Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A légifuvarozók felelősségbiztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A légifuvarozók felelősségbiztosítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

785/2004/EK rendelet a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet minimális biztosítási követelményeket állapít meg a légi fuvarozókra és légijármű-üzembentartókra vonatkozóan az utasok, a poggyász, a rakomány és harmadik felek tekintetében.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet az uniós országok területén belül, területére, területéről vagy területe felett repülést végző valamennyi légi fuvarozóra és légijármű-üzembentartóra alkalmazandó. A légi fuvarozóknak és légijármű-üzembentartóknak biztosítással kell rendelkezniük, amelynek különösen az alábbiakra kell kiterjednie:

 • utasok;
 • poggyász;
 • rakomány és harmadik felek;
 • a repüléshez kapcsolódó sajátos felelősségvállalásból eredő kockázatok (ilyen kockázatot jelentenek egyebek mellett a háborús cselekmények, a terrorizmus, a repülőgép-eltérítés, a szabotázsakciók, a légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, valamint a zavargások).

A rendelet nem alkalmazandó:

 • állami légi járművekre (katonai, vámhatósági vagy rendőri repülőgépekre);
 • a 20 kg-nál kisebb maximális felszállótömegű (MTOM)* légijármű-modellekre;
 • lábról indítható légi járművekre (beleértve a motoros siklóernyőket és sárkányrepülőket);
 • kötött ballonokra;
 • sárkányokra;
 • ejtőernyőkre (beleértve a vontatott ejtőernyőket is);
 • 500 kg-nál kisebb felszállótömegű légi járművekre, többek között a vitorlázó repülőgépekre is, valamint az ultrakönnyű repülőgépekre, amelyeket nem kereskedelmi célokra, illetve olyan helyi repülésoktatásra használnak, amelynek keretében nem lépnek át nemzetközi határokat (amennyiben a háború és terrorizmus kockázatához kapcsolódó, e rendeletben megállapított biztosítási követelményekről van szó).

A rendelet betartása

A légi fuvarozók, illetve szükség esetén a légijármű-üzembentartók az érintett uniós ország* illetékes hatóságai számára biztosítási igazolással vagy egyéb, az érvényes biztosítás meglétét igazoló okirattal bizonyítják, hogy megfelelnek a rendeletben foglalt követelményeknek.

Az utasokra, a poggyászra és a rakományra vonatkozó felelősségbiztosítás

Az utasokra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális összege utasonként 250 000 SDR*. Mindazonáltal 2700 kg vagy annál kisebb maximális felszállótömegű légi jármű nem kereskedelmi jellegű üzemeltetése esetén az Unió országai ennél alacsonyabb szintű minimális biztosítási fedezetet is megállapíthatnak, azonban a szóban forgó fedezetnek el kell érnie az utasonkénti 100 000 SDR értéket.

A poggyászra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális értéke kereskedelmi tevékenység esetén utasonként 1131 SDR.

A rakományra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális értéke kereskedelmi tevékenység esetén kilogrammonként 19 SDR.

Harmadik felekre vonatkozó felelősségbiztosítás

A harmadik felekre vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet balesetenkénti és légi járművenkénti minimális értékét az adott légi jármű maximális felszállótömege határozza meg.

Végrehajtás és szankciók

 • Az EU országai gondoskodnak arról, hogy a légi fuvarozók és légijármű-üzembentartók betartsák e rendeletet. A rendelet megsértéséért kiszabott szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
 • Az uniós légi fuvarozók tekintetében a szankciók magukban foglalhatják a működési engedély visszavonását is.
 • Az EU-n kívüli légi fuvarozók és az EU-n kívüli országokban lajstromba vett légi járművek üzemben tartói esetében a szankciók magukban foglalhatják az uniós országok területén történő leszállás jogának megtagadását is.
 • Ha valamely uniós ország úgy ítéli meg, hogy a rendeletben foglalt feltételek nem teljesülnek, mindaddig nem ad felszállási engedélyt a légi járműnek, amíg az érintett légi fuvarozó vagy légijármű-üzembentartó nem bizonyítja a megfelelő biztosítási fedezet meglétét.

Az infláció figyelembevétele érdekében a 285/2010/EU rendelet felülvizsgálta a 785/2004/EK rendeletben megállapított kártérítési határértékeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. április 30 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a Légi közlekedés – biztosítás témájáról szóló honlapját.

KULCSFOGALMAK

* Maximális felszállótömeg: az egyes légijármű-típusokra egyedileg, a légi jármű légialkalmassági bizonyítványában meghatározott, hitelesített tömeg.

* Érintett uniós ország: az az uniós ország, amely az uniós légi fuvarozónak a működési engedélyt kiadta, illetve amelyben a légi jármű üzemben tartójának légi járművét lajstromba vették. Az EU-n kívüli légi fuvarozók és az EU-n kívüli országokban lajstromba vett légi járművek üzemben tartói esetében az érintett uniós ország az, amelybe vagy amelyből a járatokat működtetik.

* SDR: a Nemzetközi Valutaalap tagjainak szabadon használható valutáira vonatkozó különleges lehívási jog vagy esetleges követelés (az SDR meghatározása a Nemzetközi Valutaalap honlapján).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről (HL L 138., 2004.4.30., 1–6. o.)

A 785/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35–50. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) (HL L 293., 2008.10.31., 3–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 140., 2002.5.30., 2–5. o.)

A Tanács 2001/539/EK határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. o.)

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelmények az EU-ban – jelentés a 785/2004/EK rendelet alkalmazásáról (COM(2008) 216 végleges, 2008.4.24.)

utolsó frissítés 22.02.2016

Top