Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelése: foglalkoztatói nyugdíjalapok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelése: foglalkoztatói nyugdíjalapok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/41/EK irányelv a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények*, illetve a nyugdíjalapok tevékenységére és felügyeletére – valamennyi európai uniós (EU) országban – irányadó szabályokat határoz meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv célja, hogy a jövő nyugdíjasaihatékony befektetési politika (a nyugdíjalapok tagjai és az azokból ellátásban részesülők) számára a magas szintű védelmethatékony befektetési politika mellett biztosítsa, amit a következő szabályok létrehozása révén kíván elérni:

  • 1.

    Szigorú prudenciális szabályok – melyek konkrétumait az egyes uniós országok határozzák meg – a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények tagjainak és ellátottjainak védelme érdekében, akik számára elegendő információt kell nyújtani a nyugdíjkonstrukció* szabályairól, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény pénzügyi helyzetéről, valamint az őket megillető jogokról.

  • 2.

    A foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények jellemzőihez és a megtakarítások hatékony kezeléséhez igazított befektetési szabályok. Ennek az az oka, hogy a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények hosszú távú befektetők , amelyeknek a lehető legjobb hozamokat kell biztosítaniuk tagjaik és ellátottjaik számára, miközben gondosokodniuk kell a befektetések biztonságáról is. Ha valamennyi foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmény a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb befektetési politikát hozza létre, a befektetési szabályok – különösen a részvényekbe való befektetésekre irányadó szabályok – nem lehetnek túlzottan korlátozóak.

  • 3.

    A foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények határokon átnyúló tevékenységét lehetővé tevő szabályok, amelyek révén létrehozhatók páneurópai nyugdíjalapok. A nyugdíjkonstrukciók határokon átnyúló kezeléséhez az uniós országokban hatályban lévő felügyeleti módszerek kölcsönös elismerésére van szükség.

Ezen irányelv nem foglalkozik az életbiztosításról szóló irányelv és az alternatív befektetési alapok kezeléséről szóló irányelv által lefedett intézményekkel.

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) feladata az uniós országok által a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények határokon átnyúló szervezése terén elért fejleményekről való információgyűjtés, valamint az ilyen információknak a honlapján való közzététele.

A Bizottság (EU) 643/2014 végrehajtási rendelet a prudenciális jellegű nemzeti rendelkezéseknek minősülő szabályozásra vonatkozó adatszolgáltatást meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

Az EIOPA szabályozási és végrehajtási normákat fogalmazhat meg, valamint ajánlásokat tehet a foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények felügyeletének összehangolására vonatkozóan. Az EIOPA szorosan együttműködik az uniós országokkal és az Európai Bizottsággal.

Várható, hogy 2016 végétől egy új irányelv lép ezen irányelv helyébe, amely minden uniós országban alkalmazandó lesz 2018 végére.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. szeptember 23-tól hatályos. Az uniós országoknak 2005. szeptember 22 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények az EU-ban élvezik a tőke szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elveiből fakadó előnyöket. Előmozdítandó ezen intézmények határokon átnyúló tevékenysége. Ugyanakkor a prudens módon kezelt foglalkoztató nyugellátást biztosító intézmények prudens irányítása révén minden tagnak és ellátottnak megfelelő védelmet kell kapnia nyugdíjaik vonatkozásában.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Foglalkoztatói nyugellátást biztosító intézmények: pénzügyi intézmények, amelyek a munkáltatók számára kollektív nyugdíjkonstrukciók kezelését biztosítják azok alkalmazottai (azaz a konstrukció tagjai és ellátottjai) nyugellátásának biztosítása érdekében.

Nyugdíjkonstrukció: olyan szerződés, megállapodás, vagyonkezelési meghatalmazás vagy szabályrendszer, amely meghatározza, hogy milyen nyugellátás milyen feltételek mellett kerül biztosításra.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/41/EK irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről. (HL L 235., 2003.9.23., 10–21. o.)

A 2003/41/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló új irányelv 2016 júniusában politikai szempontból már elfogadott, de még formai véglegesítésre váró szövege.

A Bizottság jelentése a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelv (IORP-irányelv) néhány fő eleméről (COM(2009) 203 végleges, 2009.4.30.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről (Hivatalos Lap L 128., 2014.4.30., 1–7. o.)

A Bizottság (EU) 643/2014 végrehajtási rendelete (2014. június 16.) a foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos prudenciális jellegű nemzeti rendelkezéseknek minősülő szabályozásra vonatkozó adatszolgáltatást meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 177., 2014.6.17., 34–41. o.)

utolsó frissítés 14.09.2016

Top