Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Exporthitel-biztosítás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Exporthitel-biztosítás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 98/29/EK irányelve a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv összehangolja a különböző állami exporthitel-biztosítási rendszereket* a vállalkozások közötti verseny torzulásának elkerülése érdekében.
 • Közös elveket állapít meg a fedezet fő alkotóelemeire, a díjakra, az országonkénti fedezetpolitikára és az értesítési eljárásokra vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály az áruk és szolgáltatások exportjával kapcsolatos ügyletek biztosítására vonatkozik. Minden, közvetlenül vagy közvetetten fedezetet nyújtó minden intézménynek meg kell felelnie az irányelv feltételeinek.
 • A biztosított kockázatok kereskedelmi, politikai, gyártási vagy hitellel kapcsolatosak lehetnek.
 • A biztosítók felelősséggel tartoznak, ha a veszteség közvetlenül vagy közvetetten különböző okok miatt következik be, például az adós fizetésképtelensége vagy politikai vagy gazdasági események miatt.
 • A biztosítók nem tartoznak felelősséggel a veszteségért, ha a veszteség a következőknek tulajdonítható:
  • a biztosított viselkedése vagy mulasztása; vagy
  • az alvállalkozók bármely kötelezettsége teljesítésének elmulasztása.
 • A követeléseket haladéktalanul ki kell fizetni, de legkésőbb a türelmi idő* leteltét követő egy hónapon belül.
 • A díjnak:
  • meg kell felelnie a biztosított kockázatnak (ország-, szuverén, állami és/vagy magánkockázat);
  • megfelelően tükröznie kell a nyújtott garancia hatályát és minőségét;
  • megfelelőnek kell lennie arra, hogy fedezze a hosszú távú működési költségeket és veszteségeket.
 • Az országonkénti fedezeti politikának tükröznie kell a kockázatokat, különösen az adott országra vonatkozó teljes fennálló kinnlevőséget, és/vagy a biztosítandó új szerződések értékét.
 • A rendszer átláthatóságát biztosító értesítési eljárások az alábbiakra vonatkoznak:
  • éves értesítés tájékoztatás céljából;
  • értesítés döntés céljából;
  • előzetes (ex-ante) és utólagos (ex-post) értesítés tájékoztatás céljából.
 • A jogszabály nem vonatkozik a következők biztosítására:
  • versenytárgyalási ajánlatok;
  • előlegfizetések;
  • teljesítési és visszatartási biztosítékok*;
  • helyileg használt építési berendezések és anyagok.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. június 8-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1999. április 1 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

* KULCSFOGALMAK

Exporthitel-biztosítási rendszerek: ezek védik a termékek és szolgáltatások exportőreit a külföldi ügyfelek általi nemfizetési kockázattal szemben. Azzal, hogy az exportőrnek feltételes biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a kifizetésre sor kerül, ha a külföldi ügyfél nem tud fizetni, csökkentik a külföldi üzleti tevékenységgel járó fizetési kockázatokat.

Türelmi idő: a biztosított kockázat bekövetkezésére előírt időtartam.

Teljesítési és visszatartási biztosítékok: olyan kötvények, amelyek megvédik az ügyfelet a megbízás vagy a projekt befejezését követően. Ezek garantálják, hogy a vállalkozó minden szükséges munkát elvégez a szerződés teljesítése után azonnal észlelt hibákra vonatkozóan még akkor is, ha a vállalkozót teljes mértékben kifizették.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 98/29/EK irányelve (1998. május 7.) a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáról (HL L 148., 1998.5.19., 22–32. o.)

A 98/29/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/789/EK határozata (2006. november 13.) a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról (kodifikált változat) (HL L 319., 2006.11.18., 37–45. o.)

utolsó frissítés 30.01.2017

Top