Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tőkeemelést terhelő közvetett adók

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tőkeemelést terhelő közvetett adók

Az irányelv a tőkeemelést terhelő közvetett adók tagállamok általi kivetését szabályozza. Ezen irányelv értelmében tilos minden ilyen típusú adó kivetése, a tőkeilletéket is beleértve, annak ellenére, hogy egyes tagállamok esetében - meghatározott eltérést engedő feltételek mellett - engedélyezhető a gyakorlat folytatása.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/7/EK irányelve (2008. február 12.) a tőkeemelést terhelő közvetett adókról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tőkeilleték közvetett adónem, amely gátolja a tőke szabad mozgását. Az irányelv szerint a legjobb megoldás az Európai Unió (EU) gazdasági növekedését kedvezőtlenül befolyásoló említett illeték eltörlése lenne.

Érintett adók és társaságok

Az irányelv célja a közvetett adók kivetésének szabályozása a következők tekintetében:

 • a tőkeegyesítő társaságoknak nyújtott tőke-hozzájárulás;
 • tőkeegyesítő társaságokat érintő szerkezetátalakítás;
 • bizonyos értékpapírok és adósságlevelek kibocsátása.

A következő társasági formákra vonatkozik:

 • részvénytársaság;
 • jegyzett tőkével rendelkező betéti társaság;
 • korlátolt felelősségű társaság.

Ezenfelül minden olyan társaságra, egyesületre vagy jogi személyre alkalmazandó:

 • amelynek részesedései értéktőzsdén forgalomképesek;
 • amelynek tagjai (részvényesei) jogosultak eladni részesedésüket, és a társaság adósságaiért csak részesedésük mértékéig felelősek; és
 • minden nyereségszerzési céllal működő társaságra, egyesületre vagy jogi személyre.

Az irányelv egyértelművé teszi, hogy mit jelent a tőke-hozzájárulás (ideértve a tőkeegyesítő társaság alapítását vagy a tőkeegyesítő társasággá történő átalakulást, valamint a tőkerészesedés vagyoni hozzájárulással, illetve nyereség vagy tartalékok tőkésítése útján történő emelését…), valamint, hogy mit jelentenek a szerkezetátalakítási műveletek, mint amilyen a vagyoni hozzájárulással vagy részvénycserével történő összefonódás.

A tőkeemelést terhelő közvetett adók kivetésének tilalma

Az uniós országok nem vethetnek ki a tőkeegyesítő társaságokra vonatkozó tőkeemelést terhelő közvetett adókat.

E műveletek különösen a következőket érintik:

 • tőke-hozzájárulás;
 • tőke-hozzájárulás részeként nyújtott kölcsönök, illetve szolgáltatások;
 • az üzleti tevékenység megkezdése előtt szükséges cégbejegyzés vagy bármely más olyan formalitás, amely a tőkeegyesítő társaságra nézve jogi formájából adódóan kötelező;
 • a tőkeegyesítő társaság létesítő okiratának módosítása;
 • szerkezetátalakítási műveletek.

Az irányelv hasonlóképpen tiltja közvetett adó kivetését bizonyos értékpapírok és adósságlevelek kibocsátására. Az uniós országoknak ugyanakkor joguk van kivetni bizonyos átruházási illetékeket, úgymint díjak formájában kirótt illetékeket és hozzáadottérték-adót (héa).

Eltérések

Azokra az uniós országokra, amelyek 2006. január 1-jén alkalmaztak tőkeilletéket, egyedi rendelkezések vonatkoznak. Ezek az országok továbbra is kivethetik ezt az illetéket, amennyiben annak mértékét egységesen legfeljebb 1%-ban határozzák meg. Mindemellett csak a tőke-hozzájárulások adóztathatók meg. Egyéb műveletekre tehát, például a szerkezetátalakítási műveletekre, tilos illetéket kivetni.

Tőkeilletéket csak az az uniós ország vethet ki, ahol a tőkeegyesítő társaság tényleges ügyvezetési központja található a tőke-hozzájárulás időpontjában. Ezenkívül a tőkeilletéket csak egyszer lehet kivetni.

A közszolgáltatásokat ellátó vagy kizárólag kulturális vagy szociális célokat követő tőkeegyesítő társaságok mentességet élvezhetnek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A 2008/7/EK irányelv

2008.3.12. (az 1., 2., 6., 9., 10. és 11. cikk: 2009.1.1.)

A 3., 4., 5., 7., 8., 12., 13. és 14. cikk: 2008.12.31-ig

HL L 46., 2008.2.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: a Tanács irányelve (2011. szeptember 28.) a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról [COM(2011) 594 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A pénzügyi szolgáltatások biztonságosabbá tétele érdekében e javaslat célja a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása, ami a következőket szolgálja:

 • a pénzügyi szolgáltatások belső piaca felaprózódásának elkerülése;
 • annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézmények tisztességes mértékben hozzájáruljanak a válság költségeinek fedezéséhez;
 • a pénzügyi piacokat hatékonyabbá tevő, megfelelő intézkedések bevezetése.

A Tanács 2013/13/EU irányelve (2013. május 13.) az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (Hivatalos Lap L 141., 2013.5.28.).

A Tanács 2013/52/EU határozata (2013. január 22.) a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról (Hivatalos Lap L 22., 2013.1.25.).

E határozat értelmében Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia megerősített együttműködést alakíthatnak ki egymás között a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása területén.

Javaslat: a Tanács irányelve (2013.2.14) a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról [COM(2013) 71 final].

Utolsó frissítés: 21.04.2014

Top