Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Állami támogatások a mezőgazdasági ágazatban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Állami támogatások a mezőgazdasági ágazatban

Az Európai Bizottság új iránymutatásokat fogadott el az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozóan a 2007–2013 közötti időszakra. Ezek meghatároznak egy sor szabályt a bejelentett támogatásokra vonatkozóan, amelyek kiegészítik az 1857/2006/EK rendelet által meghatározott mentességeket.

JOGI AKTUS

Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, 2007–2013 [Hivatalos Lap C 319., 2006.12.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az iránymutatások az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkoznak a 2007–2013 közötti időszakban, és a mezőgazdaságra vonatkozó korábbi iránymutatások (2000–2006) helyébe lépnek.

Ezek az iránymutatások a mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására nyújtott állami támogatásokra vonatkoznak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. melléklete részletesen felsorolja, hogy mely mezőgazdasági termékekre terjed ki a hatálya. Az iránymutatások nem vonatkoznak a halászati és akvakultúra-ágazatra, de a korábbiaktól (2000–2006) eltérően kiterjednek bizonyos erdészeti tevékenységekre.

Az Európai Unió (EU) országai továbbra is kötelesek bejelenteni a Bizottság felé bizonyos, az I. mellékletben felsorolt termékekre nyújtott állami támogatásokat, amelyek nem tartoznak a közös piacszervezés (kpsz) hatálya alá, de a Bizottság csak megjegyzéseket fogalmazhat meg a támogatási rendszerekre vonatkozóan. Az EU-tagállamokat felkérik, hogy vegyék figyelembe ezeket a megjegyzéseket annak érdekében, hogy elkerüljék a jogsértési eljárásokat.

Az állami támogatások az útmutatásokban az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:

 • vidékfejlesztési intézkedések;
 • kockázat- és válságkezelési támogatások;
 • egyéb típusú támogatások;
 • az erdészeti ágazat részére nyújtott támogatások.

VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK

Összhangban az 1698/2005/EK rendelettel, amely a vidékfejlesztés számára nyújtott európai uniós támogatást szabályozza (ez a Közös agrárpolitika [KAP] második pillére), az iránymutatások rögzítik a vidékfejlesztési vagy egyéb, szorosan kapcsolódó intézkedésekre nyújtott állami támogatások szabályait.

A mezőgazdasági üzemekre irányuló beruházások támogatása az alábbi esetekben engedélyezhető:

 • a magukban a mezőgazdasági üzemekben végzett beruházással kapcsolatos támogatás;
 • hagyományos tájak és épületek megőrzésére irányuló támogatás;
 • gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezésére irányuló támogatás;
 • a környezetnek, a higiéniai körülményeknek és az állatok jólétének javításával kapcsolatos szükséges beruházásokra irányuló támogatás;
 • a 91/676/EGK tanácsi irányelv végrehajtására fordított beruházások többletköltségeire nyújtott támogatás;
 • a vonatkozó európai uniós vagy nemzeti szabályoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházásokra nyújtott támogatás (csak fiatal mezőgazdasági termelők részéről a szabályok bevezetésének időpontjától számított 36 hónapon belül, az azoknak való megfelelés biztosítása kapcsán felmerült többletköltségekre).

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban végrehajtott beruházásokra irányuló támogatások abban az esetben engedélyezettek, ha megfelelnek az alábbi rendelkezések valamelyikében megfogalmazott feltételeknek:

A környezetvédelmi és állatjóléti támogatásnak összhangban kell állnia az EU környezetvédelmi politikájának általános célkitűzéseivel. Ez az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapul, továbbá azon az elven, hogy a környezeti károkat elsődlegesen azok forrásánál kell elhárítani, valamint a „szennyező fizet” elven.

A bizonyos területek hátrányait ellentételező támogatásnak hozzá kell járulnia a mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásához, a vidéki területek megőrzéséhez, valamint a fenntartható gazdálkodási rendszerek működésben tartásához és népszerűsítéséhez. Ahhoz, hogy erre a támogatásra jogosult legyen, az EU-tagállamnak bizonyítania kell a kérdéses hátrányokat, és bizonyítékot kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kifizetendő ellentételezés összege nem jelenti e hátrányok hatásának túlzott ellentételezését. A kompenzációs kifizetések szintjének arányban kell állnia a hátrányok gazdasági hatásával. Csak az emberi ellenőrzés alatt nem tartható állandó hátrányok gazdasági hatása vehető figyelembe a kompenzációs kifizetések összegének kiszámításakor.

Az előírások betartására irányuló támogatás célja, hogy fedezze a környezetvédelem, közegészségügy, állat- és növényegészségügy, állatjólét és munkabiztonság területén érvényben lévő előírások alkalmazásának eredményeként felmerült költségek és elmaradt jövedelem egy részét.

