Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/39/EK irányelv a pénzügyi eszközök piacairól

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a befektetési szolgáltatások és a szabályozott piacok Európai Uniós (EU-s) jogi szabályozásának megerősítése, és ezáltal két fő célkitűzés elérése:

 • a befektetők védelme és a piac integritásának megőrzése az engedélyezett közvetítők tevékenységére vonatkozó harmonizált követelmények meghatározása révén;
 • a pénzügyi piacok tisztességességének, átláthatóságának, hatékonyságának és integrációjának előmozdítása.

FŐBB PONTOK

Az engedélyezés feltételei és eljárásai

 • Az irányelv kötelezi az uniós országokat a befektetési szolgáltatásokra és a befektetési tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályok harmonizációjára. E célból az uniós országoknak engedélyezési rendszert kell létrehozniuk, amelynek keretében a befektetési vállalkozások az Unió egész területén szabadon nyújthatják szolgáltatásaikat. E vállalkozásokról nyilvántartást kell készíteni, amelyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az engedélyeket be kell jelenteni az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH).
 • Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgozhat ki. Emellett segíti a Bizottságot az EU-n kívüli országokkal fenntartott kapcsolatok és azok piacainak értékelése során.
 • Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek lehetővé kell tennie a befektetési vállalkozások, bankok és tőzsdék számára, hogy a székhely szerinti uniós ország illetékes hatósága által kibocsátott engedély alapján a határokon túl is nyújthassák szolgáltatásaikat. Mivel az engedélynyújtás feltételei valamennyi uniós országban megegyeznek, az engedély elősegíti a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok harmonizációját.
 • Ebben az összefüggésben az irányelv a befektetési szolgáltatások nyújtásával és a tőzsdék működésével kapcsolatos nemzeti szabályok közelítésére törekszik, amellyel végső célja az értékpapírokra vonatkozó egységes európai szabályozási keret létrehozása. A hatékony és versenyképes piacok előmozdítása révén a befektetők, kibocsátók és más piaci szereplők érdekeit szolgálja.

Prudenciális értékelés

 • Az irányelv további célja a befolyásoló részesedés* megszerzéséhez kapcsolódó eljárási szabályok és értékelési kritériumok harmonizációja. Harmonizálni kívánja
  • a szándékolt részesedésszerzéssel vagy a befolyásoló részesedés elidegenítésével kapcsolatos bejelentés határértékeit,
  • az értékelési eljárást, és
  • az értékelési kritériumok listáját.
 • A szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban a részvényesek és a vezetőség felügyeleti értékelését az illetékes hatóságok részletes kritériumok alapján, összehangolt módon végzik.
 • Az irányelv többek között előírja, hogy e hatóságok a következők alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:
  • a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírneve és tapasztalata;
  • a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága;
  • léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg.

A befektetők védelme

 • Az irányelv további célja a befektetők védelmének megerősítése a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásával kapcsolatos üzletmenet és az illetékes nemzeti hatóságoknak adott megbízásra és hatáskörökre vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása, valamint az irányelv megsértése eseteinek kivizsgálását és a felelősségre vonást lehetővé tevő, valós idejű és hatékony együttműködési mechanizmusok kialakítása révén.

A piac átláthatósága és integritása

 • Az irányelv értelmében kötelező a piac integritásának fenntartása, az ügyletek bejelentése és nyilvántartás vezetése. Az EÉPH hozzáfér ezekhez az információkhoz.
 • Az irányelv többek között a kereskedés előtti átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget ír elő. Ennek értelmében az „internalizálók” (pénzügyi eszközökkel saját számlájukra kereskedő szolgáltatók, akik ügyfélmegbízásaikat a szabályozott piacon vagy MTF-en kívül hajtják végre) kötelesek nyilvánosságra hozni azokat az árakat, amelyeken vállalják, hogy ügyfeleiktől vásárolnak, illetve részükre értékesítenek. Az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség azonban a rendes piaci méretet, azaz a piacon végrehajtott megbízások átlagos nagyságát meghaladó ügyletekre korlátozódik.
 • Ilyen feltételek mellett az európai nagykereskedelmi közvetítőkre a kereskedés előtti átláthatóság követelménye nem vonatkozik, és az nem fenyegeti az árjegyzőként betöltött szerepüket.
 • Minden uniós ország köteles összeállítani a szabályozott piacok jegyzékét, és azt eljuttatja a többi uniós országnak, valamint az EÉPH-nak.

