Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egységes európai égbolt - a léginavigációs szolgálatokra vonatkozó uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Egységes európai égbolt - a léginavigációs szolgálatokra vonatkozó uniós szabályok

A rendelet az Európai Unió (EU) területén lévő általános légi forgalom biztosításához szükséges léginavigációs szolgálatok biztonságos és hatékony ellátására vonatkozó követelményeket állapít meg az egységes európai égbolt kezdeményezés* részeként. A rendelet kötelező erejű, valamennyi uniós országban alkalmazandó.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról („léginavigációs szolgálati rendelet”).

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az Európai Unió (EU) területén lévő általános légi forgalom biztosításához szükséges léginavigációs szolgálatok biztonságos és hatékony ellátására vonatkozó követelményeket állapít meg az egységes európai égbolt kezdeményezés* részeként. A rendelet kötelező erejű, valamennyi uniós országban alkalmazandó.

FŐBB PONTOK

A rendelet a léginavigációs szolgálatok tanúsítási eljárásait határozza meg, amelyeket az uniós országok felügyeleti hatóságainak el kell fogadnia. A valamennyi uniós országban érvényes tanúsítványok pontosan meghatározzák, hogy a léginavigációs szolgálatoknak milyen jogaik és kötelezettségeik vannak. Idetartozik többek között a légtérfelhasználók* szolgálatokhoz való megkülönböztetésmentes és a biztonságra különös figyelmet fordító hozzáférése, valamint a szolgáltatások nyújtásának a lehetősége más szolgáltatók, légtérfelhasználók és repülőterek számára az EU területén belül.

A tanúsítás követelményei

Ezek többek között a következők:

szakértelem és alkalmasság,

biztonság- és minőségirányítási rendszerek,

jelentési rendszerek és pénzügyi erő,

felelősség, biztosítás és biztonság,

tulajdon és szervezeti struktúra, ideértve az összeférhetetlenség megelőzését is,

emberi erőforrás, ideértve a munkaerő-fejlesztést is.

Nemzeti felügyeleti hatóságok

Az uniós országok nemzeti felügyeleti hatóságai mind kötelesek kijelölni a tanúsítvány egy olyan tulajdonosát, amely kizárólagos alapon nyújt légi forgalmi szolgáltatásokat. Ezenkívül a felügyeletük alá tartozó légtérblokkokkal kapcsolatos megfelelőség biztosítása is a feladataik közé tartozik. Erre közös alapon (vagy megállapodás útján) kerül sor, ha valamely légtérblokk egynél több országon át terjed, illetve ha a tanúsítvány jogosultja egynél több országban fejti ki tevékenységét.

Ha valamely szolgáltató nem tesz eleget a követelményeknek, az illetékes hatóság intézkedéseket tehet, többek között be is vonhatja a tanúsítványt. Ezután a hatóság feladata a szolgáltatás folytonosságának a biztosítása.

Funkcionális légtérblokkok

Az uniós és az EU-n kívüli országok - szükség esetén - kölcsönös megállapodás útján biztosítják a funkcionális légtérblokkok végrehajtását. A magas szintű biztonság és a csökkentett környezeti hatás fenntartásának a biztosításához rendelkezni kell a szükséges kapacitással és hatékonysággal. Az Európai Bizottság funkcionális légtérblokk rendszerért felelős koordinátort nevezhet ki e folyamat támogatására.

Ezenkívül a nemzeti hatóságok kizárólagos meteorológiai szolgálatot is kijelölhetnek.

Az általános légi forgalom* tekintetében a léginavigációs szolgálatok, a légtérfelhasználók és a repülőterek - kizárólag működésük elősegítése céljából - valós idejű működési adatokat oszthatnak meg egymással. A szolgálatok közötti, valamint a katonai hatóságokkal való munkamegállapodásokat jóváhagyott írásos megállapodások teszik hivatalossá.

A rendelet nyílt számlázási eljárást ír elő, és részletes útmutatásokat határoz meg a légtérfelhasználók számára a navigációs szolgálatok tisztességes és átlátható árképzésére vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

2004. április 20-án lépett hatályba, majd 2009-ben módosították.

KULCSFOGALMAK

* Egységes európai égbolt: olyan kezdeményezés, amelynek mentén a légtérrel kapcsolatos tervezést, irányítást és szabályozást az EU egész területén összehangolják.

* Légtérfelhasználók: az általános légi forgalomban használt légi járművek üzemeltetői.

* Általános légi forgalom: a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabályaival és eljárásaival összhangban végrehajtott repülések. Ebbe egyes katonai célú repülések is beletartozhatnak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

550/2004/EK rendelet

2004.4.20.

-

HL L 96., 2004.3.31., 10-19. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1070/2009/EK rendelet

2009.12.4.

-

HL L 300., 2009.11.14., 34-50. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”) (Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31., 1-9. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról („légtérrendelet”) (Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31., 20-25. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”) (Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31., 26-42. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 79., 2008.3.19., 1-49. o.).

A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 141., 2008.5.31., 5-10. o.).

A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról (Hivatalos Lap L 51., 2011.2.25., 2-7. o.).

A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 271., 2011.10.18., 15-22. o.).

A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 271., 2011.10.18., 23-41. o.).

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9., 1-30. o.).

A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról (Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9., 1-58. o.).

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról (Hivatalos Lap L 123., 2013.5.4., 1-7. o.).

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az egységes európai égbolt létrehozása (COM(1999) 614 végleges, 1999. december 1.).

Utolsó frissítés: 23.07.2015

Top