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatásra olyan 40 évnél fiatalabb személyek jogosultak, akik először indítanak mezőgazdasági vállalkozást elsődleges termelőként. A jogosult kedvezményezettek tervet nyújthatnak be mezőgazdasági tevékenységeik fejlesztésére.

A korai nyugdíjba vonulásra vagy a gazdálkodási tevékenységek megszüntetésére irányuló támogatás a kereskedelmi gazdálkodási tevékenységek állandó jelleggel történő és végleges beszüntetése esetén engedélyezhető.

A termelői csoportokra irányuló támogatások célja, hogy ösztönözze termelői csoportok létrehozását kínálatuk egyesítése, valamint termelésüknek a piaci igényekhez való igazítása érdekében. Ez a támogatás csak kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára nyújtható. Elszámolható költségek: megfelelő helyiségek bérleti díja, irodai berendezések – beleértve számítógépes hardver és szoftver eszközöket is – vásárlása, adminisztratív költségek (személyzeti költségeket is beleértve), rezsi- és egyéb költségek.

A birtokrendezési támogatás célja a mezőgazdasági parcellák cseréjének ösztönzése és gazdaságilag életképes gazdaságok létrehozásának elősegítése. A támogatás odaítélhető a birtokrendezéssel kapcsolatban ténylegesen felmerült jogi és adminisztratív költségek akár 100%-ának fedezésére.

A minőségi mezőgazdasági termékek termelésének és forgalomba hozatalának ösztönzésére irányuló támogatás célja, hogy javítsa a mezőgazdasági termékek minőségét és arra ösztönözze a gazdálkodókat, hogy vegyenek részt a különböző élelmiszer-minőségi rendszerekben.

Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban címén az alábbi intézkedésekre ítélhető meg támogatás:

 • gazdálkodók és a mezőgazdaságban dolgozók számára nyújtott oktatás és képzés;
 • helyettesítési szolgáltatás a gazdálkodó betegsége vagy szabadsága miatti távollét alatt;
 • harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások;
 • vállalkozások közötti tapasztalatátadást szolgáló fórumok szervezése, illetve a versenyek, kiállítások vagy vásárok szervezése, valamint ezeken való részvétel;
 • a tények vagy tudományos adatok közzététele;
 • kiadványok.

Az állattenyésztési ágazatban nyújtható támogatások célja az EU állatállománya genetikai minőségének fenntartása és javítása.

A legkülső régiók és az égei-tengeri szigetek részére nyújtott támogatásokat, amelyek e régiók szükségleteinek kielégítésére irányulnak, eseti alapon vizsgálja meg a Bizottság az e régiókra alkalmazandó különös jogszabályi rendelkezések alapján, figyelembe véve a kérdéses intézkedéseknek az érintett régiókra vonatkozó vidékfejlesztési programokkal való összeegyeztethetőségét is.

KOCKÁZAT- ÉS VÁLSÁGKEZELÉS

Állami támogatás nyújtható az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazat válságainak kezelésére. Azonban a versenyt torzító intézkedéseket a lehetőségekhez képest kerülni kell. Ha előírnak egy minimális összegű, a termelők által fizetendő hozzájárulást a veszteségek vagy az ilyen intézkedések költségeinek fedezésére, ez a kockázat minimális szintre csökkentésére ösztönzi őket. Az alábbi kockázat- és válságkezelési intézkedésekhez nyújtható állami támogatás:

 • a mezőgazdasági termelésben vagy annak eszközeiben bekövetkezett kár megtérítésére irányuló támogatás;
 • a TSE-vel (fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal) és elhullott állatállománnyal kapcsolatosan nyújtott támogatás;
 • biztosítási díjak megfizetésére irányuló támogatás;
 • a termelési, feldolgozási és forgalmazási kapacitás megszüntetésére irányuló támogatás.

A nehézséggel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott támogatás értékelésére a nehézséggel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására nyújtott állami támogatásra vonatkozó hatályos európai uniós iránymutatások alapján kerül sor.

EGYÉB TÍPUSÚ TÁMOGATÁSOK

A 800/2008/EK rendelet bizonyos feltételeket szab, amelyek teljesítése esetén foglalkoztatási támogatás és kutatási és fejlesztési támogatás engedélyezhető.

Vannak az agrárágazatra vonatkozó horizontális támogatási eszközök is. Az agrárszektor állami támogatására az olyan támogatásoknak az EUMSZ-szel való összeegyeztethetőségére vonatkozó általánosabb szabályok is alkalmazandók, mint például a képzési támogatások (amelyre a 800/2008/EK rendelet vonatkozik), a tőkebefektetésekkel kapcsolatos állami támogatások, a garanciák formájában nyújtott állami támogatások és a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatások.