A szolgáltatók védelme

 • Az irányelv egy sor intézkedést ír elő a jegyzési ár kötelező meghatározásakor a „rendszeres internalizáló” szolgáltatók védelmére annak érdekében, hogy ezt az alapvető szolgáltatást túlzott kockázatvállalás nélkül nyújthassák ügyfeleiknek. Többek között lehetőségük van a jegyzési ár módosítására és visszavonására.
 • Az irányelv egyúttal a kisbefektetők számára is tisztességes piacot teremt. Tiltja a pénzintézetek számára, hogy előbbiek között megkülönböztetést tegyenek például azáltal, hogy néhányuk számára a közzétettnél kedvezőbb árat kínálnak.

Az illetékes hatóságok kijelölése

 • Az uniós országok kötelesek kijelölni illetékes hatóságaikat, és a szükséges információkról tájékoztatják a Bizottságot, az EÉPH-t, valamint a többi uniós ország illetékes hatóságait. Az illetékes hatóságok az uniós országok kapcsolattartó pontjaiként működnek. Az EÉPH naprakész jegyzéket vezet ezekről a hatóságokról. A hatóságoknak szorosan együtt kell működniük az EÉPH-val.
 • Az uniós országok és az EÉPH együttműködési megállapodást köthet a következőkre vonatkozóan:
  • a hitelintézetek felügyelete;
  • a vállalkozásokat érintő felszámolás és csődeljárások;
  • a befektetési vállalkozások beszámolóinak törvényben előírt könyvvizsgálati eljárásai;
  • a befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában érintett szervezetek felügyelete;
  • a biztosítóintézetek, hitelintézetek, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények beszámolóinak törvény által előírt könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyelete.

További szabályok

 • Az irányelv célja az értékpapírpiacok EU-s szabályozásának javítása. Ennélfogva általános kötelezettségeket ír elő, amelyek betartását az uniós országok hatóságainak kell biztosítaniuk.
 • Ebben az összefüggésben a Bizottság az uniós országok piaci szereplőivel folytatott konzultációt követően és az EÉPH véleményére is figyelemmel végrehajtási intézkedéseket és jelentéseket készít, valamint felülvizsgálatot végez.

Átdolgozás

A 2004/39/EK irányelvet a 2014/65/EU irányelv (MiFID II) keretében nemrég átdolgozták azzal a céllal, hogy a szöveg időközbeni jelentős módosításait feltüntessék.

A 2014/65/EU irányelv a 600/2014/EU rendelettel, valamint ezek felhatalmazáson alapuló jogi aktusaival és rendeleteivel együtt 2018. január 3-diki hatállyal leváltja ezen irányelvet.(A 2014/65/EU irányelvnek eredetileg 2017. január 3-dikán kellett volna hatályba lépnie, de ezt az (EU) 2016/1034 irányelv elhalasztotta egy évvel, 2018. január 3 -dikára.)

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2004. április 30-tól hatályos. Az uniós országoknak 2007. január 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Befolyásoló részesedés: befektetési vállalkozásban levő bármely közvetlen vagy közvetett részesedés, amely vagy a tőke, vagy a szavazati jogok 10%-át vagy annál többet képvisel, vagy amely lehetővé teszi jelentős befolyás gyakorlását a részesedéssel érintett befektetési vállalkozás irányítására.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1–44. o.)

A 2004/39/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349–496. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1–73. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26–58. o.)

A Bizottság 1287/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 11.10.2016

Top