Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartási eljárása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartási eljárása

A Bizottság áttekintést nyújt a tagállamoknak és az Európai Unió polgárainak a másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartásba vételére vonatkozó közösségi szabályokról, valamint tájékoztatja a polgárokat a jogaik érvényesítése céljából rendelkezésükre álló különféle eszközökről.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye – Értelmező közlemény (2007. február 14.) másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartási eljárásáról [SEC(2007) 169 végleges – Hivatalos Lap C 68., 2007.3.24.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Noha egyre könnyebben lehet másik tagállamban gépjárművet vásárolni, illetve a gépjárművet másik tagállamba továbbítani, sok polgár és vállalkozás még mindig tart az adminisztratív formaságoktól, a nyűgös ügyintézéstől és a többletköltségektől. Mindamellett mára könnyebbé vált a más tagállamban történő járművásárlás, főként a következő változásoknak köszönhetően:

A közlemény az Európai Unión (EU) belüli árukereskedelem fellendítését célzó jogszabályi keret részét képezi. Áttekinti a másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartásba vételére, valamint a gépjárművek nyilvántartásának tagállamok közötti átadására vonatkozó jogszabályokat. Ezenfelül kötelezettséget vállal egy magyarázó útmutató kidolgozására és arra, hogy segítséget nyújt a nemzeti hatóságoknak a közösségi jog minél jobb alkalmazásához.

GÉPJÁRMŰ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A LAKÓHELY SZERINTI TAGÁLLAMBAN

A nyilvántartásba vétel a gépjárművek esetében az adókivetési jog gyakorlásának természetes velejárója. Minden személy köteles a járművét nyilvántartásba vetetni a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban, azaz ott, ahol az adott személy érdekeinek állandó központja található.

 • A gépjárművek műszaki jellemzőinek jóváhagyása

A gépjárművek műszaki jellemzőinek jóváhagyása EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti jóváhagyás útján történik.

Az összes tagállamban érvényes EK-típusjóváhagyás az az eljárás, amely során egy tagállam igazolja, hogy egy adott járműtípus megfelel a vonatkozó európai biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek. Az eljárás az 1996-tól jóváhagyott személygépkocsikra, a 2003 májusától jóváhagyott motorkerékpárokra és a 2005-től jóváhagyott traktorokra alkalmazandó.

A gyártó az EK-típusjóváhagyás birtokában EK-megfelelőségi igazolást állít ki, amely bizonyítja, hogy a járművet a jóváhagyott járműtípusnak megfelelően gyártották. Valamennyi EK-típusjóváhagyással rendelkező új járműhöz EK-megfelelőségi igazolást kell mellékelni.

Az EK-típusjóváhagyással nem rendelkező új járműveket a nyilvántartásba vételt megelőzően kötelezhetik a fogadó tagállam nemzeti jóváhagyásának megszerzésére. A nemzeti jóváhagyás fajtája szerint lehet egyedi jóváhagyás (különösen a harmadik országokból külön-külön behozott járművek esetében), illetve nemzeti típusjóváhagyás (járműkategória esetében).

A nemzeti típus-jóváhagyási és egyedi jóváhagyási eljárások nem tartoznak a közösségi jogszabályok hatálya alá. Ezzel szemben az egy másik tagállamban már típusjóváhagyással rendelkező, illetve egy másik tagállamban már nyilvántartott gépjárműre vonatkozó nemzeti jóváhagyási eljárásoknak meg kell felelniük az áruk szabad mozgására vonatkozó szabályoknak.

Az illetékes nemzeti hatóságoknak a következők szerint kell eljárniuk:

 • figyelembe kell venniük a másik tagállam illetékes hatósága, illetve a gyártó által kiállított vizsgálati és megfelelőségi igazolásokat;
 • vissza kell utasítaniuk a gépjármű jóváhagyását, ha az a közegészségre valós veszélyt jelent;
 • további vizsgálatokat kell végezniük, ha azok által új információk nyerhetők;
 • meg kell állapítaniuk, mennyiben nem felel meg a jármű a követelményeknek;
 • arányos nemzeti műszaki előírásokat kell alkalmazniuk.

A korábban másik tagállamban jóváhagyott és nyilvántartásba vett gépjárművek műszaki jellemzőit a származás szerinti tagállamban történt nyilvántartásba vétel időpontjában a fogadó tagállamban hatályos műszaki szabályok szerint értékelik.

 • Használt járművek műszaki vizsgálata

A műszaki vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott gépjármű közúti közlekedésre alkalmas-e. A vizsgálatnak előzetesen ismert, objektív, megkülönböztetéstől mentes kritériumokon kell alapulnia, nem járhat a már más eljárások keretében elvégzett ellenőrzések megkettőzésével, valamint könnyen elérhetőnek és ésszerű határidőn belül elvégezhetőnek kell lennie.

