Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A pénzügyi rendszerek használatával történő pénzmosás megelőzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A pénzügyi rendszerek használatával történő pénzmosás megelőzése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/60/EK irányelv a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv célja a pénzügyi és bizonyos nem pénzügyi ágazatoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) nemzetközi standardjainak megfelelően.
  • Az intézkedések közé tartozik az ügyfelek valós kilétének megállapítása, a gyanús tranzakciók jelentése, valamint megelőző rendszerek felállítása a szervezeteken belül.

FŐBB PONTOK

A pénzügyi ágazaton kívül az irányelv bizonyos nem pénzügyi ágazatokra is vonatkozik, többek között a következőkre: ügyvédek, közjegyzők, könyvelők, ingatlanügynökök, szerencsejáték-szolgáltatók, vagyonkezelői vagy társasági szolgáltatások nyújtói, illetve valamennyi termékforgalmazó minden olyan értékesítés esetén, amelynek során legalább 15 000 EUR összegű készpénzfizetés történt.

Az irányelv hatálya alá tartozóknak többek között a következő előírásoknak kell megfelelniük:

  • azonosítják és ellenőrzik ügyfeleik és a tényleges tulajdonos* személyazonosságát („ügyfél-átvilágítás”), valamint nyomon követik az ügyféllel való üzleti kapcsolatukat;
  • jelentik a pénzmosás* vagy a terrorizmus finanszírozásának* gyanúját a hatóságoknak, általában a nemzeti pénzügyi hírszerző egységnek;
  • biztosítják a személyzet megfelelő képzettségét, valamint a megfelelő belső megelőzési politikák és eljárások meglétét.

Az irányelv további követelményeket és biztosítékokat is megfogalmaz („megerősített ügyfél-átvilágítás”) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának magasabb kockázatai esetén, ilyen például az Unión kívüli levelezőbankokkal történő kereskedés.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. december 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2007. december 15 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

2015 júniusában az Európai Unió elfogadta az (EU) 2015/849 irányelvet. Ez 2017. június 26 -tól hatályon kívül helyezi a 2005/60/EK irányelvet.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

* Tényleges tulajdonos: az(ok) a személy(ek), aki(k) az ügyfél – akinek a nevében tranzakciót hajt(anak) végre - végső tulajdonosa(i), vagy azt irányítja (irányítják), egy vállalat esetében például a részvények vagy a szavazatok megfelelő százalékával rendelkező személy(ek).

* Pénzmosás: bűncselekményekből származó bevételek különböző módokon történő, látszólag „tiszta pénzzé” való konvertálása, például a pénz formájának megváltoztatása vagy az összeg olyan helyre való mozgatása révén, ahol kevésbé valószínű, hogy gyanút kelt.

* Terrorizmus finanszírozása: pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, hogy azt a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban meghatározott bűncselekmények végrehajtására használják fel, például hamis szakigazgatási iratok kiállítása vagy egy terrorista csoport vezetése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15–36. o.)

A 2005/60/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29–34. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

utolsó frissítés 02.02.2016

Top