóló jogszabályt a műszaki fejlődéshez, különösen az információs társadalomhoz igazítsa a szellemi tulajdon magas szintű védelme mellett. Ezenkívül két 1996-ban kötött nemzetközi szerződést is kiegészít: a WIPO Szerzői Jogi Szerződést és a WIPO Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződését.

Egyike annak a tíz irányelvnek, amelyek – többek között – a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről, az árva művekről és a szerzői és szomszédos jogok kollektív kezeléséről szólnak; ezek együttesen alkotják az EU szerzői jogokról szóló jogszabályait.

FŐBB PONTOK

Az irányelv összehangolja a szerzőknek és a szomszédos jogok jogosultjainak biztosított fő jogokat (a többszörözési jogot, a művek nyilvánossághoz közvetítésének jogát és a terjesztési jogot) és – kisebb mértékben – az e jogok alóli kivételeket és korlátozásokat. A műszaki intézkedések és a jogkezelési adatok, szankciók és jogorvoslati lehetőségek védelmét is összehangolja.

Többszörözési jog

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a közvetett vagy közvetlen, ideiglenes vagy tartós, bármely eszközzel vagy formában, egészben vagy részben történő többszörözés engedélyezésének, illetve megtiltásának a kizárólagos jogát:

 • a szerzők számára műveik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;
 • az előadóművészek számára előadásaik rögzítése* tekintetében;
 • a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;
 • a filmek első rögzítése előállítói számára filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;
 • a műsorsugárzó szervezetek számára műsoraik rögzítése tekintetében függetlenül attól, hogy a műsor közvetítése vezeték útján vagy vezeték nélkül történik, ideértve a kábelen keresztül vagy műhold útján történő (vezeték nélküli) közvetítést is.

A művek nyilvánossághoz közvetítésének joga

Az uniós országoknak a szerzők számára kizárólagos jogot kell biztosítaniuk műveik vezetékes vagy vezeték nélküli nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve megtiltására, beleértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés idejét és helyét egyénileg választhatják meg.

Az uniós országoknak a művek hozzáférhetővé tételére vonatkozó jogokkal kapcsolatban is szabályokkal kell rendelkezniük:

 • az előadóművészek számára előadásaik rögzítése tekintetében;
 • a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;
 • a filmek első rögzítése előállítói számára filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;
 • a műsorsugárzó szervezetek számára műsoraik rögzítése tekintetében, a közvetítés módjától függetlenül.

Terjesztési jog

 • Az irányelv egységes uniós szintű szabályt hoz létre, hogy a szerzők számára kizárólagos jogot biztosítson műveik eredeti vagy többszörözött példányai terjesztésének engedélyezésére, illetve megtiltására.
 • A terjesztési jog kimerül az EU-n belül, ahol a mű első eladását vagy tulajdonjogának más módon való első átruházását az EU-n belül a jogosult vagy az ő hozzájárulásával más végezte.

Kivételek és korlátozások

Az irányelv kimerítő felsorolást ad a jogok alóli kivételekről és korlátozásokról a védett tartalmak különleges körülmények közötti felhasználásának megkönnyítése érdekében.

Van egy kötelezően betartandó kivétel a többszörözési jog alól bizonyos ideiglenes többszörözési tevékenységek tekintetében, amelyek valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képezik (ideiglenes példányok) és amelyek célja, hogy lehetővé tegyék a harmadik személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által végzett átvitelt, vagy valamely mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény jogszerű felhasználását.

 • A többszörözési jog és a nyilvánossághoz való közvetítési jog alóli többi kivétel és korlátozás alkalmazása opcionális (az uniós országok eldönthetik, hogy alkalmazzák-e ezeket vagy nem); e kivételek és korlátozások elsősorban a közkinccsé vált művekre vonatkoznak. E kivételek közül három – a reprográfia*, a magáncélú felhasználás és a szociális intézmények által sugárzott műsorok – esetében a jogosultaknak tisztességes díjazásban kell részesülniük.
 • A terjesztési jog alóli kivételeket és az azokkal kapcsolatos korlátozásokat a többszörösítésre vagy a nyilvánossághoz történő közvetítésre vonatkozó kivételek függvényében adják meg.

Jogi védelem

 • Az uniós országoknak jogi védelmet kell biztosítaniuk a művekkel vagy más védelem alatt álló teljesítményekkel kapcsolatos hatásos műszaki intézkedések megkerülése ellen.
 • Ez a jogi védelem az „előkészítő cselekményekre” is vonatkozik, például a korlátozott felhasználású művek gyártására, behozatalára, terjesztésére, értékesítésére, illetve az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására.

Jogkezelési adatok védelme

Az uniós országoknak jogi védelmet kell biztosítaniuk az alábbi cselekményeket tudatosan jogosulatlanul végző személyekkel szemben:

 • elektronikus jogkezelési adat eltávolítása vagy megváltoztatása;
 • olyan művek, illetve védelem alatt álló egyéb teljesítmények terjesztése, sugárzása, nyilvánossághoz közvetítése, továbbá a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, amelyekről az elektronikus jogkezelési adatot eltávolították.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2001. június 22-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. december 22 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALMAK

* Rögzítés: a műveknek olyan példányban kell megjelenniük, amely lehetővé teszi, hogy mások is lássák vagy sokszorosítsák őket (azaz kézzelfogható formában, például felvétel formájában).

* Reprográfia: dokumentumok és grafikus anyagok másolásának és sokszorosításának a tudománya és gyakorlata.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 10–19. o.).

A 2001/29/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (HL L 157., 2004.4.30., 45–86. o.) („szellemi tulajdonjogok irányelve”) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 72–98. o.) („a szerzői és szomszédos jogok irányelve”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (kodifikált változat) (HL L 376., 2006.12.27., 28–35. o.) („a bérleti és a haszonkölcsönzési jog irányelve”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról (HL L 272., 2001.10.13., 32–36. o.) („a követő jog irányelve”)

A Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról (HL L 248., 1993.10.6., 15–21. o.) („a műholdas és vezetékes közvetítés irányelve”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről (kodifikált változat) (HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.) („szoftverekről szóló irányelv”)

Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 1996.3.27., 20–28. o.) („adatbázisokról szóló irányelv”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat) (HL L 372., 2006.12.27., 12–18. o.) („védelmi időről szóló irányelv”) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (HL L 299., 2012.10.27., 5–12. o.) („árva művekről szóló irányelv”)

utolsó frissítés 04.04.2016

Top