 • A gépjármű nyilvántartásba vétele

A gépjármű nyilvántartásba vételével a tagállam engedélyezi annak közúti forgalomba helyezését, ami magában foglalja a gépjármű azonosítását, valamint a gépjármű számára rendszám kiállítását.

Az első nyilvántartásba vétel során a másik tagállamban vásárolt, EK-típusjóváhagyással rendelkező, új gépjárművek esetében a nyilvántartásba vevő tagállam elkérheti az érdekelt adatait és az EK-megfelelőségi igazolást. EK-típusjóváhagyással nem rendelkező járművek esetében a tagállam kérheti a nemzeti típusjóváhagyás vagy nemzeti egyedi jóváhagyás igazolását, valamint a biztosítás meglétének bizonyítását. A tagállamok ezenkívül a nyilvántartásba vétel során azt is jogosultak ellenőrizni, hogy a hozzáadottérték-adót megfelelően megfizették-e.

A másik tagállamban már korábban nyilvántartásba vett gépjárművek esetében a nyilvántartásba vevő tagállam kizárólag a következő okmányok benyújtását kötheti ki: a műszaki vizsgálati igazolás, az EK- vagy nemzeti megfelelőségi igazolás, a másik tagállam által kiállított nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy másolati példánya, a harmonizált forgalmi engedély, a biztosítási igazolás, valamint a héa megfizetését igazoló okirat.

GÉPJÁRMŰ MÁSIK TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Általános szabály, hogy rendszám nélküli gépjárművet közúton nem lehet vezetni. Ezenkívül rendelkezni kell gépjármű-felelősségbiztosítással, és a járművezetőknek mindig maguknál kell tartaniuk az ezt igazoló „zöld kártyát”.

A rendszámtábla egyenértékű a biztosítási igazolással. Ezért az uniós rendszámtáblával felszerelt járművek szabadon közlekedhetnek az Unión belül: esetükben nem szükséges a határokon ellenőrizni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét.

Kétféle módon lehet gépjárművel jogszerűen belépni a rendeltetési tagállamba: a gépjárműnek vagy szakmai, vagy ideiglenes rendszámtáblával kell rendelkeznie.

 • Szakmai rendszámmal rendelkező gépjármű vezetése

A szakmai rendszám a kiskereskedők számára lehetővé teszi, hogy rövid ideig a gépjárművekkel közúton közlekedjenek anélkül, hogy azt hivatalosan nyilvántartásba kellene vetetniük. A legtöbb tagállam olyan okiratot állít ki, amely igazolja a rendszám és annak birtokosa közötti kapcsolatot, illetve útnyilvántartás vezetésére kötelezi a rendszám birtokosát.

 • Ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű

Az ideiglenes nyilvántartásba vételi rendszer egy, a gépjármű végleges nyilvántartásba vételét megelőző rövid időszakban már lehetővé teszi a gépjármű forgalomba helyezését. A tagállamok az ilyen gépjárművek szabad mozgását közlekedésbiztonsági okokból, járműlopás esetén, illetve az engedély érvénytelensége esetén akadályozhatja meg.

A biztosítást a rendeltetési tagállamban kell megkötni.

HATÁLY

E közlemény a gépjárművek első nyilvántartásba vételére, valamint a már korábban másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételére alkalmazandó, függetlenül attól, hogy e járművek újak vagy használtak.

A gépjármű abban az esetben tekinthető „korábban másik tagállamban nyilvántartásba vett”-nek, amennyiben közúti forgalomba helyezését hatósági engedély lehetővé teszi, amelynek része a gépjármű azonosítása és rendszámának (hatósági jelzésének) kiadása.

JOGORVOSLAT

A jármű tulajdonosát tájékoztatni kell a gépjármű típusjóváhagyását vagy nyilvántartásba vételét elutasító határozatról, valamint a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és azok igénybevételének határidejéről.

A polgárok és a vállalkozások a SOLVIT-hálózatot is igénybe vehetik a járműjóváhagyással, illetve nyilvántartásba vétellel kapcsolatos problémáik megoldására, illetve arra is lehetőségük van, hogy a Bizottságnál tegyenek panaszt, amely adott esetben a Szerződés megsértése miatt eljárást kezdeményezhet.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2007. február 14.) – Az áruk belső piaca: Európa versenyképességének sarokköve [COM(2007) 35 végleges – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

See also

 • További információkért keresse fel a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságnak a gépjárművek nyilvántartásba vételéről (DE) (EN) (FR) szóló weboldalát.

Utolsó frissítés: 09.05.2008

Top