Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jog szerinti könyvvizsgálat – a társaságok pontos pénzügyi beszámolóinak biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jog szerinti könyvvizsgálat – a társaságok pontos pénzügyi beszámolóinak biztosítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/43/EK irányelv az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv azzal a céllal egyesít két hatályos jogszabályt (az egyéni éves beszámolókról szóló 78/660/EGK irányelvet és az összevont [konszolidált] pénzügyi beszámolókról szóló 83/348/EGK irányelvet, hogy javítsa a társaságok pénzügyi beszámolóinak megbízhatóságát.
 • Minimumkövetelményeket határoz meg az éves és az összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatára* vonatkozóan.
 • Célja annak biztosítása, hogy a társaságok beszámolói hiteles és valós képet nyújtsanak a vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint eredményéről.
 • Ez az összefoglaló figyelembe veszi azt a tényt, hogy a 2006/43/EK irányelvet három alkalommal módosították, a 2008/30/EK irányelv, a 2013/34/EU irányelv (amely tartalmazza a számvitelre vonatkozó európai uniós szabályokat is), valamint a 2014/56/EU irányelv révén.

FŐBB PONTOK

A könyvvizsgálók nyilvános nyilvántartása

 • Jog szerinti könyvvizsgálatot kizárólag az uniós országok illetékes hatóságai által jóváhagyott jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek végezhetnek.
 • Az uniós országoknak nyilvános nyilvántartást kell vezetniük ezekről.

A honos országaikon kívüli könyvvizsgáló cégek elismerése

 • A honos uniós országtól eltérő uniós országban jog szerinti könyvvizsgálatot végezni kívánó könyvvizsgáló cég köteles regisztrálni a fogadó ország illetékes hatóságának nyilvántartásába.
 • A fogadó ország illetékes hatóságának nyilvántartásba kell vennie a könyvvizsgáló céget, amennyiben az szerepel a honos ország illetékes hatóságának nyilvántartásában.

Valamely másik uniós ország jog szerinti könyvvizsgálóinak jóváhagyása

Más uniós országok könyvvizsgálóinak esetlegesen alkalmazkodási időszakot kell letölteniük (amely legfeljebb három év lehet), és/vagy alkalmassági vizsgát kell letenniük. Ez biztosítja, hogy rendelkezzenek a megfelelő szaktudással az üzleti jog, az adójog és a szociális jog területén. A jóváhagyást követően kerülhetnek a nyilvános nyilvántartásba.

Folyamatos képzés

 • A jog szerinti könyvvizsgálók kötelesek folyamatos képzésen részt venni elméleti ismereteik, szakmai készségeik és értékeik folyamatos szinten tartása és fejlesztése céljából.
 • A folyamatos képzési követelmények tiszteletben tartásának hiányában szankciókat szabhatnak ki rájuk.

Függetlenség és pártatlanság

 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a jog szerinti könyvvizsgálat eredményét közvetlenül vagy közvetve befolyásolni képes helyzetben lévő bármely természetes személy független legyen a vizsgált jogalanytól, és a vizsgált jogalany döntéshozatalában ne vegyen részt.
 • Megkövetelt a függetlenség:
  • a könyvvizsgálat alá eső pénzügyi beszámolók által felölelt időszak; illetve
  • a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésének ideje alatt egyaránt.

Bizalmasság és szakmai titoktartás

 • A könyvvizsgálókra ügyfeleik magánéletének tiszteletben tartása tekintetében szigorú szabályok vonatkoznak; e szabályok azonban nem csorbíthatják az irányelv megfelelő végrehajtását.
 • E szabályok változatlanul alkalmazandók azon könyvvizsgáló cégekre, amelyek egy adott könyvvizsgálói feladatot már nem végeznek.

Nemzetközi standardok

Valamennyi jog szerinti könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján kell elvégezni, amennyiben és amikor az Európai Bizottság azokat elfogadta: Az Európai Bizottság mérlegelési jogkörrel rendelkezik e standardok elfogadása tekintetében, és kizárólag abban az esetben fogadhatja el azokat, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Amíg a Bizottság nem fogad el valamilyen nemzetközi standardot, az uniós országok nemzeti standardokat alkalmazhatnak.

Kijelölés és felmentés

 • A jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése jelöli ki, az uniós országok azonban engedélyezhetnek alternatív rendszereket vagy szabályokat, feltéve, hogy biztosított a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek a vizsgált jogalanytól való függetlensége.
 • A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek csak megfelelő indok alapján menthetők fel. A számviteli kezelés vagy könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem megfelelő indok a felmentésre.

