Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítése

Az uniós szintű előírások a mozdonyvezetők számára:

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós szintű előírások a mozdonyvezetők számára:

 • megkönnyítik az uniós országok közötti vasúti szolgáltatások működtetését;
 • növelik a vasúti rendszerekbe vetett közbizalmat;
 • rugalmasabb munkaerőpiacot hoznak létre a mozdonyvezetők számára.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az EU-n belüli vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítésére vonatkozó feltételeket és eljárásokat határozza meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv végrehajtása során az uniós országok kizárhatják azokat a mozdonyvezetőket, akik kizárólag a következőket működtetik:

 • metrók, villamosok és egyéb könnyű vágányú vasúti rendszerek;
 • a vasúti rendszer többi részétől elkülönülten működő és kizárólag a helyi, városi vagy elővárosi személy- és áruszállítási szolgáltatások működtetésére szolgáló hálózatok;
 • magántulajdonban lévő vasúti infrastruktúrák;
 • a normál közlekedés elől időszakosan lezárt pályaszakaszok.

A mozdonyvezetők tanúsítványai

A mozdonyvezetőknek rendelkezniük kell a szükséges alkalmassággal és képesítéssel. Emellett pedig a következő dokumentumokkal kell rendelkezniük:

 • engedély, amely igazolja, hogy a mozdonyvezető eleget tesz az egészségügyi és pszichológiai alkalmasságra, az alapvető oktatásra és az általános szakmai készségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek;
 • azon vasutakat és a vonattípusokat megjelölő harmonizált kiegészítő tanúsítvány, amelyek vezetése a vezető számára engedélyezett.

Az engedély és a tanúsítvány megszerzése

A kérelmezőknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

 • be kell tölteniük legalább a 20. életévüket, jóllehet az uniós országok a saját területükre korlátozódó engedélyeket a 18. életév betöltését követően is kiállíthatják a vezetők számára;
 • legalább alapfokú képzésben kell részesülniük, és meg kell felelniük az irányelvben megállapított egészségügyi követelményeknek;
 • a fizikai és szellemi alkalmasságuk bizonyítása érdekében az illetékes hatóság által elismert orvos által végzett orvosi vizsgálatnak kell alávetniük magukat;
 • bizonyítaniuk kell pszichológiai alkalmasságukat az illetékes hatóságok által elismert pszichológus által végzett vizsgálat révén;
 • igazolniuk kell szakmai és - adott esetben - nyelvi képességeiket.

Az illetékes hatóságnak a szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell kiállítania az engedélyt. Az engedély tíz évig érvényes.

Mi a nemzeti illetékes hatóságok szerepe?

Valamely uniós ország által a mozdonyvezetői engedély kiállítására kijelölt hatóság számos feladat elvégzéséért felel, többek között a következőkért:

 • az engedélyek kiállítása és frissítése, csere biztosítása, valamint szükség esetén az engedélyek felfüggesztése vagy visszavonása;
 • időszakos vizsgálatok és ellenőrzések biztosítása;
 • akkreditált vagy elismert személyek és szervek (orvosok, oktatók, vizsgáztatók stb.) nyilvántartása közzétételének és frissítésének biztosítása;
 • a kiállított, módosított, felfüggesztett, törölt, elveszettként vagy megsemmisültként bejelentett, vagy lejárt engedélyek nyilvántartásának vezetése és frissítése;
 • a mozdonyvezetők minősítési eljárásának a felügyelete és a szükséges ellenőrzések elvégzése az EU-n belül közlekedő vonatokon.

A vasúttársaságoknak:

 • nyilvántartást kell vezetniük a kiállított, lejárt, módosított, felfüggesztett, törölt, elveszettként vagy megsemmisültként bejelentett valamennyi harmonizált kiegészítő tanúsítványról;
 • létre kell hozniuk a mozdonyvezetőik ellenőrzését szolgáló rendszert, és haladéktalanul intézkedniük kell, amennyiben valamely mozdonyvezető munkára való alkalmassága megkérdőjeleződik.

2018. október 29-ig valamennyi mozdonyvezetőnek rendelkeznie kell ezen irányelvnek megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal.

Ezen irányelvet a 2014/82/EU irányelv módosította. A módosítások az engedélyek és a tanúsítványok kiállításának követelményeire vonatkozó kisebb változásokat vezettek be az egységes alkalmazás biztosítása céljából valamennyi uniós országban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/59/EK irányelv

2007.12.4.

2009.12.3.

HL L 315., 2007.12.3., 51-78. o.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/82/EU irányelv

2014.7.15.

2015.7.1.

HL L 184., 2014.6.25., 11-15. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/17/EK határozata (2009. október 29.) a mozdonyvezetői engedélyek és a kiegészítő tanúsítványok vonatkozásában a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásáról (Hivatalos Lap L 8., 2010.1.13., 17-31. o.)

A Bizottság 36/2010/EU rendelete (2009. december 3.) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról (HL L 13., 2010.1.19., 1-27. o.)

A Bizottság 2011/765/EU határozata (2011. november 22.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről (HL L 314., 2011.11.29., 36-40. o.)

A Bizottság 2011/766/EK ajánlása (2011. november 22.) a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központoknak és a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő elismerési eljárásáról (HL L 314., 2011.11.29., 41-46. o.)

A Bizottság 2014/89/EU végrehajtási határozata (2014. február 14.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott igazgatási együttműködési kötelezettségnek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről (HL L 45., 2014.2.15., 36-39. o.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Top