Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások - a jogi egyértelműség fokozása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások - a jogi egyértelműség fokozása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/47/EK irányelv - pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások - a jogi egyértelműség fokozása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja egységes uniós jogi keret létrehozása az értékpapírok és a készpénz pénzügyi tranzakciók során biztosítékként* történő alkalmazása tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a központi bankokhoz és a felügyelet alatt álló pénzügyi intézményekhez hasonló meghatározott kategóriákra alkalmazandó. Az uniós országok azonban kizárhatják a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokhoz hasonló egyedi kategóriákat.

Az irányelv a részvényekhez és a kötvényekhez hasonló készpénzt vagy pénzügyi eszközöket magában foglaló pénzügyi biztosítékokra vonatkozik. Az uniós országok engedélyezhetnek bizonyos kívülmaradásokat, például a biztosítékok nyújtójának saját részvényei tekintetében.

Az irányelv alaki minimumkövetelményeket határoz meg az uniós országok számára a biztosítékokról szóló megállapodásokra vonatkozóan, amelyek között szerepel például, hogy a megállapodás írásban vagy jogilag egyenértékű módon bizonyítható legyen.

A biztosítékokról szóló megállapodások biztosíték elfogadója általi érvényesítésére például a pénzügyi instrumentumok értékesítésével vagy érvényesítésével kerülhet sor.

A biztosíték elfogadója a nyújtott pénzügyi biztosítékok feletti, szerződésbeli rendelkezési joggal rendelkezik, amely megegyezik a teljes tulajdonjoggal rendelkező jogával. Amennyiben e jog gyakorlása mellett dönt, kötelezettsége keletkezik egyenértékű biztosíték átadására.

Az uniós országoknak el kell ismerniük a pozíciólezáró nettósítási* rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy a biztosíték elfogadója vagy nyújtója fizetésképtelenségi eljárás hatálya vagy reorganizáció alatt áll-e.

Az uniós országok bizonyos esetekben nem alkalmazhatják a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti szabályaikat a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások tekintetében. Az ilyen megállapodásokat nem lehet érvénytelenné vagy semmissé nyilvánítani például a piaci érték változásainak figyelembevétele céljából.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2002. június 27.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság pénzügyi biztosítékokról szóló honlapja

KULCSFOGALMAK

A * pénzügyi biztosíték a hitelfelvevő által a hitelnyújtónak adott (értékpapírhoz hasonló) eszköz, amely a hitelnyújtó pénzügyi veszteségének minimalizálására szolgál abban az esetben, ha a hitelfelvevő a hitelnyújtóval kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit nem teljesíti.

A * pozíciólezáró nettósítás a szerződő felek között esetlegesen felmerülő kockázatok csökkentését szolgáló jogi mechanizmus. Az egyik szerződő fél mulasztása esetén a két fél között fennálló valamennyi jövőbeni követelés és szerződéses jogviszony esedékessé válik, beszámítják azokat egymással szemben és egy tartozássá vagy követeléssé nettósítják. Ezt követően a két fél között fennálló eredeti bruttó követelésnek csupán a töredéke marad fenn végül tényleges kifizetésként.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/47/EK irányelv

2002.6.27.

2003.12.27.

HL L 168., 2002.6.27., 43-50. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/44/EK irányelv

30.6.2009

2010.12.30.

HL L 146., 2009.6.10., 37-43. o.

2014/59/EU irányelv

2014.7.2.

2014.12.31.

HL L 173., 2014.6.12., 190-348. o.

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Értékelő jelentés a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló irányelvről (2002/47/EK) (COM(2006) 833 végleges, 2006. december 20.)

utolsó frissítés 07.10.2015

Top