A mezőgazdasági termékek reklámozására irányuló támogatás akkor engedélyezhető, ha a reklámkampány minőségi termékekre irányul: elismert EU-s megjelölésekre (mint például a bejegyzett eredetmegjelölés – az oltalom alatt álló eredetmegjelölés [OEM] és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés [OFJ]) vagy nemzeti, regionális minőségjelző címkékre. A reklámkampány nem irányulhat közvetlenül egy konkrét társaság vagy társaságok termékeire.

A 2003/96/EK irányelv szerinti adómentességekkel összefüggő támogatások alapján a tagállamok adómentességet vagy adókedvezményt biztosíthatnak, feltéve, hogy a mezőgazdasági ágazaton belüli megkülönböztetésre nem kerül sor. Ez a támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléshez felhasznált energiatermékekre és villamos energiára vonatkozik.

A támogatott rövid lejáratú hitelek formájában nyújtott támogatások a továbbiakban nem engedélyezettek.

AZ ERDÉSZETI ÁGAZAT RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Mostanáig nem szabályozták külön európai uniós szabályok az erdészeti ágazat részére nyújtott állami támogatásokat. A támogatások a minden ágazatra vonatkozó általános európai uniós szabályok vagy bizonyos konkrét rendeletek alapján voltak nyújthatók. Az átláthatóság érdekében ezért a Bizottság arra törekedett, hogy világosabban meghatározza az EU-nak az erdészeti ágazat számára nyújtott állami támogatásokra vonatkozó politikáját. Az iránymutatások azonban csak az erdőkben és egyéb fás területeken található élő fákra és azok természetes környezetére alkalmazandók. Nem vonatkoznak az erdőre alapozott iparágaknak nyújtott állami támogatásokra, a faanyagszállításra, a fafeldolgozásra vagy más erdészeti források termékként, illetve energiafejlesztésre történő felhasználására.

Az erdészeti ágazat részére az alábbi célokra nyújthatók támogatások:

 • közvetlen hozzájárulás az erdők ökológiai, védelmi és szabadidős funkciójának, a helyi biológiai sokféleségnek és az egészséges erdei ökoszisztémának a fenntartásához vagy javításához;
 • mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági földterületeken történő erdőtelepítés, a mezőgazdasági földterületre vonatkozó agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, Natura 2000 kifizetések, erdő-környezetvédelmi kifizetések, az erdészeti potenciál helyreállítása, megelőző rendszerek bevezetése és nem termelési célú beruházások;
 • az olyan erdészeti módszerek használata miatti többletkiadások és elmaradt bevételek fedezése, amelyek környezetbarátabbak, mint a szabályok által előírtak, amennyiben az érintett tulajdonosok önként vállalják e módszerek alkalmazását, és ez a vállalás megfelel bizonyos feltételeknek;
 • erdőterület vásárlása, ha a támogatás intenzitása nem haladja meg a mezőgazdasági vállalkozásokra vonatkozóan meghatározott beruházási határértéket;
 • erdőtulajdonosok és erdészeti dolgozók képzése, valamint harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások;
 • erdészeti társulások létrehozása;
 • új módszereket népszerűsítő tevékenységek, kísérleti és demonstrációs projektek bizonyos feltételek mellett, amelyek a Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban című fejezetben találhatók meg az iránymutatásokban.

ELJÁRÁSOK

Minden új támogatási rendszert és új támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak a megvalósításuk előtt, hacsak a támogatásra nem vonatkozik a Bizottság által elfogadott valamely mentességi rendelet. A 2000–2006 közötti időszakra vonatkozó iránymutatásokkal szemben most csak korlátozott időtartamra, maximum hét évre vonatkozó támogatási rendszerek engedélyezettek. Az új iránymutatásokat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az EU-tagállamoknak éves jelentéseket kell benyújtaniuk, és a Bizottság fenntartja a jogot további információk kérésére.

Ezek az iránymutatások 2013. december 31. napjáig alkalmazandók. A Bizottság azonban fenntartja a jogot arra, hogy fontos versenypolitikai megfontolások vagy mezőgazdasági, illetve az emberi egészséggel és az állategészségüggyel kapcsolatos megfontolások vagy más közösségi politikák, illetve nemzetközi kötelezettségvállalások figyelembevétele érdekében a fenti időpont előtt módosítsa ezeket.

HÁTTÉR

Az új iránymutatások a KAP 2003. évi reformjának részét képezik, amely megerősíti a vidékfejlesztés fontosságát, és rámutat arra, hogy a Bizottság törekszik az EU tagállamok agrárszektorában nyújtott támogatások egységesebbé tételére. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó iránymutatások az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeleten és különösen annak 88. és 89. cikkein alapulnak, amelyek konkrét rendelkezéseket tartalmaznak az állami támogatásokra vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 12.09.2011

Top