Az összevont (konszolidált) éves beszámolók könyvvizsgálata

Az összevont (konszolidált) éves beszámolók (azaz valamely anyavállalat és leányvállalat beszámolói) esetén egyértelműen meg kell határozni a csoport elemeinek vizsgálatát végző könyvvizsgálók közötti felelősségi köröket. A csoportkönyvvizsgáló (azaz az összevont [konszolidált] éves beszámoló könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég) teljes felelősséggel tartozik a könyvvizsgálói jelentésért.

Minőségbiztosítás

 • Az uniós országok kötelesek olyan minőségbiztosítási rendszert bevezetni, amely az ellenőrzött könyvvizsgálóktól független, valamint közfelügyelet alá tartozik.
 • A rendszer a következők értékelését tartalmazza:
  • az érvényes könyvvizsgálati standardoknak és függetlenségi követelményeknek való megfelelés;
  • a felhasznált erőforrások mennyisége és minősége;
  • a felszámított könyvvizsgálói díjak; valamint
  • a könyvvizsgáló cég belső minőség-ellenőrzési rendszere.
 • A minőségbiztosítási rendszer finanszírozásának biztonságosnak kell lennie, és mentesnek a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek bármilyen nemkívánatos befolyásától.
 • Az adott minőségbiztosítási ellenőrzési feladatok elvégzésére olyan objektív eljárás során kell kiválasztani az ellenőröket, amely biztosítani hivatott, hogy nincs összeférhetetlenség az ellenőrök és az ellenőrzés által érintett jog szerinti könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég között.

Vizsgálatok és szankciók

 • Az uniós országok kötelesek hatékony vizsgálati és szankciórendszereket bevezetni a jog szerinti könyvvizsgálat nem megfelelő végrehajtásának felderítésére, kijavítására és ellenőrzésére.
 • A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek ellen elrendelt intézkedéseket és szankciókat megfelelően nyilvánosságra kell hozni. A szankcióknak a jóváhagyás visszavonásának lehetőségére is ki kell terjedniük.

Kisvállalkozások

 • A kisvállalkozások tekintetében nincsen jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozó uniós követelmény.
 • Amennyiben az uniós országok mégis jog szerinti könyvvizsgálatot írnak elő a kisvállalkozásokra vonatkozóan, azt az érintett vállalkozások méretének és tevékenységeinek figyelembevételével kell elvégezni.

Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok*

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára – a megbízható információk szükségessége, valamint azoknak a közérdek és a befektetők szempontjából való jelentősége miatt – szigorú szabályok vonatkoznak. E szabályok között szerepelnek a következők:

 • részletesebb könyvvizsgálói jelentés, amely a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó információkat is tartalmazza;
 • a könyvvizsgálóknak/könyvvizsgáló cégeknek cserélődniük kell;
 • a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által a vizsgált jogalany számára nem biztosítható nem könyvvizsgálati szolgáltatások jegyzéke, amelyet az uniós országoknak kell összeállítaniuk;
 • korlátozások bevezetése a nem könyvvizsgálati szolgáltatásokra vonatkozó díjak tekintetében;
 • audit bizottság létrehozása, amely a könyvvizsgáló kijelölésében és a könyvvizsgálat figyelemmel kísérésében kulcsszerepet játszik.

Az 537/2014/EU rendelet további szabályokat tartalmaz konkrétan a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokra vonatkozóan.

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Az irányelv lehetővé teszi a Bizottság számára a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását az irányelv nemzetközi aspektusai tekintetében. Ezek további meghatározást nyújthatnak arról, hogy az uniós országok hatóságainak és különféle piaci szereplőinek milyen módon kell megfelelniük az irányelvben e tekintetben meghatározott kötelezettségeknek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2006. június 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. június 29 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Jog szerinti könyvvizsgálat: a pénzügyi nyilvántartások jog szerint megkövetelt ellenőrzése, amelynek célja, hogy a részvényesek számára véleményt nyújtson a társaságok vagy nyilvánosan működő gazdálkodó egységek beszámolóinak pontosságáról.

Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok: Ide tartoznak többek között a következők:

 • valamely uniós ország tőzsdéjén jegyzett társaságok;
 • hitelintézetek;
 • biztosítótársaságok;
 • az uniós országok által – a vállalkozás jellege, mérete és az alkalmazottak száma miatt – közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységként kijelölt társaságok.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87–107. o.)

A 2006/43/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77–112. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 29.05.2017

Top