Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai szövetkezet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai szövetkezet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK ÉS IRÁNYELVNEK A CÉLJA?

 • E két jogszabály létrehozza az európai szövetkezet (SCE) jogállását, amelynek célja a tevékenységet több uniós országban folytató szövetkezetek segítése.
 • Ezenkívül más csoportosulni szándékozó vállalatok számára is jogalapot biztosít.

FŐBB PONTOK

Megalakulás

SCE létrejöhet:

 • öt vagy annál több ember vagy társaság alapításában:
  • akik vagy amelyek két Európai Gazdasági Térségen belüli országban (EGT-n belüli országban, azaz az EU-ban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) rendelkeznek székhellyel,
  • amelyeket valamely uniós ország joga szerint hoztak létre,
  • és amelyekre legalább két különböző uniós ország joga az irányadó;
 • valamely uniós ország joga szerint megalakult, abban az országban székhellyel és központi irodával rendelkező szövetkezetek egyesülése révén, feltéve, hogy legalább két szövetkezetre nézve különböző uniós országok joga az irányadó;
 • valamely uniós ország joga szerint megalakult, az EGT-n belül székhellyel és központi irodával rendelkező szövetkezet átalakítása révén, amennyiben a szövetkezet legalább két éve olyan telephellyel vagy leányvállalattal rendelkezett, amelyre nézve valamely másik uniós ország joga volt az irányadó.

Uniós ország abban az esetben engedélyezheti olyan vállalat SCE megalakításában való részvételét, amelynek székhelye nem az EGT-ben található, ha:

 • azt valamely uniós ország joga szerint hozták létre;
 • székhelye abban az uniós országban található;
 • valós és folyamatos kapcsolata van az uniós ország gazdaságával.

Tőke

Egy SCE – tagjai részvényei által kitett – tőkéje legalább 30 000 EUR kell, hogy legyen. Az SCE-k összetételének csak korlátozott részét tehetik ki „befektető tagok”, akik nem vehetik igénybe a szövetkezet szolgáltatásait, és akik korlátozott szavazati joggal rendelkeznek.

Adó

Az SCE-k ugyanazzal az adózási státusszal rendelkeznek, mint a multinacionális vállalatok, vagyis abban az országban kell adót fizetniük, amelyben állandó telephellyel rendelkeznek.

Székhely

Az SCE-k székhelye áthelyezhető valamely másik uniós országba anélkül, hogy az az SCE megszüntetésével vagy új társaság létrehozásával járna. A székhely és a központi iroda címe ugyanaz kell, hogy legyen.

Megszüntetés, felszámolás, fizetésképtelenség és a kifizetések felfüggesztése

SCE megszüntetésére a következőképpen kerülhet sor:

 • közgyűlési határozat alapján, különösen akkor, ha az eljárási szabályzatban meghatározott időtartam lejárt, illetve, ha a tőke a minimális szint alá zuhant;
 • bírósági eljárás útján, például akkor, amikor a szövetkezet székhelyét az EGT-n kívülre helyezték.

Felszámolás, fizetésképtelenség és a kifizetések felfüggesztése esetén az SCE a székhelye szerinti ország jogszabályai hatálya alá tartozik.

Munkavállalói részvétel

A munkavállalói részvételre (tájékoztatásra, konzultációra és részvételre) vonatkozó szabályokat minden szövetkezetnél meg kell határozni. E szabályok meghatározása során a központi iroda szerinti ország nemzeti szabályai alkalmazandók azon szövetkezetekre:

 • amelyeket kizárólag természetes személyek hoztak létre vagy egyetlen jogi személy természetes személyekkel együtt hozott létre; és
 • amelyek összesen kevesebb mint ötven munkavállalót foglalkoztatnak, illetve ötven vagy annál több munkavállalót foglalkoztatnak egyetlen uniós országban.

Jelentés

Egy 2012. évi – nyilvános konzultáció alapján készített – bizottsági jelentésből az derül ki, hogy viszonylag kevés SCE jött létre. A jelentés vállalta, hogy megkérdezi az érdekelt feleket arról, hogy a statútumot kell-e egyszerűsíteni, és ha igen, hogyan.

A szövetkezetek nemzetközi éve program keretében 2012-ben Cipruson tartott uniós elnökségi konferencián az a határozat született, hogy nem fogják módosítani a rendeletet, inkább megvizsgálják, hogy a piaci szereplők vajon miért nem nagyon élnek az SCE-k kínálta lehetőségekkel.

Munkacsoport

A szövetkezetekkel foglalkozó munkacsoport 2013-ban jött létre, célja pedig a szövetkezetbe lépő vállalkozások konkrét igényeinek a számos területen, például a megfelelő uniós szabályozási kerettel, a nemzeti szintű korlátok megkeresésével és a szövetkezetek nemzetközivé tételével kapcsolatban való felmérése. (Lásd a munkacsoportok megbeszéléseiről készült jelentést és a jegyzőkönyveket.)

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET ÉS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. augusztus 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2006. augusztus 18 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

A rendelet 2006. augusztus 18 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Európai szövetkezet

JOGI AKTUS

A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról (HL L 207., 2003.8.18., 1–24. o.)

Az 1435/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 207., 2003.8.18., 25–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazása (COM(2012) 72 final, 2012.2.23.)

utolsó frissítés 16.03.2016

Top