Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bankok és egyéb pénzügyi intézmények éves beszámolója

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bankok és egyéb pénzügyi intézmények éves beszámolója

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy harmonizálja az éves beszámolók – többek között a konszolidált éves beszámolók* – formátumát és tartalmát, minden pénzügyi intézményre kiterjedően az Európai Unióban (EU).

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv a legtöbb hitelintézetre (pl. bankokra) és egyéb pénzügyi intézményre vonatkozik, néhány kivétellel, mint például:
  • Görögország: ETEBA (Nemzeti Iparfejlesztési Befektetési Bank);
  • Írország: az „industrial and provident societies”* formában működő pénzügyi intézmények;
  • Egyesült Királyság: a „friendly societies”* és az „industrial and provident societies” formában működő pénzügyi intézmények.
 • Standard mérlegtagolás: az eszközök és források csökkenő likviditási sorrendben kerülnek bemutatásra.
 • Speciális szabályok vonatkoznak bizonyos mérlegtételekre, például a készpénzre, kincstárjegyekre, hitelintézeteknek nyújtott kölcsönökre és hitelekre, hitelintézetekkel szembeni kötelezettségekre stb.
 • Az eredménykimutatásoknak két standard tagolása van: a függőleges és a vízszintes tagolás.
 • Speciális szabályok vonatkoznak az eredménykimutatások bizonyos tételeire is, például a kapott kamatokra, az értékpapírokból származó bevételekre, a pénzügyi műveletek nettó eredményére stb.
 • Vannak az eszközökre, a befektetett pénzügyi eszközökre, a hitelintézetek tulajdonában levő értékpapírokra, az átruházható értékpapírokra, a hitelintézeteknek nyújtott kölcsönökre és hitelekre, a változó hozamú értékpapírokra*, valamint a külföldi pénzértékre szóló eszközökre és kötelezettségekre vonatkozó értékelési szabályok.
 • Az irányelv tartalmaz egy részletes listát a kiegészítő melléklet előírt tartalmáról is.
 • Külön szabályok vonatkoznak a konszolidált éves beszámolók elkészítésére.
 • Az éves beszámolókat a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell közzétenni. Amennyiben az éves jelentés nem kerül közzétételre, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ilyen beszámolókról az adminisztratív költséget nem meghaladó áron másolati példány legyen hozzáférhető.
 • A nyilvános takarékbankok felmentést kapnak bizonyos szabályok alól. Például abban az esetben, ha jogszabályok által előírt könyvvizsgálatuk egy létező felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik, akkor nem szükséges külön könyvvizsgálat is.
 • A 2006/43/EK irányelv célja, hogy javítsa a pénzügyi információk hitelességét, valamint fokozottabb védelmet biztosítson az EU-nak a pénzügyi botrányokkal szemben. Az irányelv szabályokat tartalmaz többek között a külső minőségbiztosítás követelményeire (pl. a minőségbiztosításnak függetlennek kell lennie a vizsgálat alá vont jog szerinti könyvvizsgálóktól és könyvvizsgáló cégektől, valamint közfelügyeleti rendszernek kell azt alávetni), a nemzetközi szabványok alkalmazására, a jog szerinti könyvvizsgálók kötelezettségeire, valamint a könyvvizsgálók függetlenségének elveire.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1986. december 23-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 1990. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

* KULCSFOGALMAK

Konszolidált beszámoló: amikor egy anyavállalatból és annak leányvállalataiból álló csoport beszámolóit összevonják.

Industrial and provident societies: biztosító egyesületi forma Írországban és az Egyesült Királyságban, amely jogi személyiséggel rendelkezik, tagjainak tulajdonában áll, és vagy szövetkezetként, vagy a közösség javára működtetik.

Friendly societies: biztosító egyesületi forma az Egyesült Királyságban, amely tagjai számára olyan előnyöket nyújt, mint például életbiztosítás, illetve segélyek vagy járulékok fizetése betegség, munkanélküliség és nyugdíj esetén.

Változó hozamú értékpapírok: olyan értékpapírok, amelyek tulajdonosaik számára időről időre változó mértékű bevételt termelnek.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1–17. o.)

A 86/635/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1–7. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87–107. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.09.2016

Top