Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengerhajózás biztonsága: A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengerhajózás biztonsága: A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

336/2006/EK rendelet a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Európai Unión belüli végrehajtásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet átülteti a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzatot (ISM-szabályzat) az uniós jogba.
 • A rendelet célja elsősorban annak biztosítása, hogy a hajókat üzemeltető társaságok a következők révén betartsák az ISM-szabályzat rendelkezéseit:
  • a társaságoknak az általuk üzemeltetett hajókon és a szárazföldi részlegeiknél biztonságos üzemeltetési rendszert kell létesíteniük és működtetniük; valamint
  • e rendszerek ellenőrzését a hajók lobogója szerinti állam (az az ország, ahol a hajót regisztrálták) és a hajók által felkeresett kikötők szerint illetékes állam (az az ország, amelynek a kikötőjében a hajó tartózkodik) hatóságának kell elvégeznie.

FŐBB PONTOK

Hatály

A rendelet a következő hajótípusokra és az azokat üzemeltető társaságokra vonatkozik:

 • teher- és személyhajók, amelyek valamely uniós ország lobogója alatt, nemzetközi utakon közlekednek;
 • teher- és személyhajók, amelyek kizárólag belföldi utakon közlekednek, tekintet nélkül a lobogóra;
 • valamelyik uniós ország területén elhelyezkedő kikötőbe érkező vagy onnan induló, menetrendszerű teher- és személyhajók, tekintet nélkül a lobogóra;
 • valamelyik uniós ország joghatósága alatt üzemeltetett mobil tengeri fúrótornyok.

A rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

 • valamely uniós ország tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett, kizárólag nem-kereskedelmi, állami szolgálatban használt hadihajók, csapatszállító és más rendeltetésű hajók;
 • a nem mechanikus eszközökkel hajtott hajók, a kezdetleges építésű faszerkezetű hajók, a kedvtelési célú hajók és kedvtelési célú vízi járművek, kivéve, ha azokat kereskedelmi célból üzemeltetik és 12 főnél több személyt szállítanak;
 • a halászhajók;
 • az 500 BRT (bruttó regisztertonna) alatti teherszállító hajók és mobil tengeri fúrótornyok;
 • a 2009/45/EK irányelv 4. cikkében meghatározott, tengerszakaszokon üzemeltetett személyhajók, a Ro-Ro („roll-on/roll-off”) személyszállító komphajók kivételével.

Tanúsítás és ellenőrzés

Az uniós országok kötelesek megfelelni az ISM-szabályzat B. részében foglalt rendelkezéseknek.

Mentességek

Amennyiben egy uniós ország a gyakorlatban nehezen kivitelezhetőnek találja, hogy a társaságok egyes – az adott tagállamban kizárólag belföldi utakon közlekedő –, meghatározott hajók tekintetében az ISM-szabályzatban foglalt bizonyos előírásoknak megfeleljenek, úgy ezektől a rendelkezésektől egyenértékű intézkedések végrehajtásával eltérhet.

Ebben az esetben az érintett uniós országnak értesítenie kell az Európai Bizottságot. Amennyiben a javasolt mentesség nem indokolt, az országnak a javasolt intézkedéseket módosítania kell, illetve azokat nem fogadhatja el.

Szankciók

Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

Jelentések

Az uniós országok kétévente jelentést tesznek a Bizottságnak az ISM-szabályzat intézkedéseinek végrehajtásáról. A Bizottság az uniós országok jelentései alapján konszolidált jelentést dolgoz ki, amelyet megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2006. március 24 -én lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 336/2006/EK rendelete (2006. február 15.) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2006.3.4., 1–36. o.)

Az 336/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról (HL L 324., 2002.11.29., 1–5. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/15/EK irányelve (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól (HL L 131., 2009.5.28., 47–56. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57–100. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (Átdolgozás) (HL L 163., 2009.6.25., 1–140. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.03.2016

Top