Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tengeri szállítás – szolgáltatásnyújtás, verseny, tisztességtelen árképzési gyakorlat és hozzáférés az óceáni kereskedelemhez

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tengeri szállítás – szolgáltatásnyújtás, verseny, tisztességtelen árképzési gyakorlat és hozzáférés az óceáni kereskedelemhez

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

MI A RENDELETEK CÉLJA?

A rendeletek célja a tengeri szállítás megszervezése az uniós jog alapelveivel összhangban a szolgáltatások nyújtása, a verseny és a szabad piacra jutás terén.

FŐBB PONTOK

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

A 4055/86 rendelet:

 • biztosítja az uniós országok állampolgárai (és a nem uniós, de uniós székhellyel rendelkező és uniós állampolgárok ellenőrzése alatt álló hajózási társaságai számára) a tengeri személy- vagy áruszállítás jogát egy uniós ország valamely kikötője és egy másik uniós ország vagy EU-n kívüli ország valamely kikötője vagy tengeri létesítménye között;
 • előírja a nemzeti lobogó alatt közlekedő hajók számára fenntartott áruk fuvarozására vonatkozó egyoldalú nemzeti korlátozásokfelszámolását vagy kiigazítását , valamint megelőzi az új korlátozások bevezetését;
 • eljárást fogalmaz meg azon esetekre, amelyekben az uniós székhelyű hajózási társaságok nem rendelkeznek valós lehetőségekkel egy adott uniós országgal folytatott kereskedelemben;
 • kiterjeszti a rendelet rendelkezéseit az EU-ban székhellyel rendelkező nem uniós állampolgárokra.

A 3577/92/EGK rendelet konkrétan a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének az uniós országokon belüli tengeri szállításra („tengeri kabotázs”*) történő alkalmazásával foglalkozik.

A tengeri fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen árképzési gyakorlatok

A 4057/86 rendelet:

 • felhatalmazza az EU-t kártalanító illetékek alkalmazására az uniós országok hajótulajdonosainak a nem uniós hajótulajdonosok által alkalmazott tisztességtelen árképzési gyakorlatokkal szembeni védelme érdekében. A kártalanító illetékeket egy vizsgálat lefolytatása után lehet kivetni, amennyiben a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a kárt a tisztességtelen árképzési gyakorlatok okozták, valamint hogy az EU érdekei szükségessé teszik az EU részéről történő beavatkozást;
 • a kár vizsgálatát illetően a rendelet meghatározza, hogy mely tényezőket és mutatókat kell figyelembe venni, például a hajótulajdonos piaci részesedésének vagy nyereségének csökkenése, vagy a kár hatása a foglalkoztatottságra;
 • meghatározza a panaszok, a konzultációk és a vizsgálatok eljárási módját.

Szabad hozzáférés az óceáni kereskedelemhez

A 4058/86 rendelet:

 • akkor alkalmazandó, ha egy nem uniós ország vagy annak ügynökségei korlátozzák az uniós országok hajózási társaságainak vagy valamely uniós ország jogszabályai alapján lajstromozott hajók szabad hozzáférését a vonalhajók rakományaihoz, az ömlesztett rakományokhoz és bármely más rakományhoz (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen intézkedések az ENSZ vonalhajózással kapcsolatos magatartási kódexével összhangban születnek);
 • uniós összehangolt cselekvést tesz lehetővé valamely uniós ország által az Európai Bizottságnak benyújtott kérelem alapján. A cselekvések közé tartoznak az érintett nem uniós országok irányában történő diplomáciai lépések, valamint a hajózási társasággal szemben hozott ellenintézkedések;
 • lehetővé teszi a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamának kérelmére történő hasonló, viszonossági alapon működő összehangolt cselekvés alkalmazását is.

Versenyjogi szabályok

Az 1/2003/EK rendeletben lefektetett általános uniós versenyjogi szabályok érvényesek az uniós tengeri szállítási ágazatra is. Ugyanakkor azonban a 246/2009/EK tanácsi rendelettel összhangban a Bizottság kivételt tehet bizonyos típusú vonalhajózási* társaságok (konzorciumok*) esetén. A Bizottság ennek megfelelően elfogadta a 906/2009/EK rendeletet, amely lehetővé teszi ezen kivételeket, és a 697/2014/EU rendelettel 2020. április 25-ig meghosszabbította az érvényességét.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A RENDELETEK?

 • A 4055/86/EGK tanácsi rendelet 1987. január 1 -jén lépett hatályba.
 • A 4057/86/EGK és a 4058/86/EGK tanácsi rendeletek 1987. július 1 -jén léptek hatályba.
 • Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 2004. május 1 -jén lépett hatályba.
 • A 246/2009/EK tanácsi rendelet 2009. április 14 -én lépett hatályba.
 • A 906/2009/EK tanácsi rendelet 2010. április 26 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Kabotázs: az a tevékenység, amelynek során valamely uniós országban székhellyel rendelkező árufuvarozási vállalat egy másik uniós országban nemzeti fuvarozási szolgáltatásokat nyújt.

Vonalhajózás: olyan rendszeres áruszállítás, amely kikötők közötti adott útvonalon vagy útvonalakon történik, előre közzétett, hozzáférhető menetrendek és hajózási időpontok szerint, és visszterhesen a szállítási szolgáltatás bármely igénybe vevője számára elérhető, akár alkalmi jelleggel is.

Konzorciumok: megállapodás (vagy egymáshoz kapcsolódó megállapodások összessége) vízi járműveket üzemeltető két vagy több olyan fuvarozó társaság között, amelyek kizárólag teherszállítás céljára nemzetközi vonalhajózási szolgáltatást nyújtanak egy vagy több kereskedelmi útvonalon. A megállapodás célja együttműködés kialakítása a tengeri szállítási szolgáltatás közös üzemeltetésében, amely jobb szolgáltatást biztosít ahhoz a szolgáltatáshoz képest, amelyet a konzorcium tagjai egyedileg (azaz a konzorcium hiányában) nyújtanának.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 4055/86/EGK rendelete (1986. december 22.) a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról (HL L 378., 1986.12.31., 1–3. o.)

A 4055/86/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 4057/86/EGK rendelete (1986. december 22.) a tengeri fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen árképzési gyakorlatokról (HL L 378., 1986.12.31., 14–20. o.)

A Tanács 4058/86/EGK rendelete (1986. december 22.) az óceánokon lebonyolódó kereskedelemben a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló összehangolt intézkedésekről (HL L 378., 1986.12.31., 21–23. o.)

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 246/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (kodifikált változat) (HL L 79., 2009.3.25., 1–4. o.)

A Bizottság 906/2009/EK rendelete (2009. szeptember 28.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 256., 2009.9.29., 31–34. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 17.10.2016

Top